Magnasense logotype

News

Brand Change Announcement: AegirBio AB has officially changed its name to Magnasense AB. The new website, www.magnasense.com, launched on 9 July 2024, with redirects from www.aegirbio.com.

AegirBio avger delårsrapport för perioden januari till september 2021

SAMMANFATTNING AV DELÅRSRAPPORTEN Med ”Bolaget” eller ”AegirBio” avses AegirBio AB (publ) med organisationsnummer 559222–2953. Koncernen bildades den 23 oktober 2020. Några jämförelsesiffror för kvartal 3 respektive perioden januari till september 2020 redovisas därmed inte för koncernen. Moderbolagets jämförelsesiffror för samma period föregående år visas inom parentes.

TREDJE KVARTALET I KONCERNEN (2021-07-01 – 2021-09-30)

 • Nettoomsättningen uppgick till 5 260 KSEK.
 • Resultatet före skatt uppgick till -24 607 KSEK.
 • Resultatet per aktie uppgick till -1,73 SEK.

ÅRETS FÖRSTA NIO MÅNADER I KONCERNEN (2021-01-01 – 2021-09-30)

 • Nettoomsättningen uppgick till 11 866 KSEK.
 • Resultatet före skatt uppgick till -48 890 KSEK.
 • Resultatet per aktie uppgick till -3,43 SEK.

TREDJE KVARTALET I MODERBOLAGET (2021-07-01 – 2021-09-30)

 • Nettoomsättningen uppgick till 404 (0) KSEK.
 • Resultatet före skatt uppgick till -17 269 (-2 464) KSEK.
 • Resultatet per aktie uppgick till -1,21 (-0,46) SEK.

ÅRETS FÖRSTA NIO MÅNADER I MODERBOLAGET (2021-01-01 – 2021-09-30)

 • Nettoomsättningen uppgick till 404 (14) KSEK.
 • Resultatet före skatt uppgick till -38 980 (-7 969) KSEK.
 • Resultatet per aktie uppgick till -2,74 (-0,60) SEK.
 • Soliditeten** uppgick per den 30 september 2021 till 83 (93) %.

Väsentliga händelser under och efter periodens utgång

För en fullständig bild över den senaste tidens händelseutveckling i AegirBio hänvisas till www.AegirBio.com/investor-relations där bolagets samtliga pressmeddelanden finns tillgängliga. Nedan redogörs för de händelser som bedöms vara relevanta och ge en aktuell bild av utvecklingen i AegirBio.

 • AegirBio genomförde i september en riktad nyemission om 127,4 MSEK
 • Efter mediernas granskning av AegirBio och misstänkta i en momsbedrägerihärva inledde AegirBio i oktober en egen utredning som fick till följd att bolaget avslutar distributionsavtalet med NowMed Sweden AB
 • Grundförutsättningarna för ett samgående mellan AegirBio och Dynamic Code som offentliggjordes den 17 september förändrades varför bolagen valde att den 8 oktober meddela att man inte fortsätter förvärvsdiskussionerna
 • Patrik Elfwing utses till tillförordnad VD för AegirBio den 11 oktober då Martin Linde är sjukskriven tills vidare
 • AegirBio har träffat en överenskommelse med sin thailändske distributör om en direkt affärsrelation utan mellanhänder. De volymer och de leveranstidpunkter på den asiatiska marknaden som AegirBio tidigare kommunicerat efter ordrar från sin tidigare distributör NowMed, kommer inte att infrias under innevarande räkenskapsår. En ny plan för leveranser förhandlas nu med den thailändske distributören.

TF VD PATRIK ELFWING

AegirBios affärsidé, att föra ut innovativ diagnostikteknik på marknaden och att göra diagnostiken mer tillgänglig för den enskilda individen har hela tiden varit en ledstjärna för bolaget och något som vi tror oerhört starkt på. Strategin att förvärva bolag som tillför kunskap och erfarenhet och hjälper oss att nå vårt mål under relativt kort tid, tror vi fortfarande är lyckosam. Bolagets ambition att bli världsledande inom ett så viktigt område som precis dosering av läkemedel (TDM) gör att vi parallellt utvecklar våra tester för biologiska läkemedel för både laboratorie och patientnära testande. På vår väg att bli ett av de ledande diagnostikbolagen inom Therapeutic Drug Monitoring som vi vill vara, kom en pandemi som på ett omvälvande sätt förändrade spelplanen en hel del, på både gott och ont.

Under 2020 förvärvade vi bolagen Viraspec och Thyrolytics vilket gav oss möjligheter att utveckla och kommersialisera ett flertal olika produkter, bland annat ett salivbaserat Covidtest. Med den smittspridning som världen upplevde, och fortfarande upplever, gav detta oss möjligheter att vara med och bekämpa en dödlig farsot, samtidigt som detta genererar intäkter som ger ännu bättre förutsättningar för vårt mål att bli ett världsledande diagnostikbolag.

Jag heter Patrik Elfwing och är idag tillförordnad vd för AegirBio AB. Tidigare i år började jag på bolaget som verksamhetskonsult och efter en kort tid anställdes jag som COO, Chief Operating Officer. När vd Martin Linde blev sjukskriven i oktober så fick jag frågan från styrelsen om jag kunde tänka mig att ta uppdraget som tillförordnad vd. Jag har mångårig erfarenhet av att driva både nationella och internationella bolag, så jag tackade ödmjukt ja.

Min första åtgärd blev att samla in all information om omständigheterna kring vår tidigare distributör NowMed. Detta föranledde att vi den 25 oktober fattade beslut om att avsluta samarbetet för att i stället bygga upp en egen distributionsverksamhet med marknadsföring och försäljning i egen regi. Detta har lett till att vi nu står i begrepp att sluta avtal med en större aktör avseende lager- och logistiklösning. Vi har även anställt en försäljningschef för Norden och vi har tagit över försäljningsansvaret och därmed samtliga kontakter med kunder och återförsäljare i Norden. Än viktigare var att utreda de order från Thailand och omkringliggande länder i Asien som NowMed hade erhållit och lagt hos oss och vi har kommunicerat till marknaden.

Distributören i Thailand med omgivande länder accepterade att vi tog över de order som tidigare lagts till NowMed vid ett besök nyligen i Bangkok.  Med oss hade vi de order från Thailand, Kambodja, Vietnam etc. som NowMed fört över till oss och vi gick igenom dessa med distributören. Försenande av myndighetsgodkännande och omständigheterna kring NowMed var enligt distributören några anledningar till att leveranserna hade förskjutits framåt. Vi diskuterar nu, såsom vi meddelat, leveranstakt och volymer men även förpackningsstorlek och priser.

Specifikt för den order på 40 miljoner kronor som NowMed skickade ner under september månad stoppade vi införseln av för att säkra godset under det att vår utredning färdigställdes. Godset fraktades åter till Sverige i samband med att vi avslutade distributionsavtalet med NowMed. Detta innebär att den försäljning till NowMed som vi räknat med under kvartal tre inte kunnat intäktsföras av ovan nämnda anledning. 

Bolaget kommer även fortsättningsvis arbeta med riktade försäljningsinsatser mot länder med låg vaccinationsgrad och hög smittspridning.

Regelverket i vår industri blir allt hårdare och därför allt viktigare att ha kunskap om. AegirBios dotterbolag Magnasense och Thyrolytics är certifierade att utveckla och sälja diagnostiska tester enligt ISO 13485, en standard som gäller i alla europeiska länder. Vissa tester, exempelvis hemtester, kräver dessutom att speciellt certifierade och oberoende kontrollorgan verifierar den dokumentation som genererats under utvecklingen. Det är denna verifiering vi väntar på för att kunna börja sälja tester för hemmabruk inom EU. Lokala registreringar (ex. FDA) pågår fortfarande i bland annat USA och Kambodja 

Vi har tidigare låtit den lokala representanten ansvara för all registrering på hemmamarknaden med stöd från oss. Den processen vänder vi nu och tar själva kontroll över alla nya registreringar, även när det gäller lokala tillstånd och registreringar. Detta görs självklart med stöd från våra partners. Det ger oss kontroll över marknaden och gör det enklare att öppna fler säljkanaler och/eller byta ut existerande sådana.

Att själv kontrollera marknadsföring och försäljning på sin hemmamarknad är oerhört viktigt. Jag anslöt till AegirBio för att strukturera verksamheten, bland annat med fokus på försäljning. Det är via direktkontakt med kunder man bättre förstår marknaden från kundens perspektiv samt vilka konkurrenter man har. Båda är lika viktiga för att utvecklingsprojekten skall prioriteras rätt och att leverans av rätt produkter sker. Vi har nu startat processen med att få kontroll på försäljningen i Sverige via egen organisation, och detta skall vi bygga vidare på.

Vi arbetar vidare med våra tester för monitorering av läkemedelsdosering (TDM) och Thyroidea sjukdomar. Vår plattform för patientnära tester (PoC) MagniaReader utvecklar fyra TDM tester (Tysabri, Herceptin, Rituximab och Remicade) och Tysabri och Rituximab testas redan på kliniska prover. En extern validering av Tysabritestens prestanda i kliniska prover väntas kunna starta i december/januari. Det betyder att vi då har en laboratorietest för den amerikanska marknaden och en version som kan erbjudas till sjukhus, mindre kliniker och vårdcentraler inom EU. Övriga tre tester i PoC format beräknas enligt plan att vara CE-märkta och redo för lansering under första halvåret 2022, givet att covid-19 påverkan på att införa nya tester upphör.

Thyrolytics PoC test för thyroidea funktion mäter simultant nivåerna på fyra kritiska enzym, T3, rT3, T4 och TSH, något som Bolaget kommer att vara först med att kunna göra i POC miljö. Det instrument som skall användas är klart för testande med kliniska prover och reagens för individuellt testande av de fyra hormonen klart. Optimering av det ”biochip” där dessa fyra kombineras görs nu för att starta kliniska tester av hela test systemet under första halvåret 2022.

Den försäljningsorganisation som nu fokuserar på att ta över försäljningen av Covid-19 testen i Sverige/Norden är också den som skall föra ut Bolagets hemtester under varumärket Quretest på marknaden. Quretest är ett koncept med snabbtester som visar om man exempelvis har D-vitaminbrist, järnbrist och som även möjliggör att testa om man exempelvis har allergier, laktosintolerans eller befintliga antikroppar mot exempelvis Covid-19. Allt detta kan göras i hemmiljö och med stor precision. Quretest är sprunget ur ViraSpec och marknaden för denna typ av tester har under de senaste åren vuxit signifikant som ett resultat av den pågående Covid 19 pandemin. Vi är övertygade att fler människor föredrar att själva testa vissa tillstånd i hemmet. Vi har identifierat flera olika testpaket och vi fortsätter nu processen att utvärdera de mest potenta applikationerna för denna marknad.  En av de tester som kommer att komma till marknaden under varumärket Quretest är det tidigare meddelade antikroppstestet.

AegirBio har en fantastisk potential med know-how i världsklass och med oerhört dedikerad personal och engagerande konsulter. Bolaget är som beskrivet ovan så mycket mer än Covid-tester i Asien. Mina prioriteringar blir nu att klargöra osäkerheterna kring våra pågående affärer i Asien och att skapa strukturer, processer och försäljning så att bolagets alla verksamhetsområden kan fortsätta utvecklas på ett värdehöjande sätt. Vi har kvalitativa hemtester för snabba och indikativa resultat via Viraspec och Quretest, vi har kvantitativa hemtester för diagnos av sjukdomar och uppföljning av behandlingar via Thyrolytics och Magnasense instrument. Vi har Point of Care, kvantitativa patientnära tester för rutinkontroll på kliniker och vårdcentraler och via Monator, laboratorietester för uppföljning av patienter under behandling med biologiska läkemedel.

Trots min korta tid på AegirBio känner jag stor tillförsikt att vi skall kunna ro vår Covid-19 satsning i land samtidigt som vi med kraft fortsätter att utveckla övriga delar av bolaget.

Patrik Elfwing
Tf vd AegirBio AB

AEGIRBIO AB

AegirBio är ett svenskt diagnostikföretag som bildades 2019 för att via sin unika patenterade teknologiplattform erbjuda tester för att övervaka och optimera doseringen av biologiska läkemedel. I juni 2020 noterades AegirBio på First North Growth Market.
Bolagets ambition är, förutom att föra ut innovativ diagnostik-teknik på marknaden, att göra diagnostiken mer tillgänglig, lättare att använda samt ge exakta och enkla överförbara resultat.

Via genomförda förvärv har Bolaget långsiktig säkrat tillgången till nyckelteknologier samt öppnat upp för nya applikationsområden. Med dessa förvärv har AegirBio, med avstamp i laboratorietester, på kort tid lagt teknologier och kompetens till Bolaget för att ta steget mot det multidiagnostikbolag som är målet.

AegirBio bygger nu sin verksamhet kring teknologier för

 • Snabbtester för indikativa och snabba resultat via Viraspec och Quretest
 • Point of Need, kvantitativa hemtester för sjukdomar och behandlingar via Thyrolytics, Magnasense och SampleX
 • Point of Care, kvantitativa patientnära tester för rutinkontroll på kliniker och vårdcentraler via Monator och Thyrolytics
 • Laboratorietester för uppföljning av patienter under behandling med biologiska läkemedel.

Förvärven ger Bolaget verktygen att utveckla ny diagnostik för att göra det möjligt och enkelt för människor att själva övervaka sina hälsoproblem.

Den fullständiga rapporten bifogas som PDF och finns tillgänglig på bolagets hemsida https://www.aegirbio.com/investor-relations/reports-results/

För mer information, se AegirBios hemsida www.aegirbio.com

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB | 08-684 211 00 | info@eminova.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 november 2021 kl. 08:30 CEST.
 

Related links:
AegirBio Q3 2021
Cision