Magnasense logotype

News

Brand Change Announcement: AegirBio AB has officially changed its name to Magnasense AB. The new website, www.magnasense.com, launched on 9 July 2024, with redirects from www.aegirbio.com.

AegirBio AB har erhållit utbetalning av Tranche 2 om 5,00 MSEK från Atlas Special Opportunities, LLC

AegirBio AB (”AegirBio” eller ”Bolaget”) ingick den 9 april 2024 ett kreditfacilitetsavtal om ett sammanlagt nominellt belopp om 45,00 MSEK före avdrag för uppläggningsavgift (”Lånefaciliteten”) samt transaktionskostnader med Atlas Special Opportunities, LLC (”Atlas”). I enlighet med Lånefaciliten kan Bolaget påkalla lån i sju (7) omgångar (hädanefter ”Trancher” eller var och en för sig ”Tranche”). Bolaget har idag erhållit utbetalning av Tranche 2 motsvarande 5,00 MSEK före avdrag för uppläggningsavgift och transaktionskostnader. Lånefaciliteten påskyndar Bolagets bidragsgivande RADx®-projekt i regi av National Institutes of Health (”NIH”) som syftar till att utveckla en digital multiplex självtestplattform för individer med funktionsnedsättning. Ett framgångsrikt genomförande av Bolagets RADx®-projekt kommer att positionera Bolaget för potentiella ytterligare bidrag från NIH.

Lånefaciliteten

Lånefaciliteten består av sju (7) Trancher till ett sammanlagt nominellt belopp om 45,00 MSEK. AegirBio har idag mottagit utbetalning av Tranche 2 motsvarande 5,0 MSEK före avdrag för uppläggningsavgift om 0,50 MSEK och transaktionskostnader. Upptagna Trancher under Lånefaciliteten löper utan ränta och förfaller till betalning den 9 april 2027.

Atlas har rätt att påkalla konvertering av skuld i riktade emissioner av hela eller delar av påkallade Tranchers nominella belopp samt transaktionsavgiften fram till och med förfallodagen. Minsta belopp att konvertera är 0,50 MSEK. För att underlätta administrationen av konverteringarna har parterna kommit överens om att nyemission i enlighet med Lånefaciliteten ska ske när Atlas har påkallat konvertering till ett sammanlagt belopp om minst 2,50 MSEK eller om transaktionsavgiftsaktiernas marknadsvärde understiger 1,00 MSEK. Bolaget kommer meddela marknaden om konverteringar när Atlas har påkallat konveteringar som leder till att nyemission måste genomföras.

För mer information om Lånefaciliteten hänvisas läsare till pressmeddelandet den 9 april 2024 (”AegirBio ingår villkorat avtal om en lånefacilitet på 45 MSEK med Atlas Special Opportunities och ett avtal om ändring av villkor för utestående konvertibler, att godkännas av en extra bolagsstämma”).

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christel Dahlberg, CFO Aegirbio AB
E-post: ir@aegirbio.com

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB | 08-684 211 10 | adviser@eminova.se