Magnasense logo

Investor relations

Företrädesemission 2022

Företrädesemissionen i sammandrag

  • Styrelsen i AegirBio AB (”AegirBio” eller ”Bolaget”) har, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 28 juni 2021, beslutat om en nyemission av högst 2 474 866 units bestående av aktier och teckningsoptioner med företrädesrätt för Bolagets aktieägare per avstämningsdagen den 9 juni 2022 (”Företrädesemissionen”). Emissionslikviden uppgår till cirka 50,5 MSEK före emissionskostnader. Vid utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO2 som emitteras inom ramen för Företrädesemissionen tillförs Bolaget ytterligare högst cirka 50,5 MSEK.
  • Emissionslikviden från Företrädesemissionen ska finansiera företagsutveckling, FoU, affärsutveckling samt försäljning och marknadsföring. Nettolikvid från inlösen av teckningsoptionerna av serie TO2 avses användas till utökade marknadsföringsaktiviteter för de två första Point-of-Care-testerna, påskyndande av forskning och utveckling för ytterligare tester, utveckling och marknadsföring av ytterligare salivbaserade hemtester samt affärsutveckling av hemtestplattformen.
  • Aktieägare som på avstämningsdagen den 9 juni 2022 är registrerade i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken erhåller en (1) uniträtt för varje innehavd aktie. Sju (7) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit. En (1) unit innehåller två (2) aktier och en (1) teckningsoption av serie TO2.
  • Teckningskursen har fastställts till 20,40 SEK per unit, vilket motsvarar 10,20 SEK per aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.
  • Teckningsperioden för Företrädesemissionen pågår mellan den 13 juni 2022 till och med den 27 juni 2022.
  • Företrädesemissionen är garanterad till 80 procent genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden.
  • En (1) teckningsoption av serie TO2 ger rätt att teckna en (1) ny aktie under perioden 2 januari 2023 till och med den 16 januari 2023 till en teckningskurs motsvarande 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen i Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under en period om tio (10) handelsdagar innan första dagen för teckning. Dock kan teckningskursen högst uppgå till 20,40 SEK och lägst kvotvärdet för Bolagets aktie. Teckningsoptionerna avses att tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market.


Preliminär tidplan

7 juni 2022

Sista dag för handel inklusive rätt till uniträtter

8 juni 2022

Första dag för handel exklusive rätt till uniträtter

9 juni 2022

Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen

13 juni - 27 juni 2022

Teckningsperiod för Företrädesemissionen

13 juni 2022

Första dag för handel i uniträtter och BTU

22 juni 2022

Sista dag för handel i uniträtter

29 juni 2022

Beräknad dag för offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen

 

Dokument / Bilagor

EU-tillväxtprospekt

Villkor för teckningsoptioner av serie TO2