Magnasense logotype

News

Brand Change Announcement: AegirBio AB has officially changed its name to Magnasense AB. The new website, www.magnasense.com, launched on 9 July 2024, with redirects from www.aegirbio.com.

Aegirbio AB (Publ) - Delårsrapport januari till mars 2021

SAMMANFATTNING AV DELÅRSRAPPORTEN

Med ”Bolaget” eller ”Aegirbio” avses Aegirbio AB (publ) med organisationsnummer 559222–2953. Koncernen visar inga jämförelsesiffror för perioden. Moderbolagets jämförelsesiffror för samma period föregående år visas inom parentes. Aegirbio AB startades 2019-10-14 och startdatum för koncernen var 2020-10-23.

FÖRSTA KVARTALET I MODERBOLAGET (2021-01-01 – 2021-03-31)
· Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) KSEK.
· Resultatet före skatt uppgick till -10 204 (-1 283) KSEK.
· Resultatet per aktie* uppgick till -0,84 (-0,18) SEK.
· Soliditeten** uppgick per den 31 mars 2021 till 91 (92) %.

FÖRSTA KVARTALET I KONCERNEN (2021-01-01 – 2021-03-31)
· Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) KSEK.
· Resultatet före skatt uppgick till -12 266 KSEK.
· Resultatet per aktie* uppgick till -1,02 SEK.

* Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med vägt genomsnittligt antal aktier som per 2021-03-31 uppgick till 12 079 380 aktier före full utspädning. Motsvarande siffra för samma period föregående år var 6 700 878 aktier.
** Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KVARTALET 2021
· Aegirbio skapar framtidens multidiagnostiska bolag och förvärvar LifeAssays och Abreos Bioscience. Den 25 januari meddelar styrelsen för Aegirbio att man beslutat att förvärva LifeAssays AB och Abreos Bioscience. Förvärven gör Aegirbio till ett ledande multidiagnostikbolag och öppnar för nya expansionsmöjligheter på världsmarknaden. Förvärven av LifeAssays och Abreos Bioscience betyder att Aegirbio säkrar den världsledande teknik som är grunden i de produkter som för Bolaget in i framtiden och öppnar för nya expansionsmöjligheter på världsmarknaden.

· Aegirbio anställer Brandon Steele i rollen som kommersiell chef. Den 17 februari meddelar bolaget att Brandon Steele anställs och förstärker ledningsgruppen och inträder i rollen som kommersiell chef. Positionen innebär att han kommer att ansvara för att leda företagets kommersiella genombrott i USA.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG
· Aegirbio lanserar snabbtest för Covid-19. Den 14 april meddelar Aegirbio att man nu är vid lanseringstidpunkten för Viraspec Covid-19. Testen är ett salivbaserat snabbtest som gör att det är snabbt, enkelt och praktiskt och undviker de problem som upplevs när provtagning med pinne i näsan används. Konsumenten kommer att tillföra sin saliv till en behållare med reagens och hälla vätskan på reagensstickan. Därefter väntar man i 5 minuter för att sedan enkelt avläsa en tydlig linje som visar om man är smittad eller ej  

· Aegirbio tecknar distributionsavtal för Covid-19 test och får samtidigt en order om minst 40 miljoner kronor. Den 4 maj meddelar Aegirbio att man har tecknat avtal för distribution av Covid-19 test med NowMed Sweden AB som är ett bolag helt fokuserat på Covid-19 produkter. Samarbetet med NowMed Sweden innebär att bolaget skall agera som distributör och samarbetspartner på den skandinaviska professionella marknaden. NowMed Sweden hjälper dessutom till med lager, order och leveranser för övriga världen. Aegirbio kommer själva att svara för försäljningen utanför Norden. Avtalet bygger på att parterna delar på vinsten, vilket gör att Aegirbio kommer att ha kvar möjligheten till de goda marginalerna även långsiktigt. Enbart dagens order har ett värde på minst 40 MSEK för Aegirbio.

· Aegirbio tecknar avtal om försäljning av Covid-19 tester i Tyskland, Europas största marknad. Den 4 maj meddelar Aegirbio att man har tecknat avtal med MIDAS Pharma, ett läkemedelsbolag i Tyskland för försäljning av Bolagets salivtest för Covid-19. MIDAS Pharma skall initialt sälja produkten i Tyskland men kommer på sikt att inkludera andra marknader där de finns etablerade. Genom avtalet med MIDAS Pharma får Aegirbio direkt tillträde till Europas största diagnostikmarknad med väl etablerad testning för Covid-19. MIDAS Pharma kommer även att genom sitt nätverk att täcka länder utanför Tyskland vilket kommer att öka takten i Aegirbios försäljning av tester.

· Aegirbio säkrar rörelsekapital för expansion och tecknar låneavtal om totalt 50 miljoner kronor. Den 11 maj meddelar bolaget att man ingått avtal med ett konsortium avseende ett låneavtal om totalt 50 miljoner kronor. Långivaren lämnar ett lån till bolaget om totalt 30 MSEK samt ställer ut ett lånelöfte om totalt ytterligare 20 MSEK. Aegirbio tecknar låneavtalet för att kunna uppfylla och utveckla de möjligheter som Covid-19 testerna erbjuder bolaget på världsmarknaden. Volymerna är stora och det behövs rörelsekapital för att bland annat säkerställa tillgången på råvaror. Låneavtalet utnyttjas bara till den nivå som är nödvändigt innan redan ingångna försäljningsavtal genererar intäkter till bolaget.

· Bolagsverket har lämnat tillstånd att verkställa fusionsplanen mellan Aegirbio och LifeAssays. Den 19 maj meddelar Aegirbio att Bolagsverket har lämnat tillstånd till AegirBio att verkställa fusionsplanen avseende fusionen mellan AegirBio och LifeAssays AB. Bolagsverket beräknas registrera fusionen torsdagen den 10 juni 2021. I samband med registreringen av fusionen kommer LifeAssays att upplösas och samtliga dess tillgångar och skulder att övergå till AegirBio. I samband med att Bolagsverket registrerar fusionen kommer de aktieägare som är upptagna i LifeAssays aktiebok att erhålla fusionsvederlag. För varje aktie i LifeAssays erhålls cirka 0,0616 aktier i AegirBio.
 

VD MARTIN LINDE

Kvartal 1 2021 är ett kvartal som jag förmodligen kommer att komma ihåg under resten av mitt liv!

Vad vi har åstadkommit under de 16 månader som bolaget har funnits är något som jag är mycket stolt över. Vi har under kvartalet lyckats att förvärva både Abreos och LifeAssays vilket gör att bolaget står mycket väl rustat inför framtiden. Den utvecklingskompetens som finns inom dessa två bolag är imponerade och kommer att vara till riktigt stor nytta för oss långsiktigt!

De projekt som vi driver, med monitorering av biologiska läkemedel, är utan tvekan framtiden. Vi ligger bra till men har blivit straffade av Covid då hela den amerikanska sjukvården har varit under total lock down. Som tidigare meddelats har vi valt att slutvalidera ytterligare 3 läkemedel så att vi, när efterdyningarna av Covid är över, står vi väl rustade att rulla ut dessa.

Nästa steg i vår kommersialiseringsresa togs i och med anställningen av en CCO, Brandon Steel. Brandon har på kort tid kommit väl in i bolaget och jag ser stora möjligheter framåt då Brandons erfarenhet och kontaktnät inte bara kommer försäljningsprocessen till godo utan även kommer att vara mycket värdefull för Bolagets utvecklingsprojekt.

Då Covid stängde vår lansering av Tysabri testen i USA valde vi att gå snabbare fram med nästa steg i vår långsiktiga strategi för bolaget, nämligen att flytta över Veritoperna från laboratorietester till PoC. Planen just nu är att under hösten kunna vara redo för validering av 3 till 4 läkemedel på MagniaReadern, vilket är snabbt marscherat och mycket positivt.

Vårt förvärv av Thyrolytics följer de upplagda utvecklingsplanerna och projektet skall förhoppningsvis kunna gå över i validering snart.

Allt detta överskuggas så klart av vårt salivbaserade Covid-19 test. Vi har nu kommit så långt att testet är CE-märkt, redo för lansering och första ordern på 40 MSEK är redan underskriven med NowMed Sweden. Vi arbetar nu frenetiskt med att tillgodose alla kundförfrågningar på samma gång som vi skall skala upp tillverkning och ordna finansiering kortsiktigt för att få i gång bolaget på alla marknader. Vi ser kortsiktigt en extremt stor möjlighet att ta en marknadsandel och att få upp försäljning globalt. Hur länge efterfrågan håller i sig är svårt att säga men som det ser ut just nu så kommer testandet vara en del av vår vardag under lång tid framöver.

Med allt detta sagt så går vi nu över i nästa fas av bolagets historia där förvärv och bolagsbyggande kommer att ta stort utrymmer. Potentialen finns i bolaget.  Det gäller bara för oss att varje dag göra jobbet och fortsätta på den inslagna vägen så kommer Aegirbio att stå starkt rustat inför framtiden. Att vi redan idag är ett miljardbolag är ett bevis på att vi gör rätt saker och jag tror att detta är bara början. Våra planer ligger fast och jag skall personligen göra allt som står i min makt för att leverera!

 

 

Martin Linde
VD Aegirbio AB

AEGIRBIO AB

Aegirbio är ett svenskt diagnostikföretag som bildades för att via sin unika patenterade teknologiplattform erbjuda tester för att övervaka och optimera doseringen av biologiska läkemedel. Biologiska läkemedel är det segment inom läkemedelsindustrin där användningen växer snabbast – en fjärdedel av alla läkemedel förväntas vara biologiska under 2020. Samtidigt varierar läkemedelsnivåerna enormt (upp till 100 gånger) hos patienter som får standarddoser av biologiska läkemedel.

”One size fits all” resulterar i att patienter med låga läkemedelsnivåer inte svarar på behandlingen, medan överdrivna läkemedelsnivåer ökar risken för allvarliga biverkningar. Denna osäkerhet vid dosering leder i cirka 55% av fallen till över – eller underdosering, vilket resulterar i onödiga kostnader, bristfälliga resultat och högre andel patienter med svåra biverkningar.

Via genomförda förvärv har Bolaget långsiktig säkrat tillgången till nyckelteknologier samt öppnat upp för nya applikationsområden. Med dessa förvärv har Aegirbio, med avstamp i laboratorietester, på kort tid lagt teknologier och kompetens till Bolaget för att ta steget mot det multidiagnostikbolag som är målet. 

Aegirbio bygger nu sin verksamhet kring teknologier för

  • Snabbtester för indikativa och snabba resultat
  • Point of Need, kvantitativa hemtester för kroniska sjukdomar
  • Point of Care, kvantitativa patientnära tester för rutinkontroll på kliniker och vårdcentraler
  • Laboratorietester för uppföljning av patienter under behandling med biologiska läkemedel.

Förvärven ger Bolaget verktygen att utveckla ny diagnostik för att göra det möjligt och enkelt för människor att själva övervaka sina hälsoproblem där Bolagets ambition är, förutom att föra ut innovativ diagnostik-teknik på marknaden, att göra diagnostiken mer tillgänglig, lättare att använda samt ge exakta och enkla överförbara resultat.

UTVECKLINGEN I SIFFROR

Koncernen bildades den 23 oktober 2020 och således finns inga jämförelsesiffror från föregående år varför vi endast lämnar jämförelsesiffror för moderbolagets kvartalssiffror.

Intäkter

Moderbolaget redovisar en nettoomsättning på 0 (0) KSEK för årets första kvartal. Motsvarande siffra för koncernen är också 0 KSEK.

Resultat

Rörelseresultat för moderbolaget uppgick för perioden till -10 204 (-1 283) KSEK. Koncernens rörelseresultat uppgick för kvartalet till 12 266 KSEK.

Forsknings- och utvecklingskostnader uppgick för perioden januari till mars till -5 490 (-600) KSEK. Motsvarande kostnader för koncernen uppgick till -7 303 KSEK. Större delen av kostnaderna har bestått i att färdigställa de Covid-tester som nu kommer att börja säljas under andra kvartalet.

Försäljningskostnaderna uppgick till -1 693 (-323) KSEK för kvartalet. Motsvarande siffra för koncernen uppgick till -1 745 KSEK. Administrationskostnaderna var för kvartalet var relativt höga och uppgick till -3 021 (-360) KSEK för kvartalet och -3 218 KSEK för koncernen. Kostnaderna består av, förutom traditionell administration, konsultkostnader för den fusion som genomförs i dagarna.  

Resultat före skatt för perioden januari till mars 2021 uppgick till -10 204 (-1 283) KSEK. Motsvarande siffra för koncernen uppgick till -12 266 KSEK.

Transaktioner med närstående

Under första kvartalet har bolaget haft transaktioner med närstående om totalt 4 387 KSEK som fakturerats från LifeAssays AB samt Abreos Inc. Dessa huvudägare bedriver bolagets produktutveckling och kommer att fusioneras med bolaget under andra kvartalet 2021.

FINANSIELL STÄLLNING

Soliditeten för moderbolaget var 91 (92) procent den 31 mars 2021 och det egna kapitalet uppgick till 48 030 (47 730) KSEK. Moderbolagets likvida medel uppgick till 7 277 (10 277) KSEK. Totala tillgångar för Bolaget uppgick vid samma tidpunkt till 52 603 (52 011) KSEK. Den 11 maj meddelade Aegirbio att man ingått avtal med ett konsortium avseende ett låneavtal om totalt 50 miljoner kronor. Långivaren lämnar ett lån till bolaget om totalt 30 MSEK samt ställer ut ett lånelöfte om totalt ytterligare 20 MSEK. Aegirbio tecknar låneavtalet för att kunna uppfylla och utveckla de möjligheter som Covid-19 testerna erbjuder bolaget på världsmarknaden. Volymerna är stora och det behövs rörelsekapital för att bland annat säkerställa tillgången på råvaror. Låneavtalet utnyttjas bara till den nivå som är nödvändigt innan redan ingångna försäljningsavtal genererar intäkter till bolaget.

KASSAFLÖDE OCH INVESTERINGAR

Moderbolagets kassaflöde för perioden januari till mars 2021 var -3 000 (848) KSEK. Investeringarna uppgick till 1 266 (1 739) KSEK, vilket avsåg immateriella anläggningstillgångar. Koncernens kassaflöde uppgick för perioden till -2 597 och investeringarna uppgick till 88 KSEK för materiella tillgångar samt 1 266 KSEK för immateriella tillgångar.

AKTIEN

Aktien i Aegirbio AB (publ) noterades den 22 juni 2020 på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm och handlas under kortnamnet AEGIR. First North Growth Market är en alternativ marknadsplats som drivs av en börs inom NASDAQ OMX-koncernen. Bolag på First North Growth Market är inte underställda samma regler som bolag på den reglerade huvudmarknaden. I stället är de underställda ett mindre långtgående regelverk anpassat för små tillväxtbolag. Risken vid en investering i ett bolag på First North Growth Market kan därför vara högre än vid en investering i ett bolag på huvudmarknaden. Alla bolag med aktier som handlas på First North Growth Market har en Certified Adviser som övervakar att reglerna följs. Börsen prövar ansökan om upptagande till handel.

Aegirbios Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Eminova Fondkommission AB, +46 8 684 211 00, info@eminova.se

Per den 31 mars 2021 uppgick antalet aktier till 13 110 913. Det finns ett aktieslag. Varje aktie medför lika rätt till andel i Bolagets tillgångar och resultat samt berättigar till en röst på bolagsstämma.

  Jan - Mar 2021 Jan - Mar 2020 Jan - dec 2020
Antal aktier före full utspädning 13 110 913 6 700 878 11 935 289
Antal aktier efter full utspädning 13 110 913 6 700 878 13 119 278
Resultat per aktie före och efter full utspädning -0,84 -0,18 -2,13
Genomsnittligt antal aktier före full utspädning 12 079 380 6 700 878 8 689 532
Genomsnittligt antal aktier efter full utspädning 12 079 380 6 700 878 9 873 521

FINANSIELL RAPPORTERING I ENLIGHET MED RFR2 (IFRS)

Koncernredovisningen för Aegirbio-koncernen har upprättats enligt årsredovisningslagen och International Financial Reporting Standards (IFRS) sådana de antagits av EU samt RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner. Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering.

Moderbolagets redovisning är upprättad enligt årsredovisningslagen och RFR 2 Redovisning för juridiska personer. Tillämpningen av RFR 2 innebär att moderbolaget tillämpar samtliga av EU antagna IFRS och uttalande så långt detta är möjligt inom ramen för årsredovisningslagen och med hänsyn till sambandet mellan redovisning och beskattning. Moderbolaget redovisade tidigare enligt BFNAR 2012:1 Årsredovisning och Koncernredovisning (K3).

GRANSKNING AV REVISOR

Delårsrapporten har ej granskats av Bolagets revisor.

KOMMANDE FINANSIELLA RAPPORTER

Årsredovisning 2020, senast                                2021-06-14
Delårsrapport, Kvartal 2                                       2021-08-24
Delårsrapport, Kvartal 3                                       2021-11-23

 

ÅRSSTÄMMA OCH ÅRSREDOVISNINGENS TILLGÄNGLIGHET

Årsstämman kommer att hållas i Lund den 28 juni 2021. Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig på Bolagets hemsida (www.aegirbio.com) senast den 14 juni 2021.

 

Denna information är sådan som AegirBio är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-05-25 08:32 CET.

 

Om Aegirbio

Aegirbio är ett svenskt diagnostikföretag som via sin unika patenterade teknologiplattform erbjuder tester för att övervaka och optimera doseringen av biologiska läkemedel. Biologiska läkemedel är det segment inom läkemedelsindustrin där användningen växer snabbast – en fjärdedel av alla läkemedel förväntas vara biologiska under 2020. Samtidigt varierar läkemedelsnivåerna enormt (upp till 100 gånger) hos patienter som får standarddoser av biologiska läkemedel.

”One size fits all” resulterar i att patienter med låga läkemedelsnivåer inte svarar på behandlingen, medan överdrivna läkemedelsnivåer ökar risken för allvarliga biverkningar. Denna osäkerhet vid dosering leder i cirka 55% av fallen till över – eller underdosering, vilket resulterar i onödiga kostnader och bristfälliga resultat.

Bolagets tester för optimerad dosering av biologiska läkemedel kommer vara fokuserade på sjukdomar inom neurologi, autoimmuna sjukdomar samt cancer. Aegirbio har under första kvartalet 2020 inlett försäljning i USA av testet MoNATor för läkemedlet Tysabri, som används för behandling av den neurologiska sjukdomen Multipel Skleros (MS). Totalt har Aegirbio som mål att lansera fyra tester innan 2023. Diagnostisering kommer dels att erbjudas genom ett laboratorietest, dels till den patientnära marknaden som ett så kallat POC (”Point-of-care”) för test på sjukhus och vårdcentraler. I planen finns även PON (”Point-of-need”) test för hemmabruk.

För mer information, se Aegirbios hemsida www.aegirbio.com

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkomission AB | 08-684 211 00 | info@eminova.se

Related links:
Aegirbio-Q1-2021
Cision