Magnasense logotype

News

Brand Change Announcement: AegirBio AB has officially changed its name to Magnasense AB. The new website, www.magnasense.com, launched on 9 July 2024, with redirects from www.aegirbio.com.

Kommuniké från årsstämma i AegirBio AB (publ) den 30 juni 2023

AegirBio AB (publ) höll den 30 juni 2023 årsstämma varvid stämman beslutade att ett antal frågor ska anstå till fortsatt bolagsstämma. Bolaget kommer så snart som möjligt kalla till den fortsatta bolagsstämman, som ska hållas tidigast fyra och senast åtta veckor från dagen för beslutet.

Resultat- och balansräkningar

Stämman beslutade att fastställande av resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2022 ska anstå till fortsatt bolagsstämma.

Resultatdisposition

Stämman beslutade att beslut om resultatdisposition ska anstå till fortsatt bolagsstämma.

Ansvarsfrihet

Stämman beslutade att beslut om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöter och den verkställande direktören ska anstå till fortsatt bolagsstämma.

Arvode till styrelsen och revisor

Stämman beslutade att beslut om arvode till styrelsen och revisor ska anstå till fortsatt bolagsstämma.

Val av styrelse och revisor

Stämman beslutade att beslut om val av styrelse och revisor ska anstå till fortsatt bolagsstämma.

Beslut om ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade att beslut om ändring av bolagsordningen ska anstå till fortsatt bolagsstämma.

Incitamentsprogram för ledande befattningshavare och övriga nyckelpersoner genom riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner

Stämman beslutade att beslut om inrättande av incitamentsprogram för ledande befattningshavare och övriga nyckelpersoner genom riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner ska anstå till fortsatt bolagsstämma.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission

Stämman beslutade att beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission ska anstå till fortsatt bolagsstämma.

Fortsatt bolagsstämma

Bolaget kommer så snart som möjligt kalla till den fortsatta bolagsstämman. Stämman beslutade att uppdra åt styrelsen att besluta om dag för den fortsatta bolagsstämman som ska infalla tidigast fyra veckor och senast åtta veckor från dagen för beslutet.

AegirBio i korthet

AegirBio är ett svenskt diagnostikföretag som grundades 2019 för att erbjuda tester för att övervaka och optimera doseringen av biologiska läkemedel via sin unika patenterade teknologiplattform. I juni 2020 noterades AegirBio på Nasdaq First North Growth Market. Bolagets ambition är, förutom att föra ut innovativ diagnostisk teknologi till marknaden, att göra diagnostik mer tillgänglig, enklare att använda och att ge korrekta och lätt överförbara resultat. För mer information, se Aegirbios hemsida www.aegirbio.com

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkomission AB | 08-684 211 10 | adviser@eminova.se

Related link:
Cision