Magnasense logotype

News

Brand Change Announcement: AegirBio AB has officially changed its name to Magnasense AB. The new website, www.magnasense.com, launched on 9 July 2024, with redirects from www.aegirbio.com.

Aegirbio AB publicerar halvårsarpport för Januari - Juni 2020

SAMMANFATTNING AV KVARTALSRAPPORTEN

Med ”Bolaget” eller ”Aegirbio” avses Aegirbio AB (publ) med organisationsnummer 559222-2953. Bolaget visar inga jämförelsesiffor för perioden eftersom bolaget startades 2019-10-14.

FÖRSTA HALVÅRET (2020-01-01 – 2020-06-30)

  • Intäkterna uppgick till 14 KSEK.
  • Resultatet före skatt uppgick till -5 506 KSEK.
  • Resultatet per aktie* uppgick till -0,60 SEK.
  • Soliditeten** uppgick per den 30 juni 2020 till 73 %.

ANDRA KVARTALET (2020-04-01 – 2020-06-30)

  • Intäkterna uppgick till 14 KSEK.
  • Resultatet före skatt uppgick till -4 223 KSEK.
  • Resultatet per aktie* uppgick till -0,46 SEK.

* Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 9 160 878 aktier, vilket är registrerat antal aktier per 2020-06-30.

** Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital. Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ANDRA KVARTALET 2020

Den 9 april meddelar bolaget att Aegirbios teknologi öppnar för nya möjligheter inom kontroll av immunitet efter smitta eller vaccinering mot virus. De Veritopmolekyler som är en bärande del i Aegirbios verksamhet inom precis dosering av biologiska läkemedel kan användas som bas i tester av patienters immunitet (antikroppar). Ett exempel är immunitet mot Coronavirus.

Den 14 april meddelar bolaget att den första försäljningen har genomförts.

Den 29 april meddelar Aegirbio att bolaget kommer att ansöka om notering på Nasdaq First North Growth Market.

Den 8 maj meddelas att bolaget fått stor uppmärksamhet för Aegirbios tester av Covid-19. Det amerikanska bolaget Abreos Biosciences, som samäger Aegirbio AB tillsammans med LifeAssays AB, har i tidskriften BioWorld fått stor uppmärksammat med det projekt som syftar till att ta fram specifika tester för Coronainfektion. Aegirbios samarbetspartner nämns som ett bolag med ny och intressant teknologi som kan skapa tester med betydligt bättre prestanda än de tester som finns idag. På Aegirbos plattform MagniaReader blir testerna dessutom både kvantitativa och möjliga att användas på exempelvis en vårdcentral med samma prestanda som på det centrala laboratoriet.

Den 29 maj offentliggör bolaget tillväxtprospekt avseende emission av units på Nasdaq First North Growth Market. I anslutning till noteringen, med stöd av årsstämmans bemyndigande från den 3 februari 2020, erbjuds allmänheten i Sverige och institutionella investerare möjligheten att teckna sammanlagt högst 2 000 000 units i Bolaget. Varje unit består av (1) aktie och (1) teckningsoption av serie TO1 (”Erbjudandet”). Vid stort intresse har styrelsen möjlighet att tilldela upp till ytterligare 300 000 units i en så kallad övertilldelningsemission. Anmälningsperioden för att delta i Erbjudandet löper från och med den 1 juni till och med den 15 juni 2020 och preliminär första handelsdag är den 26 juni 2020.

Den 8 juni meddelar bolaget att man håller en företagspresentation på Småbolagsdagarna 2020.

Den 16 juni meddelar bolaget att bolagets unitemission blev kraftigt övertecknad. Erbjudandet om 15 MSEK tecknades till cirka 46 MSEK, vilket motsvarar en teckningsgrad om cirka 307 procent.

Styrelsen i Aegirbio beslutade därför att nyttja övertilldelningsemissionen om 300 000 units. Genom Erbjudandet och övertilldelningsemissionen tillförs Aegirbio totalt cirka 1 100 nya aktieägare.

Den 22 juni meddelas att Aegirbio har godkänts för notering på Nasdaq First North Growth Market. Handel av aktier och teckningsoptioner i Aegirbio kommer inledas fredagen den 26 juni 2020, under kortnamnet AEGIR förBolagets aktier samt AEGIR TO1 för Bolagets teckningsoptioner.

Den 26 juni meddelar bolaget att handeln med aktier i Aegirbio AB inleds på Nasdaq First North Growth Market.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

Den 27 juli meddelar bolaget att man sjösätter en ny strategi ”från precisionsdiagnostik till precisionsmedicinering” med långsiktigt mål att noteras på större lista.

Den 4 augusti meddelar bolaget att man tillförts cirka 3,6 MSEK genom inlösen av teckningsoption TO1.

VD MARTIN LINDE

Det är med stor glädje och stolthet jag blickar tillbaka på den första tiden i bolaget. Vi kan konstatera att det första halvåret har innehållit massor av medgångar men givetvis också lite bekymmer i form av en corona-pandemi och de effekter som den har för oss.

Jag är glad för det förtroende som ni aktieägare har visat oss då emissionen övertecknades med 307 procent och att sedan kursen har gått upp till de nivåer vi är på idag är både smickrande och kravställande.

Vi har under första halvåret tagit stora steg framåt och det är stimulerande att se att vi har lyckats med vår första försäljning till Dr John Foley på Rocky Mountain MS Clinic i USA. Vi har med andra ord sett till att ha en säljbar produkt, moNATor för MS sjuka patienter som behandlas med läkemedlet Tysabri och vi har fått hela strukturen på plats med produkt, logistik och analys. Detta är mycket bra och helt enligt plan. Tyvärr kan man säga att vi har drabbats av corona-pandemin genom att det är svårt att i USA få tillgång till sjukvårdspersonal, både genom att man inte får resa mellan stater och att de är fullt upptagna med att hantera pandemin. Dock har vi goda förutsättningar för att sälja mer under hösten och att öka trycket på utvecklingen av nya analyser. Vi har en bra pipe-line att jobba med.

Tittar vi på tekniken kring Veritope och MagniaReader så jobbar vi vidare på den fastlagda planen kring utrullningen av dessa två produkter, både varför sig och tillsammans. Vi kan se att det finns ett stort intresse från marknaden kring våra produkter både på lab-sidan och på point of care. Vad gäller utvecklingen av ett antikroppstest mot Covid-19 väntar vi fortfarande på det slutliga svaret från NIH, på samma gång som vi fortsätter utvecklingsarbetet för att kunna nå marknaden så fort som möjligt.

Efter börsnoteringen har styrelsen i Aegirbio valt att uppdatera och tydliggöra Bolagets strategi. I stora drag kan vi sammanfatta strategin med att bolaget kommer att fokusera på att bygga ett multidiagnostikbolag. Detta kommer att ske genom att vi både utveckla nuvarande teknik och att vi förvärvar kompletterande bolag. Aegirbios långsiktiga mål är att snabbt växa bolaget och sedan notera Bolaget på en reglerad marknad i annat land inom 12 till 18 månader.

Fortsatt är givetvis fokus på kund och patientnytta det överordnade. Aegirbio ser att med den nya strategin kommer nuvarande teknik med Veritope och MagniaReader i centrum, kunna kompletteras och bolaget kommer att få ett än mer kraftfullt erbjudande till marknaden.

Att få möjligheten att leda ett bolag som har så högt tempo och så stora möjligheter är inspirerande. Att vi hittat en tydlig nisch som vi dessutom anser att vi har världsledande kunskap inom och att det finns många mindre och större bolag som ser sin teknik som kompletterande är riktigt spännande.

Potentialen i bolaget är stor både genom organisk tillväxt och genom kompletterande förvärv. Vi kommer att hitta resurser/bolag som kommer att hjälpa oss att både komma snabbare till en kommersiell framgång med vår teknik (Veritope+MagniaReader) och att kunna bygga stora bolagsvärden. Framtiden är oerhört spännande för Aegirbio både vad det gäller utrullningen av de produkter vi har i vår pipe-line för precis dosering av biologiska läkemedel samt för de möjliga förvärv som ligger framför oss under hösten.

Martin Linde, VD, AegirBio AB

 

Läs hela rapporten i bifogad pdf

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Martin Linde, VD, Aegirbio ABEpost: mlinde@aegirbio.com
Telefon: +46 706730968

Om Aegirbio

Aegirbio är ett svenskt diagnostikföretag som via sin unika patenterade teknologiplattform erbjuder tester för att övervaka och optimera doseringen av biologiska läkemedel. Biologiska läkemedel är det segment inom läkemedelsindustrin där användningen växer snabbast – en fjärdedel av alla läkemedel förväntas vara biologiska under 2020. Samtidigt varierar läkemedelsnivåerna enormt (upp till 100 gånger) hos patienter som får standarddoser av biologiska läkemedel.

”One size fits all” resulterar i att patienter med låga läkemedelsnivåer inte svarar på behandlingen, medan överdrivna läkemedelsnivåer ökar risken för allvarliga biverkningar. Denna osäkerhet vid dosering leder i cirka 55% av fallen till över – eller underdosering, vilket resulterar i onödiga kostnader och bristfälliga resultat.

Bolagets tester för optimerad dosering av biologiska läkemedel kommer vara fokuserade på sjukdomar inom neurologi, autoimmuna sjukdomar samt cancer. Aegirbio har under första kvartalet 2020 inlett försäljning i USA av testet MoNATor för läkemedlet Tysabri, som används för behandling av den neurologiska sjukdomen Multipel Skleros (MS). Totalt har Aegirbio som mål att lansera fyra tester innan 2023. Diagnostisering kommer dels att erbjudas genom ett laboratorietest, dels till den patientnära marknaden som ett så kallat POC (”Point-of-care”) för test på sjukhus och vårdcentraler. I planen finns även PON (”Point-of-need”) test för hemmabruk.

För mer information, se Aegirbios hemsida www.aegirbio.com

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkomission AB | 08-684 211 00 | info@eminova.se

Denna information är sådan information som Aegirbio AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 augusti 2020 kl. 17:55 CET.