Magnasense logotype

News

Brand Change Announcement: AegirBio AB has officially changed its name to Magnasense AB. The new website, www.magnasense.com, launched on 9 July 2024, with redirects from www.aegirbio.com.

AegirBio AB: Atlas Special Opportunities, LLC påkallar partiell konvertering av utestående konvertibler till ett nominellt belopp om 10,00 MSEK

Den 20 december 2022 meddelade AegirBio AB (”AegirBio” eller ”Bolaget”) att Bolaget avtalat om en konvertibelfinansiering med Atlas Special Opportunities, LLC (”Atlas”) avseende konvertibler om 55,00 MSEK (”Konvertiblerna”) med vidhängande teckningsoptioner. Bolagsstämman beslutade den 20 januari 2023 att emittera konvertibler och teckningsoptioner till Atlas, i enlighet med konvertibelavtalet. Atlas har idag påkallat sin rätt till konvertering av konvertibler i Bolaget till en konverteringskurs om 2,55 SEK och till ett nominellt belopp om 10,00 MSEK, varvid totalt 3 921 568 nya aktier utges till Atlas.

Atlas har idag påkallat partiell konvertering av utestående Konvertibler i Bolaget till ett nominellt belopp om 10,00 MSEK. I enlighet med konvertibelvillkoren är konverteringskursen fastställd till 2,55 SEK, motsvarande 100 procent av den lägsta dagliga volymvägda genomsnittskursen enligt Nasdaq First North Growth Market (”First North”) kurslista för aktien i Bolaget under de femton (15) handelsdagar som föregick dagen för begäran om konvertering. Efter att konverteringen registrerats vid Bolagsverket kommer det nominella beloppet för Konvertiblerna att motsvara 45,00 MSEK.

Med anledning av den påkallade konverteringen ökar aktiekapitalet i AegirBio med 313 725,44 SEK till totalt 2 070 149,76 SEK och antalet aktier ökar med 3 921 568 till totalt 25 876 872, vilket medför en utspädning om cirka 15,15 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget efter registrering av de nya aktierna vid Bolagsverket.

Konvertibelvillkor i sammandrag

Det sammanlagda nominella beloppet för Konvertiblerna före påkallande av konvertering motsvarar 55,00 MSEK. Konvertiblerna löper utan ränta och förfaller till betalning den 20 januari 2025. Atlas har rätt att påkalla konvertering av hela eller delar av Konvertiblernas nominella belopp fram till och med förfallodagen, dock till ett värde om lägst 5,00 MSEK vid varje enskild begäran om konvertering. I enlighet med villkoren ska konverteringskursen motsvara 100 procent av den lägsta dagliga volymvägda genomsnittskursen enligt First Norths kurslista för aktien i Bolaget under de femton (15) handelsdagar som föregår dagen för begäran om konvertering, dock lägst det högsta beloppet av 1,00 SEK eller aktiens kvotvärde (idag 0,08 SEK). För att en handelsdag ska beaktas, måste bl.a. den totala dagliga handelsvolymen uppgå till minst 200 000 SEK och Atlas får inte ha handlat den aktuella dagen. Om konvertering inte skett innan förfallodagen ska Bolaget ha rätt att antingen (i) lösa in utestående konvertibler med kontanta medel till ett pris motsvarande 100 procent av nominellt belopp eller (ii) begära konvertering av utestående konvertibler till aktier. Dessutom har Bolaget rätt att när som helst under löptiden lösa in utestående konvertibler med kontanta medel till ett pris motsvarande 110 procent av nominellt belopp förutsatt att Atlas, i samband med en sådan begäran, inte önskar att konvertera sådana konvertibler till aktier i enlighet med konvertibelvillkoren.


Denna information är sådan som AegirBio är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-03-23 11:14 CET.

Om Aegirbio

Aegirbio är ett svenskt diagnostikföretag som via sin unika patenterade teknologiplattform erbjuder tester för att övervaka och optimera doseringen av biologiska läkemedel. Biologiska läkemedel är det segment inom läkemedelsindustrin där användningen växer snabbast – en fjärdedel av alla läkemedel förväntas vara biologiska under 2020. Samtidigt varierar läkemedelsnivåerna enormt (upp till 100 gånger) hos patienter som får standarddoser av biologiska läkemedel.

”One size fits all” resulterar i att patienter med låga läkemedelsnivåer inte svarar på behandlingen, medan överdrivna läkemedelsnivåer ökar risken för allvarliga biverkningar. Denna osäkerhet vid dosering leder i cirka 55% av fallen till över – eller underdosering, vilket resulterar i onödiga kostnader och bristfälliga resultat.

Bolagets tester för optimerad dosering av biologiska läkemedel kommer vara fokuserade på sjukdomar inom neurologi, autoimmuna sjukdomar samt cancer. Diagnostisering kommer dels att erbjudas genom ett laboratorietest, dels till den patientnära marknaden som ett så kallat POC (”Point-of-care”) för test på sjukhus och vårdcentraler. I planen finns även PON (”Point-of-need”) test för hemmabruk.

För mer information, se Aegirbios hemsida www.aegirbio.com

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkomission AB | 08-684 211 00 | info@eminova.se

Related link:
Cision