Magnasense logotype

News

Brand Change Announcement: AegirBio AB has officially changed its name to Magnasense AB. The new website, www.magnasense.com, launched on 9 July 2024, with redirects from www.aegirbio.com.

Abreos, ett dotterbolag till AegirBio lämnar in patentansökan

Abreos Biosciences LLC, ett helägt dotterbolag till AegirBio AB, har idag lämnat in en preliminär patentansökan till United States Patent and Trademark Office. I ansökan beskrivs metoder för att mäta biomarkörer i blodet från saliv. Bolaget kommer att lämna in en fullständig ansökan vilket man har ett år på sig att göra.

”Vår forskargrupp i San Diego började undersöka hur man kan upptäcka både coronavirus och terapeutiska antikroppar i saliv, och vi har nu utvecklat metoder som ger jämförbara resultat med de som görs med blod. Att helt ta bort behovet av blodprov är potentiellt omvälvande när det gäller diagnostiska och övervakande prov, särskilt de som görs på vårdplats eller i hemmet. Vi förbereder våra resultat för publicering granskad av sakkunnig, och en preliminär patentansökan var därför nödvändig, säger doktor Bradley Messmer, CSO och tillträdande VD i AegirBio.

Aegirbio är ett svenskt diagnostikföretag som bildades för att via sin unika patenterade teknologiplattform erbjuda tester för att övervaka och optimera doseringen av biologiska läkemedel. Biologiska läkemedel är det segment inom läkemedelsindustrin där användningen växer snabbast – en fjärdedel av alla läkemedel förväntas vara biologiska under 2020. Samtidigt varierar läkemedelsnivåerna enormt (upp till 100 gånger) hos patienter som får standarddoser av biologiska läkemedel.

”One size fits all” resulterar i att patienter med låga läkemedelsnivåer inte svarar på behandlingen, medan överdrivna läkemedelsnivåer ökar risken för allvarliga biverkningar. Denna osäkerhet vid dosering leder i cirka 55% av fallen till över – eller underdosering, vilket resulterar i onödiga kostnader, bristfälliga resultat och högre andel patienter med svåra biverkningar.

Via genomförda förvärv har Bolaget långsiktig säkrat tillgången till nyckelteknologier samt öppnat upp för nya applikationsområden. Med dessa förvärv har Aegirbio, med avstamp i laboratorietester, på kort tid lagt teknologier och kompetens till Bolaget för att ta steget mot det multidiagnostikbolag som är målet. 

Aegirbio bygger nu sin verksamhet kring teknologier för

  • Snabbtester för indikativa och snabba resultat
  • Point of Need, kvantitativa hemtester för kroniska sjukdomar
  • Point of Care, kvantitativa patientnära tester för rutinkontroll på kliniker och vårdcentraler
  • Laboratorietester för uppföljning av patienter under behandling med biologiska läkemedel.

Förvärven ger Bolaget verktygen att utveckla ny diagnostik för att göra det möjligt och enkelt för människor att själva övervaka sina hälsoproblem där Bolagets ambition är, förutom att föra ut innovativ diagnostik-teknik på marknaden, att göra diagnostiken mer tillgänglig, lättare att använda samt ge exakta och enkla överförbara resultat. För mer information, se AegirBios hemsida www.aegirbio.com

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB | 08-684 211 10 | Adviser@eminova.se


 

Related links:
Patentansökan
Cision