Magnasense logo

Investor relations

Bolagsstyrning

Bolagsstämma

AegirBios årsstämma är det högsta beslutsorganet för bolagets aktieägare. Aktieägare som vill delta och utnyttja sin rösträtt vid AegirBios årsstämma ska dels vara införda i aktieboken, dels anmäla sitt deltagande.

På årsstämman behandlas en rad centrala frågor, exempelvis fastställande av resultat- och balansräkning för det gångna året inklusive disposition av bolagets vinst, ansvarsfrihet åt styrelsen, val av styrelse och revisor samt andra frågor enligt aktiebolagslagen och bolagsordningen. Ändringar i bolagsordning kräver också beslut vid bolagsstämma. Samtliga aktieägare har rätt att få ärenden behandlade på årsstämman. För att sådana ärenden tidsmässigt ska kunna tas med i kallelsen måste begäran ställas till bolaget senast sex veckor innan årsstämman. Kallelse till årsstämman offentliggörs tidigast sex och senast fyra veckor innan årsstämman.

 

Extra bolagsstämma 20 januari 2023

(PÅ SVENSKA) 

1. Kallelse till extra bolagsstämma 2023
2. Styrelsens förslag till beslut
3. Villkor för konvertibler 
4. Villkor för TO3
5. Villkor för TO4
6. Fullmaktsformulär för extra bolagsstämma 2023
7. Styrelsens redogörelse över väsentliga händelser 
8. Revisorsyttrande över styrelseredogörelse 14:8 och 15:8 
9. Årsredovisning 2021
10. Bolagsordning 

Aktieägare som vill skicka in frågor i förväg kan göra det med post till AegirBio AB, Att: ”Upplysningar extra bolagsstämma 2023”, Scheelevägen 27, 223 63 Lund eller via e-post till egm@aegirbio.com (märk ämnesraden ”Upplysningar extra bolagsstämma 2023”). Inskickade frågor bör inkludera aktieägarens namn inklusive aktieägarens person- eller organisationsnummer. Det rekommenderas också att inskickade frågor inkluderar aktieägares postadress, e-postadress och telefonnummer.  

 

Årsstämma 2022-06-30

Kallelse till årsstämma
Punkt 2, 9-10: Aktieägargruppens förslag inför årsstämman
Punkt 11: Förslag till beslut om incitamentsprogram för ledande befattningshavare och övriga nyckelpersoner
Punkt 11: Villkor för teckningsoptioner serie to 2022/2025:1 avseende nyteckning av aktier i Aegirbio AB (publ)
Punkt 12: Förslag till beslut om incitamentsprogram för vissa styrelseledamöter genom (A) riktad emission av teckningsoptioner samt (B) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner
Punkt 12: Villkor för teckningsoptioner serie to 2022/2025:2 avseende nyteckning av aktier i Aegirbio AB (publ) 
Punkt 13: Förslag till beslut om emissionsbemyndigande
Fullmaktsformulär
Anmälan och formulär till poströstning
Svar till frågor från aktieägare inför årsstämman den 30 juni 2022

 

Årsstämma 2021-06-28

Kallelse till årsstämma
Protokoll från årstämma - 2021-06-28
Bilaga 1 – Röstlängd
Bilaga 2 – Styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande
Fullmaktsformulär

 

Extra bolagsstämma 2021-03-09

Kallelse till extrastämma
Protokoll från extra bolagsstämma - 2021-03-09
Bilaga 1 - Röstlängd
Bilaga 2 - Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen
Bilaga 3 - Styrelsens förslag till beslut om godkännande av fusionsplan
Bilaga 4 - Styrelsens förslag till beslut om emission av fusionsvederlag
Bilaga 5 - Styrelsens förslag till beslut om apportemission
Fullmaktsformulär
Revisorns yttrande enligt 13 kap. 6 § Aktiebolagslagen
Revisorsyttrande enligt 13 kap. 8 § Aktiebolagslagen
Styrelsens redogörelse enligt 13 kap. 7 § Aktiebolagslagen
Styrelsens redogörelse enligt 13 kap. 6 § Aktiebolagslagen

 

Extra bolagsstämma 2020-05-14

Protokoll från extra bolagsstämma - 2020-05-14


Extra bolagsstämma 2020-04-17

Protokoll från extra bolagsstämma - 2020-04-17
Bilaga 1 – Styrelsens förslag till beslut om bolagsordningsändring och om sammanläggning av aktier


Årsstämma 2020-02-03

Protokoll från årsstämma – 2020-02-03
Bilaga 1 - Styrelsens förslag till bolagsordningsändring och att bolaget skall bli publikt
Bilaga 2 – Styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande