Magnasense logotype

News

Brand Change Announcement: AegirBio AB has officially changed its name to Magnasense AB. The new website, www.magnasense.com, launched on 9 July 2024, with redirects from www.aegirbio.com.

AegirBio AB: Atlas Special Opportunities, LLC påkallar partiell konvertering av utestående konvertibler till ett nominellt belopp om 5,00 MSEK

Den 20 december 2022 meddelade AegirBio AB (”AegirBio” eller ”Bolaget”) att Bolaget avtalat om enkonvertibelfinansiering med Atlas Special Opportunities, LLC(”Atlas”) avseende konvertibler om 55,00 MSEK (”Konvertiblerna”) med vidhängande teckningsoptioner.Bolagsstämman beslutade den 20 januari 2023 att emittera konvertibler och teckningsoptioner till Atlas, i enlighet med konvertibelavtalet. Atlas har idag påkallat sin rätt till konvertering av konvertibler i Bolaget till en konverteringskurs om 1,00 SEK och till ett nominellt belopp om 5,00 MSEK, varvid totalt 5 000 000 nya aktier utges till Atlas.

Atlas har idag påkallat partiell konvertering av utestående Konvertibler i Bolaget till ett nominellt belopp om 5,00 MSEK. I enlighet med konvertibelvillkoren är konverteringskursen fastställd till 1,00 SEK. Efter att konverteringen registrerats vid Bolagsverket kommer det nominella beloppet för Konvertiblerna att motsvara 40,00 MSEK.

Med anledning av den påkallade konverteringen ökar aktiekapitalet i AegirBio med 400 000,00 SEK till totalt 2 470 149,76 SEK och antalet aktier ökar med 5 000 000 till totalt30 876 872, vilket medför en utspädning om cirka 16,19 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget efter registrering av de nya aktierna vid Bolagsverket.

Konvertibelvillkor i sammandrag

Det sammanlagda nominella beloppet för Konvertiblerna före påkallande av konvertering motsvarar 45,00 MSEK. Konvertiblerna löper utan ränta och förfaller till betalning den 20 januari 2025. Atlas har rätt att påkalla konvertering av hela eller delar av Konvertiblernas nominella belopp fram till och med förfallodagen, dock till ett värde om lägst 5,00 MSEK vid varje enskild begäran om konvertering. I enlighet med villkoren ska konverteringskursen motsvara 100 procent av den lägsta dagliga volymvägda genomsnittskursen enligt First Norths kurslista för aktien i Bolaget under de femton (15) handelsdagar som föregår dagen för begäran om konvertering, dock lägst det högsta beloppet av 1,00SEK eller aktiens kvotvärde (idag 0,08 SEK). För att en handelsdag ska beaktas, måste bl.a. den totala dagliga handelsvolymen uppgå till minst 200 000 SEK och Atlas får inte ha handlat den aktuella dagen. Om konvertering inte skett innan förfallodagen ska Bolaget ha rätt att antingen (i) lösa in utestående konvertibler med kontanta medel till ett pris motsvarande 100 procent av nominellt belopp eller (ii) begära konvertering av utestående konvertibler till aktier. Dessutom har Bolaget rätt att när som helst under löptiden lösa in utestående konvertibler med kontanta medel till ett pris motsvarande 110 procent av nominellt belopp förutsatt att Atlas, i samband med en sådan begäran, inte önskar att konvertera sådana konvertibler till aktier i enlighet med konvertibelvillkoren.

AegirBio i korthet

AegirBio är ett svenskt diagnostikföretag som grundades 2019 för att erbjuda tester för att övervaka och optimera doseringen av biologiska läkemedel via sin unika patenterade teknologiplattform. I juni 2020 noterades AegirBio på Nasdaq First North Growth Market. Bolagets ambition är, förutom att föra ut innovativ diagnostisk teknologi till marknaden, att göra diagnostik mer tillgänglig, enklare att använda och att ge korrekta och lätt överförbara resultat. För mer information, se Aegirbios hemsida www.aegirbio.com

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB, adviser@eminova.se

Denna information är sådan information som Aegirbio AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, 

Related link:
Cision