Magnasense logo

Investor relations

Corporate Governance

General Meetings

The General Meeting is the company's highest decision-making body. At the General Meeting, all shareholders are given the opportunity to exercise the influence over the company that their respective shareholdings represent without restriction.

The Annual General Meeting appoints the board of directors and the auditor and establishes principles for the remuneration of the board of directors, the auditor and group management. The Annual General Meeting also decides, where appropriate, on amendments to the Articles of Association, dividends, and changes to the share capital. The Annual General Meeting, which shall be held within six months after the end of the financial year, shall resolve on the adoption of the balance sheet and income statement, the appropriation of Magnasense AB (former AegirBio AB)'s profit or loss and the discharge of the Board of Directors and the CEO from liability.

 

Extraordinary General Meeting 20 January 2023

(only in Swedish) 

1. Kallelse till extra bolagsstämma 2023
2. Styrelsens förslag till beslut
3. Villkor för konvertibler 
4. Villkor för TO3
5. Villkor för TO4
6. Fullmaktsformulär för extra bolagsstämma 2023
7. Styrelsens redogörelse över väsentliga händelser 
8. Revisorsyttrande över styrelseredogörelse 14:8 och 15:8 
9. Årsredovisning 2021
10. Bolagsordning 

Aktieägare som vill skicka in frågor i förväg kan göra det med post till AegirBio AB, Att: ”Upplysningar extra bolagsstämma 2023”, Scheelevägen 27, 223 63 Lund eller via e-post till egm@aegirbio.com (märk ämnesraden ”Upplysningar extra bolagsstämma 2023”). Inskickade frågor bör inkludera aktieägarens namn inklusive aktieägarens person- eller organisationsnummer. Det rekommenderas också att inskickade frågor inkluderar aktieägares postadress, e-postadress och telefonnummer.  

 

Annual General Meeting June 30, 2022

(only in Swedish) 

Kallelse till årsstämma
Punkt 2, 9-10: Aktieägargruppens förslag inför årsstämman
Punkt 11: Förslag till beslut om incitamentsprogram för ledande befattningshavare och övriga nyckelpersoner
Punkt 11: Villkor för teckningsoptioner serie to 2022/2025:1 avseende nyteckning av aktier i Aegirbio AB (publ)
Punkt 12: Förslag till beslut om incitamentsprogram för vissa styrelseledamöter genom (A) riktad emission av teckningsoptioner samt (B) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner
Punkt 12: Villkor för teckningsoptioner serie to 2022/2025:2 avseende nyteckning av aktier i Aegirbio AB (publ) 
Punkt 13: Förslag till beslut om emissionsbemyndigande
Fullmaktsformulär
Anmälan och formulär till poströstning
Svar till frågor från aktieägare inför årsstämman den 30 juni 2022

 

Annual General Meeting June 26, 2021

(only in Swedish) 

Kallelse till årsstämma
Protokoll från årstämma - 2021-06-28
Bilaga 1 – Röstlängd
Bilaga 2 – Styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande
Fullmaktsformulär

 

Extraordinary General Meeting March 9, 2021

(only in Swedish)

Kallelse till extrastämma
Protokoll från extra bolagsstämma - 2021-03-09
Bilaga 1 - Röstlängd
Bilaga 2 - Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen
Bilaga 3 - Styrelsens förslag till beslut om godkännande av fusionsplan
Bilaga 4 - Styrelsens förslag till beslut om emission av fusionsvederlag
Bilaga 5 - Styrelsens förslag till beslut om apportemission
Fullmaktsformulär
Revisorns yttrande enligt 13 kap. 6 § Aktiebolagslagen
Revisorsyttrande enligt 13 kap. 8 § Aktiebolagslagen
Styrelsens redogörelse enligt 13 kap. 7 § Aktiebolagslagen
Styrelsens redogörelse enligt 13 kap. 6 § Aktiebolagslagen

 

Extraordinary General Meeting May 14, 2020

(only in Swedish)

Protokoll från extra bolagsstämma - 2020-05-14

 

Extraordinary General Meeting April 17, 2020

(only in Swedish)

Protokoll från extra bolagsstämma - 2020-04-17
Bilaga 1 – Styrelsens förslag till beslut om bolagsordningsändring och om sammanläggning av aktier

 

Annual General Meeting February 3, 2020

(only in Swedish)

Protokoll från årsstämma – 2020-02-03
Bilaga 1 - Styrelsens förslag till bolagsordningsändring och att bolaget skall bli publikt
Bilaga 2 – Styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande