Magnasense logotype

News

Brand Change Announcement: AegirBio AB has officially changed its name to Magnasense AB. The new website, www.magnasense.com, launched on 9 July 2024, with redirects from www.aegirbio.com.

Aegirbio AB offentliggör tillväxtprospekt avseende emission av units inför notering på Nasdaq First North Growth Market

Styrelsen i Aegirbio AB (”Aegirbio” eller ”Bolaget”) har för avsikt att ansöka om notering av Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market, samt har beslutat att i anslutning till noteringen, med stöd av årsstämmans bemyndigande från den 3 februari  2020, erbjuda allmänheten i Sverige och institutionella investerare möjligheten att teckna sammanlagt högst 2 000 000 units i Bolaget. Varje unit består av (1) aktie och (1) teckningsoption av serie TO1 (”Erbjudandet”). Vid stort intresse har styrelsen möjlighet att tilldela upp till ytterligare 300 000 units i en så kallad övertilldelningsemission. Anmälningsperioden för att delta i Erbjudandet löper från och med den 1 juni till och med den 15 juni 2020 och preliminär första handelsdag är den 26 juni 2020.
I samband med Erbjudandet har Bolaget erhållit teckningsförbindelser och garantiåtaganden från ett antal externa investerare och befintliga aktieägare. Teckningsförbindelserna uppgår sammanlagt till 5 MSEK, motsvarande cirka 33% av Erbjudandet. Garantiåtagandena uppgår sammanlagt till 10 MSEK, motsvarande cirka 67% av Erbjudandet. Detta innebär att Erbjudandet på förhand är fullt garanterat.
Garantiersättning ska utgå genom en emission av 160 000 units till en teckningskurs motsvarande teckningskursen i Erbjudandet, 7,50 SEK per unit (motsvarande totalt 1,2 MSEK), det vill säga 12% av garanterat belopp.
Styrelsen har med anledning av Erbjudandet upprättat ett tillväxtprospekt som idag har godkänts av Finansinspektionen. Tillväxtprospektet, innehållande fullständiga villkor och anvisningar, samt anmälningssedlar finns tillgängliga på Bolagets webbplats (www.aegirbio.com) samt på Eminova Fondkommission ABs webbplats (www.eminova.se). Tillväxtprospektet kommer även att finnas tillgängligt på Finansinspektionens webbplats (www.fi.se). Kunder hos Nordnet Bank AB kan teckna units direkt på (www.nordnet.se). 
Aegirbio avser även att ansöka om upptagande till handel av Bolagets aktier och teckningsoptioner (TO1) på Nasdaq First North Growth Market med preliminärt första datum för handel den 26 juni 2020. Nasdaq Stockholm AB har gjort bedömningen att Aegirbio uppfyller noteringskraven på Nasdaq First North Growth Market och har meddelat att ansökan om notering kommer att godkännas under förutsättning att, bland annat, Bolaget uppfyller tillämpligt spridningskrav.

 

Motiv till Erbjudandet

Motivet för Erbjudandet är att fortsätta utveckla Aegirbio till ett marknadsdrivet bolag, i ett första steg genom fortsatt kommersialisering av Bolagets första produkt MoNATor. MoNATor är en testservice för laboratorietest (LDT) avsedd för marknaden i USA, som i ett första steg kommersialiseras på det biologiska läkemedlet Tysabri, som används vid behandling av sjukdomen Multipel Skleros. Försäljningen av MoNATor för Tysabri inleddes i USA under första kvartalet 2020. Parallellt skall ytterligare test på MoNATor tas fram som LDTs, däribland för läkemedlet Herceptin mot bröstcancer under 2020, vilket ska föras vidare till den europeiska marknaden som patientnära test (POC), i slutet av 2021 enligt plan. Övriga tester kommer att tas till marknaderna i USA och Europa de kommande åren vilket skall säkra Bolagets långsiktiga tillväxt. 

 

Användning av nettolikvid

Nettolikviden avses i huvudsak att användas enligt följande procentuella fördelning: 

1)    Kommersialisering (60%): Redan från dag ett kommer Aegirbio expandera verksamheten mot kunder i USA för behandling av den neurologiska sjukdomen Multipel Skleros genom testet MoNATor. För kommande expansion i Europa och USA, både för MoNATor och andra tester i utvecklingsfasen, krävs ett marknadspenetrerande arbete, det vill säga en process där Aegirbio gör produkter och service tillgängliga för så många kliniker som möjligt. Detta innefattar bland annat det avgörande steget att få försäkringsbolag och publik sjukvård att betala ersättning för testerna, men även traditionell marknadsföring genom vetenskapliga och kliniska samarbeten med nyckelkliniker och läkare, som demonstrerar egenskaperna Veritope-baserade diagnostiska tester. 

2)    Forskning och utveckling (25%): Bolaget har som mål att utveckla fyra nya tester innan 2023. Test för dosering av läkemedlet Herceptin, ett läkemedel mot bröstcancer, ligger utöver test för Tysabri närmast kommersialisering. 

3)    Uppstartskapital (15%): Löpande utgifter såsom löner, legal rådgivning, patentansökningar och förstärkning av rörelsekapital i det nya Bolaget i syfte att möjliggöra en accelererande expansion. 

 

Erbjudandet i sammandrag

  • Anmälningsperiod: 1 juni 2020 – 15 juni 2020. Om styrelsen beslutar att förlänga teckningstiden för Erbjudandet kommer detta att meddelas genom pressmeddelande senast den 15 juni 2020.
  • Teckningskurs: 7,50 SEK per unit, vilket motsvarar 7,50 SEK per aktie. En unit består av en (1) aktie och en (1) teckningsoption av serie TO1. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Courtage utgår ej.
  • Erbjudandets storlek: Totalt omfattar Erbjudandet högst 2 000 000 units bestående av högst 2 000 000 aktier och högst 2 000 000 teckningsoptioner (TO1). Emissionskursen för varje unit är 7,50 SEK, vilket motsvarar en teckningskurs per aktie om 7,50 SEK. Teckningsoptionerna (TO1) utges vederlagsfritt. Vid fullteckning i Erbjudandet tillförs Bolaget initialt cirka 15 MSEK före avdrag för emissionskostnader om cirka 2,5 MSEK. 
  • Övertilldelningsemission: Vid stor efterfrågan har styrelsen möjlighet att tilldela ytterligare högst 300 000 units, motsvarande upp till 2,25 MSEK före avdrag för emissionskostnader om cirka 0,124 MSEK i en så kallad övertilldelningsemission. 
  • Emissionslikvid: Vid fullteckning i Erbjudandet och därefter fullt utnyttjande av teckningsoptioner (TO1) senast under mars 2021 tillförs Bolaget ytterligare cirka 18 MSEK före avdrag för emissionskostnader om cirka 1,0 MSEK, alternativt 20,7 MSEK före avdrag för emissionskostnader om cirka 1,1 MSEK i det fall full övertilldelning har skett. 
  • Teckningsoptioner (TO1): En (1) teckningsoption (TO1) ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget under perioden 26 juni 2020–26 mars 2021 till en kurs om 9,00 SEK.
  • Värdering: Aegirbios värdering uppgår till cirka 50 MSEK (innan Erbjudandet). Teckningsförbindelser: 5 MSEK motsvarande cirka 33% av Erbjudandet.
  • Garantiåtaganden: 10 MSEK motsvarande cirka 67% av Erbjudandet.
  • Preliminär första handelsdag: 26 juni 2020 på Nasdaq First North Growth Market.
  • Minsta teckning: Det lägsta antal units som kan tecknas är 730 units, motsvarande 5 475 SEK, men därutöver är det möjligt att teckna valfritt antal units.

 

Utspädning

Antalet aktier kommer, vid fulltecknat Erbjudande, öka med 2 000 000 från 6 700 878 till 8 700 878, vilket motsvarar en utspädning om cirka 23,0% av kapital och röster i Bolaget efter registrering av de nya aktierna hos Bolagsverket. När ersättningar inom ramen för lämnade garantier sker kan ytterligare maximalt 160 000 units emitteras, vilket ger en total utspädning om cirka 24,4% beräknat på samma sätt. Vid full övertilldelning om ytterligare 300 000 units inkluderad lämnad garantiersättning kommer utspädningen istället uppgå till cirka 26,9%. Vid fulltecknat Erbjudande, lämnad garantiersättning och fullt utnyttjande av teckningsoptionerna senast i mars 2021 blir utspädningen cirka 39,2% exklusive eventuell övertilldelning, respektive cirka 42,3% inklusive full övertilldelning.

 

Rådgivare, emissionsinstitut och Certified Adviser

Eminova Partners AB agerar finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl KB agerar legal rådgivare i samband med Erbjudandet. Eminova Fondkommission AB agerar emissionsinstitut i samband med Erbjudandet och har även utsetts till Aegirbios Certified Adviser. Nordnet Bank AB agerar Selling Agent i samband med Erbjudandet.


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Martin Linde, VD, AegirBio AB
Epost: mlinde@aegirbio.com
Telefon: +46 706730968

 

Om Aegirbio

Aegirbio är ett svenskt diagnostikföretag som via sin unika patenterade teknologiplattform erbjuder tester för att övervaka och optimera doseringen av biologiska läkemedel. Biologiska läkemedel är det segment inom läkemedelsindustrin där användningen växer snabbast – en fjärdedel av alla läkemedel förväntas vara biologiska under 2020. Samtidigt varierar läkemedelsnivåerna enormt (upp till 100 gånger) hos patienter som får standarddoser av biologiska läkemedel.

”One size fits all” resulterar i att patienter med låga läkemedelsnivåer inte svarar på behandlingen, medan överdrivna läkemedelsnivåer ökar risken för allvarliga biverkningar. Denna osäkerhet vid dosering leder i cirka 55% av fallen till över – eller underdosering, vilket resulterar i onödiga kostnader och bristfälliga resultat.
Bolagets tester för optimerad dosering av biologiska läkemedel kommer vara fokuserade på sjukdomar inom neurologi, autoimmuna sjukdomar samt cancer. Aegirbio har under första kvartalet 2020 inlett försäljning i USA av testet MoNATor för läkemedlet Tysabri, som används för behandling av den neurologiska sjukdomen Multipel Skleros (MS). Totalt har Aegirbio som mål att lansera fyra tester innan 2023. Diagnostisering kommer dels att erbjudas genom ett laboratorietest, dels till den patientnära marknaden som ett så kallat POC (”Point-of-care”) för test på sjukhus och vårdcentraler. I planen finns även PON (”Point-of-need”) test för hemmabruk.

För mer information, se Aegirbios hemsida www.aegirbio.com 

 

Viktig information 

Detta pressmeddelande är inte ett erbjudande att teckna aktier i Aegirbio och investerare ska inte teckna eller förvärva några värdepapper annat än på grundval av informationen i tillväxtprospektet.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara olaglig. Detta pressmeddelande utgör inte heller ett erbjudande om att sälja nya aktier, teckningsoptioner eller units till någon person i en jurisdiktion där det inte skulle vara tillåtet att lämna ett sådant erbjudande till en sådan person eller där sådan åtgärd skulle förutsätta ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än enligt svensk rätt. Tillväxtprospektet, anmälningssedeln och andra till Erbjudandet hänförliga handlingar får inte distribueras i eller till något land där sådan distribution eller Erbjudandet kräver åtgärder som anges i föregående mening eller där de skulle strida mot regler i sådant land.

Inga aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper utgivna av Aegirbio har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933, enligt dess senaste lydelse, eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA, inklusive District of Columbia.

Därför får inga nya aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper utgivna av Bolaget överlåtas, utnyttjas eller erbjudas till försäljning i USA annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering eller genom en transaktion som inte omfattas av sådan registrering. Det finns ingen avsikt att registrera någon del av Erbjudandet i USA och de värdepapper som ges ut i Erbjudandet kommer inte att erbjudas till allmänheten i USA.