Magnasense logotype

News

Brand Change Announcement: AegirBio AB has officially changed its name to Magnasense AB. The new website, www.magnasense.com, launched on 9 July 2024, with redirects from www.aegirbio.com.

AegirBio avger delårsrapport och redogör för väsentliga händelser

Väsentliga händelser under och efter KVARTALETS utgång

 • Dr Bradley Messmer tillträder som VD för AegirBio. Bradley Messmer kvarstår i bolagets styrelse.
 • Viraspec godkänns och CE-märks för självtest. AegirBio har sedan tidigare ett CE-märke för försäljning av Covid-19 antigentest avsedd för professionell användning.
 • Bolagets tidigare distributör NowMed Sweden AB försätts i konkurs. Den ekonomiska effekten av detta för Q1 är obetydlig då bolaget beaktat situationen varsamt i samband med bokslutet 2021-12-31. Bolaget har en fordran på konkursboet uppgående till 31,6 MSEK varav 1,9 MSEK utgör medgivet belopp jämte ränta. Möjlig utdelning från konkursboet är svår att förutse och bedöms som begränsad.
 • Patrik Gotthardt utses till interim CFO.
 • Den 24 maj offentliggjordes att styrelsen beslutat om en nyemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner med företrädesrätt för bolagets befintliga aktieägare. Emissionen är garanterad till 80 procent genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Emissionslikviden uppgår till cirka 50,5 MSEK före emissionskostnader. Teckningstiden pågår mellan den 13 – 27 juni 2022. För fullständiga villkor hänvisas till pressmeddelandet som finns tillgängligt på bolagets hemsida.

SAMMANFATTNING AV DELÅRSRAPPORTEN

Med ”Bolaget” eller ”AegirBio” avses AegirBio AB (publ) med organisationsnummer 559222–2953. Koncernen bildades den 23 oktober 2020. Koncernens och moderbolagets jämförelsesiffror för samma period föregående år visas inom parentes.

FÖRSTA KVARTALET I KONCERNEN (2022-01-01 – 2022-03-31)

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 390 (0) KSEK.
 • Resultatet före skatt uppgick till -14 248 ( -12 266) KSEK.
 • Resultatet per aktie* uppgick till -0,74 (-1,02) SEK.

FÖRSTA KVARTALET I MODERBOLAGET (2022-01-01 – 2022-03-31)

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) KSEK.
 • Resultatet före skatt uppgick till -9 536 (-10 204) KSEK.
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,55 (-0,84) SEK.
 • Soliditeten uppgick per den 31 mars 2022 till 98 (90) %.

VD BRADLEY MESSMER – HÅRT ARBETE MOT EN LJUS FRAMTID

Under första kvartalet i år, närmare bestämt den 16 mars, tillträdde jag som vd för AegirBio. Jag är ingen nykomling i bolaget utan känner det väl sedan mitt bolag Abreos köptes av AegirBio och jag valdes in i styrelsen. Min bakgrund är i forskarvärlden. Jag uppfann Veritope-plattformen medan jag var forskare vid universitetet UC San Diego, och jag har utvecklat tekniken sedan 2013. Innan dess forskade jag inom diagnostiska och terapeutiska metoder för cancer och autoimmunitet.

Det som bland annat attraherade mig i att överta vd-rollen i bolaget är AegirBios affärsidé, långsiktighet och stora möjligheter på de marknader vi ser framför oss. Vi siktar på att bli det världsledande bolaget inom precis dosering av läkemedel, Therapeutic Drug Monitoring (TDM), för biologiska läkemedel. Vi arbetar med en bred tillämpning, från självtester och andra patientnära tester till laboratorietester. AegirBio har under den senaste tiden starkt förknippats med Viraspec-salivtester, men företaget är så mycket mer än det. Jag återkommer till det nedan. 

Det som det senaste året dominerat rapporteringen om AegirBio är självklart självtest för Covid-19. Processen med att överta alla kontakter och bygga upp en egen distribution efter att avtalet med NowMed Sweden AB sades upp, har fortgått in i årets första kvartal. Städarbetet efter NowMed har varit omfattande. Efter periodens slut har NowMed försatts i konkurs. Den ekonomiska effekten av detta har ej påverkat resultatet för Q1 då Bolaget beaktat situationen varsamt i samband med bokslutet 2021-12-31. Bolaget har en fordran på konkursboet uppgående till 31,6 MSEK varav 1,9 MSEK utgör medgivet belopp jämte ränta. Möjlig utdelning från konkursboet är svår att förutse men bedöms som begränsad.

Något som är mycket positivt och som inträffat efter perioden är att Viraspec godkänts och erhållit ett CE-märke för självtest. Vi har sedan tidigare ett CE-märke för försäljning av Covid-19 antigentest för professionell användning. Vi kommer nu kunna erbjuda vår produkt till fler potentiella kunder och konsumenter på den europeiska marknaden. Innan försäljningen kan komma igång, måste produkten också listas för självtest i de europeiska länder vi avser att sälja Viraspec. Vi har tagit upp dialogen med befintliga kunder, och i flera fall startat upp en dialog med nya kunder som avvaktat tills ett CE-godkännande funnits på plats. Samtidigt fortsätter vi insatserna för att sälja Viraspec på den professionella marknaden. Det myndighetsgodkännande vi nu har i bagaget underlättar definitivt detta arbete.

Som jag nämnde ovan är dock AegirBio så mycket mer än självtest inom Covid. På våra andra områden går utvecklingen framåt. Faktum är att vår erfarenhet av Viraspecs salivtest har lett oss till att utveckla nya metoder för att använda saliv snarare än blod, för en mängd intressanta tillämpningar. Vi har också identifierat ett behov på marknaden för bättre integration av provtagning med snabbtestning. Pandemin har avsevärt ökat sjukvårdens och allmänhetens acceptans och gillande av hemtestning och vi känner att vi är väl positionerade för att anpassa våra teknikplattformar för att ta vara på denna växande möjlighet.

Våra TDM-tester för Natalizumab (Tysabri, MS) och Infliximab (autoimmuna sjukdomar) är redo att CE-märkas.  CE-märkningen ger oss möjlighet att genomföra större kliniska valideringsstudier som förberedelse för en fullständig kommersiell lansering. Vi har ytterligare laboratoriedata med vår natalizumab Veritope som nu förbereds för publicering i höst. Vi förbereder en klinisk ”proof of concept”-studie för TDM gjord med saliv, som kan bekräfta möjligheten till en integration mellan våra kärnteknologier och våra nyutvecklade salivtestningsmöjligheter.

Inom Point of Care arbetar vi med att starta upp ett första spännande pilotprojekt avseende Tysabri som används vid behandling av MS. Vårt projekt med att förbättra diagnostik och livskvalitet för människor med sköldkörtelsjukdom valideras just nu både kommersiellt och tekniskt, för att vi ska fatta ett beslut om optimal väg framåt. Detta kommer initialt att ske inom Point of Care.

Vi fortsätter vår fördjupade analys av konceptet Quretest. Vi ser positivt på att våra erfarenheter från den kliniska utvecklingen av vårt salivbaserade Covid-19 test även kan komma att användas för att stärka denna kategori. Arbetet med saliv som provtagningsmetodik för Covid-19 virus är nu etablerat inom AegirBio och nu genomför vi även studier för att testa nivå av antikroppar mot Covid-19 i saliv. Detta kan vara första steget i en teknologiplattform för att underlätta en trygg och säker provtagning även inom andra områden av AegirBios nuvarande portfölj, men det återstår att se.

AegirBio har en fantastisk potential med teknologiutveckling och produktutveckling som ligger i världsklass. Fortsatta förvärv av kompetens och teknologi kan komma i fråga. Den 24 maj offentliggjordes att styrelsen beslutat om en nyemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner med företrädesrätt för bolagets befintliga aktieägare. Emissionen är till 80 procent garanterad. Emissionslikviden uppgår till cirka 50,5 MSEK före emissionskostnader. Teckningstiden pågår mellan den 13 – 27 juni 2022. För fullständiga villkor hänvisas till pressmeddelandet.

Vi alla som arbetar i bolaget tror på bolaget och är målmedvetna i vårt långsiktiga arbete med att föra ut vår innovativa diagnostikteknik på marknaden och att göra diagnostiken mer tillgänglig för den enskilda individen. Vi har alla förutsättningar att inom våra marknadssegment bli det världsledande diagnostikbolag vi vill bli.

Dr. Bradley Messmer
VD AegirBio AB

AEGIRBIO AB

AegirBio är ett svenskt diagnostikföretag som bildades 2019 för att via sin unika patenterade teknologiplattform erbjuda tester för att övervaka och optimera doseringen av biologiska läkemedel. I juni 2020 noterades AegirBio på Nasdaq First North Growth Market.

Bolagets ambition är, förutom att föra ut innovativ diagnostik-teknik på marknaden, att göra diagnostiken mer tillgänglig, lättare att använda samt ge exakta och enkla överförbara resultat.

Via genomförda förvärv har bolaget långsiktig säkrat tillgången till nyckelteknologier samt öppnat upp för nya applikationsområden. Med dessa förvärv har AegirBio, med avstamp i laboratorietester, på kort tid lagt teknologier och kompetens till bolaget för att ta steget mot det multidiagnostikbolag som är målet.

AegirBio bygger nu sin verksamhet kring teknologier för

 1. Laboratorietester för uppföljning av patienter under behandling med biologiska läkemedel
 2. Point of Care, kvantitativa patientnära tester för rutinkontroll på kliniker och vårdcentraler via Monator och Thyrolytics
 3. Point of Need, kvantitativa hemtester för sjukdomar och behandlingar via Thyrolytics, Magnasense och SampleX
 4. Snabbtester för indikativa och snabba resultat via Viraspec och Quretest

Förvärven ger bolaget verktygen att utveckla ny diagnostik för att göra det möjligt och enkelt för människor att själva övervaka sina hälsoproblem.


Denna information är sådan som AegirBio är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-05-25 09:00 CET.

Related links:
AegirBio Q1 2022
Cision