Magnasense logotype

News

Brand Change Announcement: AegirBio AB has officially changed its name to Magnasense AB. The new website, www.magnasense.com, launched on 9 July 2024, with redirects from www.aegirbio.com.

Aegirbio AB kallar till extra bolagsstämma

AegirBio AB håller extra bolagsstämma tisdagen den 9 mars 2021 kl. 11.00 i bolagets lokaler på Ideongatan 3A i Lund. RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN Den som önskar delta i stämman ska · dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 1 mars 2021, · dels anmäla sin avsikt att delta i stämman till bolaget senast onsdagen den 3 mars 2021. Anmälan om deltagande ska göras skriftligen, i första hand per e-post till info@aegirbio.com och i andra hand per post till AegirBio AB, Ideongatan 3A, 223 62 Lund. Vid anmälan vänligen uppge namn eller företagsnamn, personnummer eller organisationsnummer, adress och telefonnummer. Anmälan ska även innehålla uppgift om det antal biträden (högst två) som aktieägaren eventuellt avser medföra vid stämman.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen måndagen den 1 mars 2021. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast onsdagen den 3 mars 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

OMBUD OCH FULLMAKTSFORMULÄR

Den som inte är personligen närvarande vid stämman får utöva sin rätt vid stämman genom ombud med skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Fullmaktsformulär tillhandahålls aktieägare på begäran och kommer att finnas tillgängligt på bolagets webbplats www.aegirbio.com. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda under ovanstående adress i god tid före stämman.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av en eller två justeringsmän
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Beslut om ändring av bolagsordningen
 8. Beslut om godkännande av fusionsplan
 9. Beslut om emission av fusionsvederlag
 10. Beslut om apportemission
 11. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 7 – Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att ändra bolagsordningen enligt i huvudsak följande.

Verksamhetsbeskrivningen i § 3 ändras till:

Bolaget ska, baserat på innovativ och precis teknologi, bidraga till en förbättrad behandling av patienter som behöver biologiska läkemedel i sin behandling. Verksamheten ska baseras på teknologi och möjliggöra diagnos och monitorering av läkemedelsdosering från centrallaboratoriet till hemmiljö.

The Company shall, based on innovative and precise technology, contribute to an improved treatment of patients who need biological drugs as part of their treatment. The business of the Company shall be based on technology and enable diagnosis and monitoring of drug dosage from the central laboratory to the home environment.

Gränserna avseende aktiekapital och antal aktier i § 4 ska ändras från att vara lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor till lägst 900 000 kronor och högst 3 600 000 kronor, samt antalet aktier från att vara lägst 6 250 000 och högst 25 000 000 till att vara lägst 11 250 000 och högst 45 000 000.

Punkt 8 – Beslut om godkännande av fusionsplan

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att godkänna fusionsplanen mellan AegirBio AB och LifeAssays AB (publ) enligt i huvudsak följande.

Styrelsen för AegirBio AB, org.nr 559222-2953 (”Bolaget”), föreslår med anledning av den föreslagna fusionen (”Fusionen”) mellan å ena sidan LifeAssays AB (publ), org.nr 556595-3725, (”Överlåtande Bolaget”) och å andra sidan Bolaget, att stämman beslutar om godkännande av fusionsplanen som antagits av styrelserna för Bolaget och det Överlåtande Bolaget den 25 januari 2021 (”Fusionsplanen”). Fusionsplanen registrerades hos Bolagsverket den 29 januari 2021 och registreringarna kungjordes i Post- och Inrikes Tidningar den 2 februari 2021.

Enligt Fusionsplanen ska fusionen ske genom absorption med Bolaget som övertagande bolag och det Överlåtande Bolaget som överlåtande bolag. Genom Bolagsverkets registrering av Fusionen, vilken beräknas ske tidigast under andra kvartalet 2021, kommer det Överlåtande Bolaget att upplösas och dess tillgångar och skulder att övergå till Bolaget. Redovisning av fusionsvederlaget kommer att ske efter Bolagsverkets registrering av Fusionen.

Punkt 9 – Beslut om emission av fusionsvederlag

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om emission av fusionsvederlag enligt i huvudsak följande.

Enligt fusionsplanen, som antagits av styrelserna för AegirBio AB och LifeAssays AB (publ) den 25 januari 2021, har utbytesrelationen för fusionsvederlaget bestämts till cirka 0,0616 aktier[1] i AegirBio AB per innehavd aktie i LifeAssays AB (publ) per dagen för Bolagsverkets registrering av Fusionen. Styrelsen föreslår att stämman beslutar om en nyemission av högst 1 734 287 aktier att utgöra del av fusionsvederlaget. Emissionen kommer att innebära en ökning av aktiekapitalet i AegirBio AB med högst 138 742,96 kronor. Styrelsen för AegirBio AB har även inhämtat en så kallad fairness opinion från Mangold Fondkommission AB daterad den 25 januari 2021, som uttrycker att per det datumet, och baserat på de överväganden som anges däri, är Fusionsvederlaget som ska erläggas av Bolaget skäligt för Bolaget från en finansiell synvinkel.

Beslutet föreslås vara villkorat av (i) att LifeAssays AB (publ) vid en bolagsstämma fattar beslut om godkännande av fusionsplanen samt (ii) att registrering av fusionen sker hos Bolagsverket senast den 1 november 2021, eller senare datum som senast den 1 november 2021 beslutas gemensamt av LifeAssays AB (publ):s och AegirBio AB:s styrelser i enlighet med fusionsplanen.

För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla:

   1. Berättigade att erhålla de nyemitterade aktierna, i enlighet med ovan angivna utbytesrelation, är innehavarna av aktier i LifeAssays AB (publ) per dagen för Bolagsverkets registrering av Fusionen.
   1. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att de nyemitterade aktierna ska utgöra fusionsvederlag i fusionen.
   1. De nyemitterade aktierna berättigar till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket.

Punkt 10 – Beslut om apportemission

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om en apportemission enligt i huvudsak följande.

AegirBio AB har ingått avtal med Abreos Sweden AB, org.nr 559252-9134, om förvärv av samtliga aktier i Abreos Biosciences Inc, att ändras till Abreos Biosciences LLC genom förvärv av ett nybildat holdingbolag (”Abreos”) baserat i Delaware, USA. Köpeskillingen för aktierna i Abreos ska erläggas genom nyemitterade aktier i AegirBio AB.

Styrelsen föreslår mot bakgrund av ovan att stämman beslutar att öka AegirBio AB:s aktiekapital genom nyemission av aktier enligt i huvudsak följande.

 1. AegirBio AB:s aktiekapital ska ökas med högst 159 108,96 kronor genom nyemission av högst 1 988 862 aktier.
 2. Rätt att teckna de nya aktierna ska tillkomma Abreos Sweden AB.
 3. Teckning av aktier ska ske senast två veckor från det datum Bolagsverket registrerat anmälan om genomförd fusion avseende fusionen mellan Bolaget och LifeAssays AB (publ), org.nr 556595-3725. Teckning ska ske på teckningslista. Styrelsen ska ha rätt att besluta om förlängning av teckningstiden.
 4. Betalning för tecknade aktier ska erläggas i samband med teckning genom överlåtelse av aktier i Abreos till AegirBio AB, som då tillskjuts AegirBio AB så som apportegendom. Styrelsen ska ha rätt att besluta om förlängning av betalningstiden.
 5. Betalning för tecknade aktier som överstiger aktiernas kvotvärde ska i sin helhet tillföras den fria överkursfonden.
 6. Teckningskursen är 25,14 kronor per aktie, dvs. totalt cirka 50 miljoner kronor vid teckning av 1 988 862 aktier. Den slutliga teckningskursen kommer, på grund av tillämpliga redovisningsregler, att fastställas slutligt med hänsyn till värdet på AegirBio AB:s aktie vid den s.k. transaktionstidpunkten.
 7. De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna införts i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

SÄRSKILDA MAJORITETSKRAV

För giltigt beslut enligt punkterna 7, 8 och 9 ska förslaget biträdas av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna.

AKTIEÄGARES FRÅGERÄTT

Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

HANDLINGAR

Styrelsens fullständiga beslutsförslag samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen finns tillgängliga hos bolaget samt på bolagets webbplats www.aegirbio.com. Kopior av samtliga handlingar kommer genast och utan kostnad skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

För information om hur dina personuppgifter behandlas, vänligen se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

__________

Lund i februari 2021

AegirBio AB

Styrelsen

 

[1] Antalet fusionsvederlagsaktier, dvs. 4 859 287 dividerat med antalet utestående aktier i LifeAssays AB (publ) den 25 januari 2021.

Om Aegirbio

Aegirbio är ett svenskt diagnostikföretag som via sin unika patenterade teknologiplattform erbjuder tester för att övervaka och optimera doseringen av biologiska läkemedel. Biologiska läkemedel är det segment inom läkemedelsindustrin där användningen växer snabbast – en fjärdedel av alla läkemedel förväntas vara biologiska under 2020. Samtidigt varierar läkemedelsnivåerna enormt (upp till 100 gånger) hos patienter som får standarddoser av biologiska läkemedel.

”One size fits all” resulterar i att patienter med låga läkemedelsnivåer inte svarar på behandlingen, medan överdrivna läkemedelsnivåer ökar risken för allvarliga biverkningar. Denna osäkerhet vid dosering leder i cirka 55% av fallen till över – eller underdosering, vilket resulterar i onödiga kostnader och bristfälliga resultat.

Bolagets tester för optimerad dosering av biologiska läkemedel kommer vara fokuserade på sjukdomar inom neurologi, autoimmuna sjukdomar samt cancer. Aegirbio har under första kvartalet 2020 inlett försäljning i USA av testet MoNATor för läkemedlet Tysabri, som används för behandling av den neurologiska sjukdomen Multipel Skleros (MS). Totalt har Aegirbio som mål att lansera fyra tester innan 2023. Diagnostisering kommer dels att erbjudas genom ett laboratorietest, dels till den patientnära marknaden som ett så kallat POC (”Point-of-care”) för test på sjukhus och vårdcentraler. I planen finns även PON (”Point-of-need”) test för hemmabruk.

För mer information, se Aegirbios hemsida www.aegirbio.com

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkomission AB | 08-684 211 00 | info@eminova.se

Related links:
Release
Cision