Magnasense logo

Investor relations

Bolagsstyrning

Revisor

Revisorerna arbetar efter en revisionsplan och rapporterar fortlöpande sina iakttagelser till styrelsen, dels under revisionens gång, dels i samband med att årsredovisningen fastställs. Revisorerna granskar årsbokslutet för att bedöma dess riktighet, fullständighet och redovisningens överensstämmer med god redovisningssed och redovisningsprinciper. Huvudansvarig revisor deltar vid årsstämman och beskriver revisionsarbetet och observationer.

Revisorer väljs av årsstämman för en mandatperiod om ett år. Göteborgs Revision AB valdes till revisor vid årsstämman 2023. Huvudansvarig är auktoriserad revisor, Stefan Kylebäck.