Magnasense logo

Investor relations

Bolagsstyrning

Styrelse

AegirBios styrelse består av ordförande samt tre ledamöter. Enligt bolagsordningen ska styrelsen bestå av lägst tre och högst sju ledamöter med lägst noll och högst 3 suppleanter. Styrelsen väljs årligen på årsstämman för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Styrelsens arbete leds av ordförande men i övrigt utan permanent arbetsfördelning.

Styrelsen ska enligt arbetsordningen ha minst fem styrelsemöten per år. Under 2023 har styrelsen sammanträtt trettio (30) gånger.

Styrelseordförande i AegirBios styrelse är sedan 2020 Anders Ingvarsson. Styrelsens ordförande utses av årsstämman.

Styrelsen har valt att inte inrätta valberedningskommitté, revisionskommitté eller ersättningsutskott utan dessa frågor hanteras under ordförandes ledning och beredning hanteras av hela styrelsen. Styrelsen beslutar i frågor om ersättningar och andra anställningsvillkor för koncernledningen.

Presentation av styrelsemedlemmar (in English)