Magnasense logotype

News

Brand Change Announcement: AegirBio AB has officially changed its name to Magnasense AB. The new website, www.magnasense.com, launched on 9 July 2024, with redirects from www.aegirbio.com.

AegirBio AB publicerar årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2022

AegirBio AB:s årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2022 finns nu tillgängliga på bolagets hemsida, www.aegirbio.com/investor-relations/reports-results/. På grund av vissa justeringar som gjorts i samband med den årliga revisionen återfinns vissa avvikelser gentemot den bokslutskommuniké som offentliggjordes den 31 mars 2023.

Årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2022 bifogas i sin helhet detta pressmeddelande i pdf-format.

I samband med färdigställandet av årsredovisningen har vissa justeringar gjorts, vilka medför avvikelser mot den bokslutskommuniké som offentliggjordes den 31 mars 2023.

  • Goodwill har, så som pressmeddelats den 29 maj 2023, skrivits ner med 276,8 MSEK i koncernen och 145 MSEK i moderbolaget, vilket innebär att all goodwill är fullt nedskriven i såväl koncernen som moderbolaget.
  • Vissa rörelsekostnader om sammanlagt 1 572 KSEK har funnits höra till räkenskapsåret 2022 i stället för räkenskapsåret 2023. Av beloppet avser 1 255 KSEK vite till Nasdaq enligt beslut kommunicerat i mars 2023. Ändringen minskar årets resultat 2022 för koncernen och moderbolaget med samma belopp.
  • En korrigering av finansiell leasing har gjorts, innebärande en minskning av nyttjanderätts­tillgångar med 262 KSEK, en minskning av kortfristiga skulder med 230 KSEK samt en ökning av kostnaderna med 32 KSEK. Ändringen avser endast koncernen och påverkar inte moderbolagets resultat- eller balansräkning.
  • En nedskrivning av bokfört värde på moderbolagets aktier i dotterbolag har gjorts med 75,9 MSEK. Denna nedskrivning har ingen påverkan på koncernens resultat- eller balansräkning.

AegirBio i korthet

AegirBio är ett svenskt diagnostikföretag som grundades 2019 för att erbjuda tester för att övervaka och optimera doseringen av biologiska läkemedel via sin unika patenterade teknologiplattform. I juni 2020 noterades AegirBio på Nasdaq First North Growth Market. Bolagets ambition är, förutom att föra ut innovativ diagnostisk teknologi till marknaden, att göra diagnostik mer tillgänglig, enklare att använda och att ge korrekta och lätt överförbara resultat. För mer information, se Aegirbios hemsida www.aegirbio.com

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB | 08-684 211 10 | adviser@eminova.se

Related links:
ÅR 2022
Cision