Magnasense logotype

News

Brand Change Announcement: AegirBio AB has officially changed its name to Magnasense AB. The new website, www.magnasense.com, launched on 9 July 2024, with redirects from www.aegirbio.com.

AegirBio AB har genomfört en riktad nyemission om 127,4 miljoner SEK och erhåller lånefinansiering om 75 miljoner SEK

Styrelsen för AegirBio AB ("AegirBio" eller "Bolaget") har, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 28 juni 2021, beslutat om en riktad nyemission om 490 000 aktier till Modelio Equity AB (publ), Modelity Capital AB, CapMate Aktiebolag och Oliver Molse. Teckningskursen uppgår till 260 SEK per aktie och den totala emissionslikviden uppgår till 127,4 miljoner SEK. Bolaget har även erhållit lånefinansiering om 75 miljoner SEK från Modelio Equity AB. Kapitaltillskottet om 202,4 miljoner SEK avses primärt att användas till att finansiera förvärvet av Dynamic Code AB (publ) som offentliggjordes av Bolaget idag kl. 08:30 samt att möjliggöra ytterligare förvärv.

Nyemission

De professionella investerare som erhållit tilldelning i nyemissionen är Modelio Equity AB (publ), Modelity Capital AB, CapMate Aktiebolag och Oliver Molse. Genom den riktade nyemissionen kommer Bolaget tillföras en emissionslikvid om 127,4 miljoner SEK före transaktionsrelaterade kostnader. Teckningskursen uppgår till 260 SEK per aktie och innebär en sedvanlig emissionsrabatt om cirka 11,1 procent mot senaste stängningskurs för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market, eller cirka 10,6 procent jämfört med den 15-dagars volymviktade genomsnittskursen (VWAP), vilket Bolaget bedömer är marknadsmässigt för denna typ av transaktion.

Anledningen till att den riktade emissionen har genomförts, och skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att den ger möjlighet för Bolaget att på ett tillräckligt tids- och kostnadseffektivt sätt tillföra Bolaget rörelsekapital och ta tillvara på framtida möjligheter att få in långsiktiga starka ägare och vidare finansiera Bolagets förvärv av Dynamic Code AB (publ) som offentliggjordes av Bolaget idag kl. 08:30.

Efter den riktade emissionen kommer det totala antalet aktier och röster i Bolaget att öka med 490 000, från befintliga 16 834 062 till 17 324 062, och aktiekapitalet kommer att öka med 39 200,00 SEK, från befintliga 1 346 724,96 SEK till 1 385 924,96 SEK. Detta innebär en utspädningseffekt om cirka 2,83 procent baserat på det totala antalet aktier i Bolaget efter transaktionen.

Lånefinansiering

AegirBio har säkrat en lånefinansiering om 75 miljoner SEK. Lånet löper tills det återbetalas, men som längst till den 31 december 2021. Lånevillkoren bedöms av Bolaget att vara marknadsmässiga. Långivare är Modelio Equity AB (publ).

Motiv

Kapitaltillskottet om totalt 202,4 miljoner SEK avses primärt att användas till att finansiera förvärvet av Dynamic Code AB (publ) som kommunicerades av Bolaget den 17 september 2021 kl. 08:30 samt att möjliggöra ytterligare förvärv.

Lån av aktier

I syfte att underlätta leverans av aktier i den riktade nyemissionen kommer Martin Linde och Anders Ingvarsson att låna ut 490 000 aktier till investerarna i den riktade nyemissionen. De lånade aktierna kommer att återlämnas efter det att den riktade nyemissionen registrerats hos Bolagsverket.

Rådgivare
Eminova Partners AB agerar finansiell rådgivare och Moll Wendén Advokatbyrå AB agerar legal rådgivare till AegirBio i samband med den riktade nyemissionen och lånefinansieringen.


Denna information är sådan som AegirBio är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-09-17 08:40 CET.

Aegirbio är ett svenskt diagnostikföretag som bildades för att via sin unika patenterade teknologiplattform erbjuda tester för att övervaka och optimera doseringen av biologiska läkemedel. Biologiska läkemedel är det segment inom läkemedelsindustrin där användningen växer snabbast – en fjärdedel av alla läkemedel förväntas vara biologiska under 2020. Samtidigt varierar läkemedelsnivåerna enormt (upp till 100 gånger) hos patienter som får standarddoser av biologiska läkemedel.

”One size fits all” resulterar i att patienter med låga läkemedelsnivåer inte svarar på behandlingen, medan överdrivna läkemedelsnivåer ökar risken för allvarliga biverkningar. Denna osäkerhet vid dosering leder i cirka 55% av fallen till över – eller underdosering, vilket resulterar i onödiga kostnader, bristfälliga resultat och högre andel patienter med svåra biverkningar.

Via genomförda förvärv har Bolaget långsiktig säkrat tillgången till nyckelteknologier samt öppnat upp för nya applikationsområden. Med dessa förvärv har Aegirbio, med avstamp i laboratorietester, på kort tid lagt teknologier och kompetens till Bolaget för att ta steget mot det multidiagnostikbolag som är målet. 

Aegirbio bygger nu sin verksamhet kring teknologier för

  • Snabbtester för indikativa och snabba resultat
  • Point of Need, kvantitativa hemtester för kroniska sjukdomar
  • Point of Care, kvantitativa patientnära tester för rutinkontroll på kliniker och vårdcentraler
  • Laboratorietester för uppföljning av patienter under behandling med biologiska läkemedel.

Förvärven ger Bolaget verktygen att utveckla ny diagnostik för att göra det möjligt och enkelt för människor att själva övervaka sina hälsoproblem där Bolagets ambition är, förutom att föra ut innovativ diagnostik-teknik på marknaden, att göra diagnostiken mer tillgänglig, lättare att använda samt ge exakta och enkla överförbara resultat. För mer information, se AegirBios hemsida www.aegirbio.com

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB | 08-684 211 00 | info@eminova.se


 

Related links:
Release
Cision