Magnasense logo

Investor relations

Bolagsstyrning

Koncernledning

I koncernens ledande befattningar ingår koncern CFO, koncern COO samt koncern VD.

Koncernledningen handlägger förutom centrala ledningsfrågor även koncernstödjande verksamheter såsom forskning och utveckling, marknadssupport, produktions- och kvalitetsledning, risk management, finansiering och ekonomisk kontroll.
 

Ersättning till ledande befattningshavare

AegirBio strävar efter att principerna för koncernledningens ersättning skall vara marknadsmässiga, att ersättningarna ska fastställas av styrelsen, och skall baseras på arbetsuppgifternas betydelse, personens erfarenhet och prestation samt att ersättningen består av följande delar: fast grundlön, kortsiktig rörlig ersättning, pensionsförmåner och övriga förmåner samt avgångsvillkor.

Presentation av koncernledningsmedlemmarna (in English)