Magnasense logo

Investor relations

Bolagsstyrning

Allmänt

Magnasense AB (former AegirBio AB) (publ.), 559222-2953, är ett svenskt aktiebolag med säte i Lund vars aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm. Magnasense AB är sektionsklassad som Health Care-företag.

Bolagsstyrning avser det regelverk och den struktur som etablerats för att på ett effektivt och kontrollerat sätt styra och leda verksamheten i ett aktiebolag. Ytterst syftar bolagsstyrningen till att tillgodose aktieägarnas krav på avkastning och samtliga intressenters behov av information om aktiebolaget och dess utveckling. Till grund för Bolagets styrning ligger bland annat bolagsordningen, aktiebolagslagen, Nasdaq First Norths regelverk för emittenter samt interna regler och föreskrifter. Svensk Kod för Bolagsstyrning ("Koden") är inte obligatorisk för bolag noterade på Nasdaq First North och Bolaget avser inte att fullt ut följa Koden. Dock kan Bolaget komma att välja att agera i enlighet med Koden i vissa delar. Magnasense ABs räkenskapsår följer kalenderåret.