Magnasense logotype

News

Brand Change Announcement: AegirBio AB has officially changed its name to Magnasense AB. The new website, www.magnasense.com, launched on 9 July 2024, with redirects from www.aegirbio.com.

AEGIRBIO AVGER DELÅRSRAPPORT OCH REDOGÖR FÖR VÄSENTLIGA HÄNDELSER

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER OCH EFTER PERIODENS UTGÅNG ·  Finansinspektionen startar utredning av AegirBios hantering av insiderinformation. ·  Aegirbio AB utser Christel Dahlberg till interim CFO. ·  AegirBio rapporterar att icke-kassapåverkande kostnad efter nedskrivning av goodwill görs under 2022 efter att bokslutskommunikén rapporterats. ·  AegirBio utser ny VD ·

SAMMANFATTNING AV DELÅRSRAPPORTEN

Med ”Bolaget” eller ”AegirBio” avses AegirBio AB (publ) med organisationsnummer 559222–2953. Koncernens och moderbolagets jämförelsesiffror för samma period föregående år visas inom parentes.

FÖRSTA KVARTALET I KONCERNEN (2023-01-01 – 2023-03-31)

  • Nettoomsättningen uppgick till 0 (1,4) MSEK.
  • Resultatet före skatt uppgick till -17,1 (-14,2) MSEK.
  • Resultatet per aktie* uppgick till -0,47 (-0,74) SEK.

FÖRSTA KVARTALET I MODERBOLAGET (2023-01-01 – 2023-03-31)

  • Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) MSEK.
  •  Resultatet före skatt uppgick till -7,3 (-9,5) MSEK.
  • Resultatet per aktie* uppgick till -0,28 (-0,55) SEK.
  • Soliditeten ** uppgick per den 31 mars 2023 till 98 (98) %.

* Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med vägt genomsnittligt antal aktier som per 2023-03-31 uppgick till 25 876 872 aktier före utspädning. Motsvarande siffra för samma period föregående år var
17 324 062 aktier.

** Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital

VD BRADLEY MESSMER – ETT TURBULENT KVARTAL SOM HAR SVETSAT OSS SAMMAN

Aegirbio tillbringade större delen av Q1 2023 under molnet av NASDAQ:s hot om att avnotera bolaget. Medan Disciplinnämnden beslutade att inte avnotera bolaget, och i stället ge oss böter, var den mellanliggande tiden svår för alla.

Affärsutvecklingsaktiviteterna frystes i stort sett under hotet om avnotering, men vi avancerade diskussioner med flera viktiga opinionsbildare inom TDM-området och vår kliniska studie av patientnära test i Portugal för natalizumab är nu i full gång.

Flera betydande framsteg gjordes för vårt banbrytande arbete med saliv som en förbättrad provtyp för TDM och annan diagnostik. Ett bra exempel var presentationen av vår kliniska studie som tittade på intakta och förvrängda former av natalizumab i blod och saliv vid ACTRIMS-konferensen.

Vårt arbete med att effektivisera verksamheten och organisationen fortsätter med förbättringar och ökad effektivitet. Vår produktutvecklingsanläggning i Storbritannien har framgångsrikt utvärderats och befunnits vara förenlig med ISO 13485:2016. Utbyggnaden av vårt ISO13485-certifikat gör det möjligt för företaget att arbeta med större kapacitet och förbättrad effektivitet och är ett avgörande steg mot utveckling, tillverkning och distribution av våra nuvarande produkter men också de som ingår i vår produktpipelineportfölj.

Aegirbios vision är en integrerad, lättanvänd diagnos- och övervakningsplattform som gör det möjligt för och ger individer möjlighet att ta kontroll över hanteringen av sin hälsa genom icke-invasiv testning. Grunden för framtida produktutveckling inom detta viktiga område har påbörjats.

Dr. Bradley Messmer VD AegirBio AB

VD BRADLEY MESSMER – A TURBULENT QUARTER THAT WELDED US TOGETHER

Aegirbio spent the majority of Q1 2023 under the cloud of NASDAQ’s threat to delist the company. Whilst the Disciplinary committee decided against delisting and instead gave us a fine, the intervening time was difficult for all.

Business development activities were largely frozen whilst the threat of de-listing remained, but we advanced discussions with several key opinion leaders in the field of TDM and our clinical study in Portugal on natalizumab is now up and running.

Several significant advancements were made for our pioneering work with saliva as an improved sample type for TDM and other diagnostics. A great example was the presentation of our clinical study looking at intact and scrambled forms of natalizumab in blood and saliva at the ACTRIMS conference.

Our efforts to streamline operations and the organization continues with improvement and greater efficiency.

Our product development site in the UK has been successfully assessed and found to be compliant with ISO 13485:2016. The expansion of our ISO13485 certificate, enables the Company to operate with greater capacity and improved efficiency and is a crucial step towards the development, manufacturing and distribution of our current products but also the ones included in our product pipeline portfolio.

Aegirbio’s vision is an integrated, easy-to-use diagnostic and monitoring platform that enables and empowering individuals to take control of the management of their health through non-invasive testing. The groundwork for future product developments in this important area, has been initiated.

Dr. Bradley Messmer CEO AegirBio AB

Denna information är sådan som AegirBio är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-05-31 23:49 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Ingvarsson, SO Aegirbio AB
Epost: ir@aegirbio.com

 

AEGIRBIO AB

AegirBio är ett svenskt diagnostikföretag som bildades 2019 för att via sin unika patenterade teknologiplattform erbjuda tester för att övervaka och optimera doseringen av biologiska läkemedel. I juni 2020 noterades AegirBio på Nasdaq First North Growth Market. 

Bolagets ambition är, förutom att föra ut innovativ diagnostik-teknik på marknaden, att göra diagnostiken mer tillgänglig, lättare att använda samt ge exakta och enkla överförbara resultat.

Via genomförda förvärv har bolaget långsiktig säkrat tillgången till nyckelteknologier samt öppnat upp för nya applikationsområden. Med dessa förvärv har AegirBio, med avstamp i laboratorietester, på kort tid lagt teknologier och kompetens till bolaget för att ta steget mot det multidiagnostikbolag som är målet.

För mer information, se Aegirbios hemsida www.aegirbio.com

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkomission AB | 08-684 211 10 | adviser@eminova.se

Related links:
Delårsrapport Q1 2023
Cision