Magnasense logotype

News

Brand Change Announcement: AegirBio AB has officially changed its name to Magnasense AB. The new website, www.magnasense.com, launched on 9 July 2024, with redirects from www.aegirbio.com.

Kommuniké från årsstämma i AegirBio AB (publ) den 28 juni 2024

AegirBio AB (publ) höll den 28 juni 2024 årsstämma varvid i huvudsak följande beslut fattades.

Resultat- och balansräkningar
Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2023.

Resultatdisposition
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2023 och att bolagets medel till förfogande överförs i ny räkning.

Ansvarsfrihet
Stämman beslutade att bevilja samtliga som under 2023 innehaft uppdrag som styrelseledamot eller verkställande direktör ansvarsfrihet för 2023 års förvaltning.

Arvode till styrelsen och revisor
Stämman beslutade, i enlighet med en aktieägargrupps förslag, att styrelsearvode, per stämmovalda ledamöter som inte är anställda i bolaget, ska utgå enligt följande: tre (3) prisbasbelopp till styrelsens ordförande samt två (2) prisbasbelopp till ordinarie ledamot.

Stämman beslutade, i enlighet med en aktieägargrupps förslag, att arvode till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse och revisor
Stämman beslutade, i enlighet med en aktieägargrupps förslag, att styrelsen ska bestå av sex (6) ordinarie ledamöter utan suppleanter och att ett registrerat revisionsbolag utses till revisor.

Stämman beslutade, i enlighet med en aktieägargrupps förslag, att omvälja Jens Umehag, Michael Schwartz, Bill Ferenczy, Fredrik Häglund, William Vickery och Marco Witteveen. Till styrelsens ordförande omvaldes, i enlighet med en aktieägargrupps förslag, Jens Umehag.

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att välja det registrerade revisionsbolaget Göteborgs Revision KB till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Göteborgs Revision har meddelat att auktoriserade revisorn Stefan Kylebäck kommer att vara huvudansvarig revisor.

Beslut om ändring av bolagsordningen
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra bolagsordningens § 1 så att företagsnamnet ändras. Om Bolagsverket anser att hinder föreligger att registrera MagnOral AB, ska styrelsen, eller den som styrelsen utser, ha rätt att genom tillägg eller justering avseende föreslaget företagsnamn föreslå ytterligare alternativa företagsnamn till Bolagsverket.

Beslut om (A) ändring av bolagsordningen och (B) minskning av aktiekapitalet
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra bolagsordningens § 4 så att gränserna för aktiekapitalet ändras. Vidare beslutade stämman, i enlighet med styrelsens förslag, att minska bolagets aktiekapital med 2 379 448,2360 kronor för avsättning till fritt eget kapital och utan indragning av aktier. Efter minskningen kommer bolagets aktiekapital att uppgå till 504 731,444 kronor fördelat på sammanlagt 36 052 246 aktier, envar med ett kvotvärde om 0,0140 kronor.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att öka bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller emission av konvertibler. Emission ska få ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan bestämmelser om apport, eller kvittning, utöver kontant betalning. Syftet med bemyndigandet är att säkra bolagets åtaganden enligt avtal med Atlas Special Opportunities, LLC.

__________

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Marco Witteveen, CEO Aegirbio AB

E-post: ir@aegirbio.com

AegirBio i korthet
AegirBio är ett svenskt diagnostikföretag som grundades 2019 för att erbjuda tester för att övervaka och optimera doseringen av biologiska läkemedel via sin unika patenterade teknologiplattform. I juni 2020 noterades AegirBio på Nasdaq First North Growth Market. Bolagets ambition är, förutom att föra ut innovativ diagnostisk teknologi till marknaden, att göra diagnostik mer tillgänglig, enklare att använda och att ge korrekta och lätt överförbara resultat. För mer information, se AegirBios hemsida www.aegirbio.com.

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB; adviser@eminova.se