Magnasense logotype

News

Brand Change Announcement: AegirBio AB has officially changed its name to Magnasense AB. The new website, www.magnasense.com, launched on 9 July 2024, with redirects from www.aegirbio.com.

AegirBio AB offentliggör utfall i företrädesemissionen

Styrelsen i AegirBio AB (”AegirBio” eller ”Bolaget”) offentliggör idag utfallet av den emission av units med företrädesrätt för Bolagets aktieägare som beslutades av styrelsen den 24 maj 2022 (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen tecknades till cirka 26,3 MSEK med och utan företrädesrätt, motsvarande en teckningsgrad om cirka 52,1 procent. Resterande del upp till 80 procent emissionsteckning av Företrädesemissionen, motsvarande cirka 14,1 MSEK eller cirka 27,9 procent av Företrädesemissionen, tilldelas garanter i enlighet med ingångna garantiåtaganden. AegirBio tillförs cirka 40,4 MSEK före emissionskostnader. Emissionslikviden möjliggör finansiering av företagsutveckling, FoU, affärsutveckling samt försäljning och marknadsföring.

Teckningstiden i AegirBios emission av units med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare avslutades den 27 juni 2022. Totalt tecknades Företrädesemissionen till cirka 26,3 MSEK eller cirka 52,1 procent, varav cirka 47,1 procent av Företrädesemissionen tecknades med stöd av uniträtter och cirka 5,0 procent av Företrädesemisisonen utan stöd av uniträtter. Resterande del upp till 80 procent emissionsteckning av Företrädesemissionen, motsvarande cirka 14,1 MSEK eller cirka 27,9 procent, har tecknats av garanter i enlighet med ingångna garantiåtaganden.

Teckningskursen i Företrädesemissionen var 20,40 SEK per unit, motsvarande 10,20 SEK per aktie. Genom Företrädesemissionen tillförs AegirBio cirka 40,4 MSEK före emissionskostnader. Emissionslikviden finansierar företagsutveckling, FoU, affärsutveckling samt försäljning och marknadsföring.

Besked om tilldelning av units tecknade utan stöd av uniträtter lämnas genom översändande av avräkningsnota. Tilldelning av units har skett i enlighet med de principer som anges i EU-tillväxtprospektet som offentliggjordes den 3 juni 2022.

Så snart Företrädesemissionen registrerats vid Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring vecka 29 2022, ombokas betalda tecknade units (”BTU”) till aktier och teckningsoptioner av serie TO2 utan särskild avisering från Euroclear. Handel i BTU fortlöper till dess på Nasdaq First North Growth Market.

Aktier och aktiekapital

Företrädesemissionen innebär att aktiekapitalet ökar med 316 782,88 SEK från 1 385 924,96 SEK till 1 702 707,84 SEK och att antalet aktier ökar med 3 959 786 aktier från 17 324 062 aktier till 21 283 848 aktier, vilket motsvarar en utspädning om cirka 18,6 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget efter registrering av de nya aktierna vid Bolagsverket.

Utnyttjas därtill samtliga teckningsoptioner av serie TO2 som emitteras inom ramen för Företrädesemissionen kan aktiekapitalet öka med ytterligare högst 158 391,44 SEK från 1 702 707,84 SEK till 1 861 099,28 SEK och antalet aktier kan öka med ytterligare högst 1 979 893 aktier från 21 283 848 aktier till 23 263 741 aktier. När aktierna som emitteras med anledning av Företrädesemissionen har registrerats vid Bolagsverket och vid fullt utnyttjande av de vidhängande teckningsoptionerna uppstår en total utspädning om cirka 25,5 procent.

Teckningsoptioner av serie TO2

Varje teckningsoption av serie TO2 som emitteras med anledning av Företrädesemissionen ger innehavare rätt att teckna en (1) ny aktie i AegirBio under perioden 2 januari 2023 till och med den 16 januari 2023, till en teckningskurs motsvarande 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen i Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under en period om tio (10) handelsdagar innan första dagen för teckning. Dock kan teckningskursen högst uppgå till 20,40 SEK och lägst kvotvärdet för Bolagets aktie. Teckningsoptionerna avses att tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market.

I händelse av att de i Företrädesemissionen utgivna teckningsoptionerna av serie TO2 utnyttjas fullt ut under januari 2023 kan Bolaget högst komma att erhålla ytterligare cirka 40,4 MSEK. Nettolikvid från inlösen av teckningsoptionerna av serie TO2 avses användas till utökade marknadsföringsaktiviteter för de två första Point-of-Care-testerna, påskyndande av forskning och utveckling för ytterligare tester, utveckling och marknadsföring av ytterligare salivbaserade hemtester samt affärsutveckling av hemtestplattformen.

Rådgivare

Eminova Partners AB har agerat finansiell rådgivare och Moll Wendén Advokatbyrå AB har agerat legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen. Eminova Fondkommission AB har agerat emissionsinstitut.


Denna information är sådan som AegirBio är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-06-29 20:33 CET.

Om AegirBio

AegirBio är ett svenskt diagnostikföretag som bildades för att via sin unika patenterade teknologiplattform erbjuda tester för att övervaka och optimera doseringen av biologiska läkemedel. Biologiska läkemedel är det segment inom läkemedelsindustrin där användningen växer snabbast. Samtidigt varierar läkemedelsnivåerna enormt (upp till 100 gånger) hos patienter som får standarddoser av biologiska läkemedel. ”One size fits all” resulterar i att patienter med låga läkemedelsnivåer inte svarar på behandlingen, medan överdrivna läkemedelsnivåer ökar risken för allvarliga biverkningar. Denna osäkerhet vid dosering leder i cirka 55% av fallen till över- eller underdosering, vilket resulterar i onödiga kostnader, bristfälliga resultat och högre andel patienter med svåra biverkningar. Via genomförda förvärv har Bolaget säkrat långsiktig tillgång till nyckelteknologier samt öppnat upp för nya applikationsområden. Med dessa förvärv har AegirBio, med avstamp i laboratorietester, på kort tid lagt teknologier och kompetens till Bolaget för att ta steget mot det multidiagnostikbolag som är målet. 

AegirBio bygger nu sin verksamhet kring teknologier för:

  • Laboratorietester, för uppföljning av patienter under behandling med biologiska läkemedel
  • Point-of-Care, kvantitativa patientnära tester för rutinkontroll på kliniker och vårdcentraler
  • Point-of-Need, kvantitativa hemtester för kroniska sjukdomar
  • Snabbtester, för indikativa och snabba resultat

Förvärven ger Bolaget verktygen att utveckla ny diagnostik för att göra det möjligt och enkelt för människor att själva övervaka sina hälsoproblem där Bolagets ambition är, förutom att föra ut innovativ diagnostik-teknik på marknaden, att göra diagnostiken mer tillgänglig, lättare att använda samt ge exakta och enkla överförbara resultat.

För mer information, se AegirBios hemsida www.aegirbio.com.

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkomission AB | 08-684 211 10 | adviser@eminova.se

Related links:
Release
Cision