Magnasense logotype

News

Brand Change Announcement: AegirBio AB has officially changed its name to Magnasense AB. The new website, www.magnasense.com, launched on 9 July 2024, with redirects from www.aegirbio.com.

AEGIRBIO AVGER BOKSLUTSKOMMUNIKÉ OCH REDOGÖR FÖR VÄSENTLIGA HÄNDELSER

SAMMANFATTNING AV BOKSLUTSKOMMUNIKÉN

Med bolaget eller AegirBio AB avses AegirBio AB med organisationsnummer 559222-2953

Fjärde kvartalet i koncernen jämfört med samma period 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) MSEK
 • Totala intäkter uppgick till 2,9 (0) MSEK
 • Resultatet före skatt uppgick till -10,9 (-318,3) MSEK. 
 • Kassabehållningen var vid slutet av kvartalet 12,1 (14,6) MSEK efter erhållen likvid om totalt 46,3 MSEK i första kvartalet till följd av utnyttjande av teckningsoptioner och konvertibellånet från Atlas.

 

Årets resultat i koncernen 2023 (2023-01-01 – 2023-12-31)

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 (1,7) MSEK
 • Totala intäkter uppgick till 4,6 (5,2) MSEK
 • Resultatet före skatt uppgick till -61,2 (-364,3) MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -2,38 (-18,9)
 • Soliditeten uppgick till -3% (60%)

 

Väsentliga händelser under och efter periodens utgång

2023

 • AegirBio fortsätter att stärka upp sin organisation genom Dr. Vasiliki Fragkou som COO från 1 november 2023. Dr. Fragkou´s ledarskap som COO kommer att stärka företagets position som branschledare och driva innovation som i slutändan gynnar både patienter och vårdgivare. Dr. Fragkou kommer att ersätta Dr. Nils Paulsson.
 • AegirBio fokuserar på RADx projektet och beslutar därför att inte längre upprätthålla CE-märkningen för MagniaReader therapeutic drug monitoring (TDM) testning. 
 • AegirBio utser Christel Dahlberg till CFO med tillträde den 1 februari 2024. Christel Dahlberg har agerat som interim CFO för AegirBio sedan april 2023.
 • Atlas Special Opportunities, LLC, påkallar partiell konvertering av utestående konvertibler till ett nominellt belopp om 5 MSEK.

 

2024

 • Den välrenommerade gastroenterologen Dr. Adam S. Cheifetz blir en del av AegirBios Scientific Advisory Board. Dr. Cheifetz är chef vid Center for Inflammatory Bowel Disease vid Beth Israel Deaconess Medical Center samt professor i medicin vid Harvard Medical School, tillför oöverträffad expertis inom området gastroeterologi, särskilt vid behandling av Crohns sjukdom, ulcerös kolit och andra inflammatoriska tarmsjukdomar. 
 • AegirBios utökar sitt Scientific Advisory Board med professor Iain L.C Chapple, framstående tandläkare. Professor Chapple tillför erfarenhet och expertis till bolagets vetenskapliga råd och kommer att vara en av nycklarna till AegirBios strategi att mäta specifika biomarkörer i saliv med bolagets digitala plattform, för att förbättra den allmänna hälsan. 
 • Finansinspektionen begär yttrande från AegirBio.

 

Marco Witteveen – CEO

Presenting the Q4 report, a reflection of our progress 

As we approach the conclusion of a fruitful year, I am delighted to share with you the Q4 report, summarizing our recent endeavors and celebrating the accomplishments that position us for continued success. This report will not only highlight our organizational achievements and cost management but will also spotlight significant scientific leadership appointments. 

Organizational Settling and Focused Pursuit

In a period characterized by relative tranquility, our focus on organizational consolidation and undivided attention to the RADx project have been unwavering. The establishment of a stable platform and strong leadership positions us favorably as we navigate the challenges and opportunities ahead.

RADx Project 

The RADx project continues to play a pivotal role in our strategic roadmap, and we are diligently progressing towards milestones 1 and 2 as scheduled. This success stands as a testament to the unwavering dedication and collaborative synergy of our teams in both the US and UK. Not only does this achievement reinforce our commitment to transparency, but it also underscores the project's promising trajectory.

Scientific Leadership Appointments and Vision for a Scientific Advisory Board

As part of our ongoing commitment to scientific excellence, we have been aiming to establish a Scientific Advisory Board, recognizing the invaluable benefits such a board could bring to our strategic initiatives. This vision aligns with our dedication to advancing cutting-edge solutions and ensuring the highest standards of scientific rigor within our organization.

I am delighted to announce that in Q1-24, we had the excellent opportunity to welcome two esteemed professionals to our team. Dr. Adam S. Cheifetz, a renowned Gastroenterologist, now leads our Therapeutic Drug Monitoring solution, bringing invaluable expertise to this critical area. 

Furthermore, Professor Iain L. C. Chapple has joined our Scientific Advisory Board, bringing a wealth of experience as a distinguished dental professional. His insights will be pivotal in advancing our strategy to measure specific biomarkers in saliva through our digital platform, contributing to our overarching goal of improving overall health.

Financial Prudence and Cost Management 

Our commitment to financial prudence has yielded commendable results. Despite increased RADx project costs, we have successfully reduced overall expenses by 7.2 MSEK compared to 2022, a decrease with 11%. This achievement reflects our disciplined approach to contract negotiations and a strategic focus on essential expenditures.

Year-End Reflection and Future Endeavors

Looking back over the year, the success of our reorganization is evident. The strengthened synergy between entities and enhanced team spirit positions us well for the future. While celebrating our achievements, we remain mindful of the work ahead and are dedicated to building upon our successes.

Investor-Centric Perspective

This report is crafted with our investors in mind, highlighting the strengths that define our company. The addition of esteemed leaders, coupled with the achievement of RADx milestones, underscores our commitment to excellence. We stand poised for continued growth, and our achievements throughout the year are a testament to the dedication of the entire AegirBio team.

As we close this chapter, I extend my sincere gratitude to each member of the team for their unwavering commitment. Together, we have navigated challenges, celebrated successes, and positioned AegirBio for a future of continued growth and innovation.

 

Denna information är sådan som AegirBio är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-03-29 08:48 CET.

 

AegirBio i korthet

AegirBio är ett svenskt diagnostikföretag som grundades 2019 för att erbjuda tester för att övervaka och optimera doseringen av biologiska läkemedel via sin unika patenterade teknologiplattform. I juni 2020 noterades AegirBio på Nasdaq First North Growth Market. Bolagets ambition är, förutom att föra ut innovativ diagnostisk teknologi till marknaden, att göra diagnostik mer tillgänglig, enklare att använda och att ge korrekta och lätt överförbara resultat. För mer information, se Aegirbios hemsida www.aegirbio.com

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB, adviser@eminova.se

 

Related links:
Bokslutskommuniké 2023
Cision