Magnasense logotype

News

Brand Change Announcement: AegirBio AB has officially changed its name to Magnasense AB. The new website, www.magnasense.com, launched on 9 July 2024, with redirects from www.aegirbio.com.

Aegirbio AB avger halvårsrapport

SAMMANFATTNING AV HALVÅRSRAPPORTEN Med ”Bolaget” eller ”Aegirbio” avses Aegirbio AB (publ) med organisationsnummer 559222–2953. Koncernen visar inga jämförelsesiffror för perioden eftersom koncernen bildades först den 23 oktober förra året. Moderbolagets jämförelsesiffror för samma period föregående år visas inom parentes. ANDRA KVARTALET I KONCERNEN (2021-04-01 – 2021-06-30) · Nettoomsättningen uppgick till 5 255 KSEK. · Resultatet före skatt uppgick till -12 452 KSEK. · Resultatet per aktie* uppgick till -0,96 SEK. ANDRA KVARTALET I MODERBOLAGET (2021-04-01 – 2021-06-30) · Nettoomsättningen uppgick till 0 (14) KSEK. · Resultatet före skatt uppgick till -11 507 (-4 223) KSEK. · Resultatet per aktie* uppgick till -0,89 (-0,46) SEK. · Soliditeten** uppgick per den 30 juni 2021 till 86 (73) %. * Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med vägt genomsnittligt antal aktier som per 2021-06-30 uppgick till 12 914 779 aktier före full utspädning. Motsvarande siffra för samma period föregående år var 6 755 243 aktier. ** Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER andra KVARTALET 2021

 • Aegirbio lanserar snabbtest för Covid-19. Den 14 april meddelar Aegirbio att man nu är vid lanseringstidpunkten för Viraspec Covid-19. Testen är ett salivbaserat snabbtest som gör att det är snabbt, enkelt och praktiskt och undviker de problem som upplevs när provtagning med pinne i näsan används. Konsumenten kommer att tillföra sin saliv till en behållare med reagens och hälla vätskan på reagensstickan. Därefter väntar man i 5 minuter för att sedan enkelt avläsa en tydlig linje som visar om man är smittad eller ej.
 • Aegirbio tecknar avtal för distribution av Covid-19. Den 4 maj tecknar Bolaget avtal för distribution av Covid-19 test med NowMed Sweden AB och får samtidigt en order om minst 40 MSEK. Samarbetet med NowMed Sweden innebär att bolaget skall agera som distributör och samarbetspartner på den skandinaviska professionella marknaden.
 • Aegirbio tecknar avtal med MIDAS Pharma. Aegirbio meddelar den 4 maj att man tecknat avtal med MIDAS Pharma ett läkemedelsbolag i Tyskland för försäljning av salivtest för Covid-19.
 • Aegirbio säkrar rörelsekapital för expansion. Aegirbio meddelar den 11 maj att bolaget har ingått avtal med ett konsortium avseende låneavtal om totalt 50 miljoner kronor.
 • Aegirbio utsedd till bästa notering 2020 av Affärsvärlden. Affärsvärlden har den 12 maj utsett Aegirbio till Bästa Notering 2020 i mikrobolagskategorin. Under 2020 noterades 47 bolag inom denna kategori i Sverige och Aegirbio var bolaget med den överlägset bästa kursutvecklingen av alla mikrobolag.
 • Aegirbios Covid-test godkänns I Tyskland av BfArM. Den 25 maj meddelas att Aegirbios Covid-test Viraspec SARS-CoV-2 har godkänts av BfArM (Federal Institute for Drugs and Medical Devices) och har lagts till i listan över antigenprov för professionellt bruk.
 • Fusion mellan Aegirbio och LifeAssays. Bolagsverket har den 10 juni registrerat fusionen mellan Aegirbio AB och LifeAssays AB. Fusionen mellan Aegirbio och LifeAssays är därmed slutförd och LifeAssays har upplösts.
 • Aegirbio förbereder listbyte till Nasdaq Stockholm. Styrelsen i Aegirbio AB meddelar den 11 juni att man har beslutat att utvärdera förutsättningarna för att notera Bolagets aktie på Nasdaq Stockholms huvudlista. Listbytet beräknas kunna ske under första halvåret 2022.
 • Aegirbio genomför förvärvet av Abreos Biosciences. AegirBio AB meddelar den 23 juni att villkoren i aktieöverlåtelseavtalet mellan Aegirbio och Abreos är uppfyllda och förvärvet av Abreos har genomförts och aktierna i Abreos har tillträtts av AegirBio.
 • Aegirbio erhåller testorder på 100 MSEK. Aegirbio meddelar den 25 juni att man har tillsamman med NowMed fått en första provorder värd cirka 100 miljoner kronor för leverans till Asien, med potential på över 1 miljard kronor under 2021.
 • Aegirbio får preliminärt godkännande av European Patent Office. Aegirbio AB meddelar den 30 juni att man har erhållit meddelande från Europeiska patentverket ("EPO") att myndigheten har för avsikt att bevilja Bolagets patentansökan för Point-of-care och point-of-need tester för sköldkörtelhormon. I huvudsak innebär detta att EPO avser att godkänna bolagets ansökan.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Aegirbio säkrar produktionskapacitet. Den 5 juli meddelar Aegirbio att man, tillsamman med tredjepartsleverantörer, har säkerställt att man skall kunna leverera upp till 9 000 000 tester per månad med start i augusti.
 • Aegirbio får första order på drygt 400 MSEK. Den 9 juli meddelar Aegirbio att man tillsamman med NowMed Sweden fått en första ordern värd drygt 400 miljoner kronor för leverans till Asien. Detta är ett resultat av den testorder som vanns i början av juni och skall levereras ut snarast. Leveransen avser Kambodja, Thailand, Laos, Vietnam och Singapore.
 • Aegirbio får ny stororder på drygt 400 MSEK till Asien. Aegirbios test för Covid-19 etableras nu även i Vietnam och den 16 juli får bolaget en ny order på drygt 400 miljoner. Testerna kommer att levereras under augusti till oktober. Detta är en tilläggsorder till de 400 miljoner som beställdes från Thailand för en dryg vecka sedan.
 • Aegirbios salivtest godkänd av Thailands FDA. Den 6 augusti meddelas att Aegirbios test för Covid-19 har som enda test för detektion i saliv godkänts av den thailändska motsvarigheten till FDA (Amerikanska läkemedelsverket) för att säljas på den thailändska marknaden. Godkännandet gäller för professionellt bruk men vi räknar med ett snabbt godkännande även för hemtest.
 • Avgörande steg i utvecklingen av Aegirbios snabbtest för sköldkörtelsjukdom. Aegirbio meddelar den 17 augusti att ett viktigt och avgörande steg i det helägda dotterbolaget Thyrolytics utveckling av snabbtester för diagnos och monitorering av sköldkörtelsjukdom tagits.  Den första prototypen av den handhållna enheten är färdig och har levererats till bolaget för intern validering.
 • Aegirbio bygger organisation för framtiden. Den 17 augusti meddelar bolaget att man efter alla framgångar är i ett skede där organisationen kraftfullt behöver byggas ut. Som ett första steg har Christian Erliksson och Patrik Elfwing anställts.
   

VD MARTIN LINDE

Om jag i kvartalsrapporten för kvartal 1 skrev att de var ett kvartal som jag förmodligen kommer att komma ihåg under resten av mitt liv så är jag säker på att kvartal 2 kommer jag att komma ihåg!

Vår resa fortsätter med de stora händelserna CE märkning för Covid 19 testet och försäljning i Asien. Sommaren har gått till att fokusera mycket på Covid-tester till Asien och vi har idag FDA-godkännande i Thailand och processen är i gång i Laos, Kambodja, Vietnam, Indien, Singapore, Malaysia, Myanmar, USA och Filipinerna. Utöver dessa håller vi på att förbereda ytterligare länder för att skicka in ansökan. Intresset är stort för våra produkter och vi håller på att befästa en position på marknaden. Vi har fram till dags datum sålt tester för ca 900 miljoner kronor. Just nu håller vi på att skala upp produktionen allt som vi kan för att möta efterfrågan. Detta för att säkerställa att vi kan leverera och att vi ser till att fortsätta ha goda marginaler långsiktigt. Efter leverans kommer bolaget vara kassaflödespositiva för året och dessutom ha ett positivt resultat.

Förutom Covid har vi tagit stora steg framåt med Thyrolytics och det är med stor glädje som jag ser att vi följer den tidsplan som vi lagt upp och att vi nu har ett instrument framme för validering. Den lättnad det kommer att vara för dessa patienter är stor och marknaden väntar på oss.

Vår förvärvsresa fortsätter och vi håller på att screena marknaden för att hitta bra bolag som passar in i vår strategi. Vi hoppas att Aegirbio snart kommer att kunna presentera framsteg även här.

De projekt som vi driver, med monitorering av biologiska läkemedel, är utan tvekan framtiden. Nu börjar den amerikanska marknaden att öppna upp sig och vi hoppas att kunna se framsteg även här. Som tidigare meddelats har vi valt att slutvalidera ytterligare 3 läkemedel så att vi, när efterdyningarna av Covid är över, står väl rustade att rulla ut dessa.

Bolagets pågående expansion kräver en stabil och professionell organisation. Därför tar vi steget och anställer både en CFO och en COO samtidigt som Mohamad Takwa får möjlighet att fokusera på det han är bäst på att, att nosa upp nya innovativa bolag och produkter. Jag är mycket glad över att Christian Erliksson kommer börja hos oss som CFO. Med Christians bakgrund från revisonssidan och hans personlighet så tar vi ytterligare ett stort steg mot noteringen på huvudlistan. Vårt mål är att bolaget skall vara rustat för listbyte senast under första halvåret 2022.
Patrick Elfwing tillför en stor kompetens till bolaget, både från Läkemedelsindustrin där han har jobbat med försäljning och marknadsföring och varit Sverigechef på en av de stora globala jättarna, men han tillför även ett kunnande kring att internationalisera och bygga organisation.

Med allt detta sagt så ser hösten spännande ut både med de affärer som är gjorda och skall levereras under resten av året och de affärer som vi just nu diskuterar med våra partners. Vi går nu över i nästa fas av bolagets historia där förvärv och bolagsbyggande kommer att ta stort utrymmer. Potentialen finns i bolaget. Det gäller bara för oss att varje dag göra jobbet och fortsätta på den inslagna vägen, så kommer Aegirbio att stå starkt rustat inför framtiden. Att vi redan idag är ett miljardbolag är ett bevis på att vi gör rätt saker och jag tror att detta är bara början. Vi är glada och tacksamma för att ni ägare står bakom oss och vill vara med på vår resa.

Martin Linde
VD Aegirbio AB

AEGIRBIO AB

Aegirbio är ett svenskt diagnostikföretag som bildades för att via sin unika patenterade teknologiplattform erbjuda tester för att övervaka och optimera doseringen av biologiska läkemedel. Biologiska läkemedel är det segment inom läkemedelsindustrin där användningen växer snabbast – en fjärdedel av alla läkemedel förväntas vara biologiska under 2020. Samtidigt varierar läkemedelsnivåerna enormt (upp till 100 gånger) hos patienter som får standarddoser av biologiska läkemedel.

”One size fits all” resulterar i att patienter med låga läkemedelsnivåer inte svarar på behandlingen, medan överdrivna läkemedelsnivåer ökar risken för allvarliga biverkningar. Denna osäkerhet vid dosering leder i cirka 55% av fallen till över – eller underdosering, vilket resulterar i onödiga kostnader, bristfälliga resultat och högre andel patienter med svåra biverkningar.

Via genomförda förvärv har Bolaget långsiktig säkrat tillgången till nyckelteknologier samt öppnat upp för nya applikationsområden. Med dessa förvärv har Aegirbio, med avstamp i laboratorietester, på kort tid lagt teknologier och kompetens till Bolaget för att ta steget mot det multidiagnostikbolag som är målet.

Aegirbio bygger nu sin verksamhet kring teknologier för

 • Snabbtester för indikativa och snabba resultat
 • Point of Need, kvantitativa hemtester för kroniska sjukdomar
 • Point of Care, kvantitativa patientnära tester för rutinkontroll på kliniker och vårdcentraler
 • Laboratorietester för uppföljning av patienter under behandling med biologiska läkemedel.

Förvärven ger Bolaget verktygen att utveckla ny diagnostik för att göra det möjligt och enkelt för människor att själva övervaka sina hälsoproblem där Bolagets ambition är, förutom att föra ut innovativ diagnostik-teknik på marknaden, att göra diagnostiken mer tillgänglig, lättare att använda samt ge exakta och enkla överförbara resultat.

ANDRA KVARTALETS UTVECKLING I SIFFROR

Koncernen bildades den 23 oktober 2020 och således finns inga jämförelsesiffror från föregående år varför vi endast lämnar jämförelsesiffror för moderbolagets kvartalssiffror.

Intäkter

Moderbolaget redovisar en nettoomsättning på 0 (14) KSEK för årets andra kvartal. Motsvarande siffra för koncernen är 5 255 KSEK. Försäljningen utgörs av Covid-19 tester. Försäljningen av bolagets Covid-19 tester sker genom dotterbolaget Thyrolytics AB och försäljningssiffrorna för andra kvartalet utgörs av några testorder till distributören NowMed. De större order som Bolaget har meddelat om har distribuerats först i juli och resultatförs först under kvartal 3.   

Resultat

Rörelseresultat för moderbolaget uppgick för kvartalet till -10 810 (-4 223) KSEK. Koncernens rörelseresultat uppgick för kvartalet till -11 779 KSEK.

Moderbolagets kostnader för Forsknings- och utveckling uppgick för perioden april till juni till -5 956 (0) KSEK. Motsvarande kostnader för koncernen uppgick till -9 372 KSEK. En stor del av kostnaderna har bestått i att färdigställa de Covid-tester som nu har börjat säljas, men parallellt med Covid-testerna pågår koncernens forskning och utveckling kring bolagets övriga kärnprodukter.

Försäljningskostnaderna uppgick till -2 090 (0) KSEK för andra kvartalet. Motsvarande siffra för koncernen uppgick till -2 344 KSEK. Administrationskostnaderna för kvartalet uppgick till -2 764 (-4 237) KSEK och -3 260 KSEK för koncernen. Kostnaderna består av, förutom traditionell administration, konsultkostnader för bolagsförvärv.

Resultat före skatt för perioden april till juni 2021 uppgick till -11 507 (-4 223) KSEK. Motsvarande siffra för koncernen uppgick till -12 452 KSEK.

FINANSIELL STÄLLNING

Soliditeten för moderbolaget var 86 (73) procent den 30 juni 2021 och det egna kapitalet uppgick till 242 641 (14 346) KSEK. Moderbolagets likvida medel uppgick till 3 701 (578) KSEK. Totala tillgångar för moderbolaget uppgick vid samma tidpunkt till 282 535 (19 535) KSEK. Koncernens soliditet uppgick till 83 %, det egna kapitalet uppgick till 319 550 KSEK och koncernens totala tillgångar uppgick till 384 346 KSEK.

KASSAFLÖDE OCH INVESTERINGAR

Moderbolagets kassaflöde för perioden april till juni 2021 var -3 576 (-319) KSEK. Investeringarna uppgick till 2 196 (0) KSEK. Koncernens kassaflöde uppgick för perioden till -2 960 och investeringarna uppgick till 838 KSEK.

AKTIEN

Aktien i Aegirbio AB (publ) noterades den 22 juni 2020 på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm och handlas under kortnamnet AEGIR. First North Growth Market är en alternativ marknadsplats som drivs av en börs inom NASDAQ OMX-koncernen. Bolag på First North Growth Market är inte underställda samma regler som bolag på den reglerade huvudmarknaden. I stället är de underställda ett mindre långtgående regelverk anpassat för små tillväxtbolag. Risken vid en investering i ett bolag på First North Growth Market kan därför vara högre än vid en investering i ett bolag på huvudmarknaden. Alla bolag med aktier som handlas på First North Growth Market har en Certified Adviser som övervakar att reglerna följs. Börsen prövar ansökan om upptagande till handel.

Aegirbios Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Eminova Fondkommission AB, +46 8 684 211 00, info@eminova.se

Per den 30 juni 2021 uppgick antalet aktier till 16 834 062. Det finns ett aktieslag. Varje aktie medför lika rätt till andel i Bolagets tillgångar och resultat samt berättigar till en röst på bolagsstämma.

 MODERBOLAGET Jan - Juni 2021 Jan - Juni 2020 Jan - dec 2020
Antal aktier före full utspädning 16 834 062 9 160 878 11 935 289
Antal aktier efter full utspädning 16 834 062 12 490 962 13 119 278
Resultat per aktie före och efter full utspädning -1,68 -0,60 -2,13
Genomsnittligt antal aktier före full utspädning 12 914 779 6 755 243 8 689 532
Genomsnittligt antal aktier efter full utspädning 12 914 779 6 828 836 9 873 521

FINANSIELL RAPPORTERING I ENLIGHET MED RFR2 (IFRS)

Koncernredovisningen för Aegirbio-koncernen har upprättats enligt årsredovisningslagen och International Financial Reporting Standards (IFRS) sådana de antagits av EU samt RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner. Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering.

Moderbolagets redovisning är upprättad enligt årsredovisningslagen och RFR 2 Redovisning för juridiska personer. Tillämpningen av RFR 2 innebär att moderbolaget tillämpar samtliga av EU antagna IFRS och uttalande så långt detta är möjligt inom ramen för årsredovisningslagen och med hänsyn till sambandet mellan redovisning och beskattning. Moderbolaget redovisade tidigare enligt BFNAR 2012:1 Årsredovisning och Koncernredovisning (K3).

GRANSKNING AV REVISOR

Delårsrapporten har ej granskats av Bolagets revisor.

KOMMANDE FINANSIELLA RAPPORTER

Delårsrapport, Kvartal 3                                            2021-11-23

Aegirbio är ett svenskt diagnostikföretag som bildades för att via sin unika patenterade teknologiplattform erbjuda tester för att övervaka och optimera doseringen av biologiska läkemedel. Biologiska läkemedel är det segment inom läkemedelsindustrin där användningen växer snabbast – en fjärdedel av alla läkemedel förväntas vara biologiska under 2020. Samtidigt varierar läkemedelsnivåerna enormt (upp till 100 gånger) hos patienter som får standarddoser av biologiska läkemedel.

”One size fits all” resulterar i att patienter med låga läkemedelsnivåer inte svarar på behandlingen, medan överdrivna läkemedelsnivåer ökar risken för allvarliga biverkningar. Denna osäkerhet vid dosering leder i cirka 55% av fallen till över – eller underdosering, vilket resulterar i onödiga kostnader, bristfälliga resultat och högre andel patienter med svåra biverkningar.

Via genomförda förvärv har Bolaget långsiktig säkrat tillgången till nyckelteknologier samt öppnat upp för nya applikationsområden. Med dessa förvärv har Aegirbio, med avstamp i laboratorietester, på kort tid lagt teknologier och kompetens till Bolaget för att ta steget mot det multidiagnostikbolag som är målet. 

Aegirbio bygger nu sin verksamhet kring teknologier för

 • Snabbtester för indikativa och snabba resultat
 • Point of Need, kvantitativa hemtester för kroniska sjukdomar
 • Point of Care, kvantitativa patientnära tester för rutinkontroll på kliniker och vårdcentraler
 • Laboratorietester för uppföljning av patienter under behandling med biologiska läkemedel.

Förvärven ger Bolaget verktygen att utveckla ny diagnostik för att göra det möjligt och enkelt för människor att själva övervaka sina hälsoproblem där Bolagets ambition är, förutom att föra ut innovativ diagnostik-teknik på marknaden, att göra diagnostiken mer tillgänglig, lättare att använda samt ge exakta och enkla överförbara resultat. För mer information, se AegirBios hemsida www.aegirbio.com

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB | 08-684 211 00 | info@eminova.se


 

Related links:
Q2 2021 AegirBio AB
Cision