Magnasense logotype

News

Brand Change Announcement: AegirBio AB has officially changed its name to Magnasense AB. The new website, www.magnasense.com, launched on 9 July 2024, with redirects from www.aegirbio.com.

AEGIRBIO AVGER DELÅRSRAPPORT OCH REDOGÖR FÖR VÄSENTLIGA HÄNDELSER

Väsentliga händelser under och efter periodens utgång

 • Den välrenommerade gastroenterologen Dr. Adam S. Cheifetz blir en del av AegirBios Scientific Advisory Board.
 • AegirBio fortsätter att stärka upp Scientific Advisory Board med Professor Iain L.C. Chapple. ·       Finansinspektionen begär yttrande från AegirBio AB.
 • AegirBio ingår villkorat avtal om en lånefacilitet på 45 MSEK med Atlas Special Opportunities och ett avtal om ändring av villkor för utestående konvertibler, att godkännas av en extra bolagsstämma. ·       AegirBios styrelseordförande har meddelat sin avsikt att lämna styrelsen.
 • AegirBios dotterbolag påkallar skiljeförfarande mot Salofa Oy.
 • Extra bolagsstämma hölls på HQ i Lund den 26 april. Stämman valde in Jens Umehag till ny styrelseordförande samt Michael Swartz och William Ferenczy till ordinarie styrelseledamöter. Stämman beslutade även om ändring av villkor för konvertibler av serie 2023/2025.
 • AegirBio för ytterligare framsteg och slutför milstolpe ”Tillgänglighet” i RADx® Tech-programmet.

 

SAMMANFATTNING AV DELÅRSRAPPORTEN

Med bolaget eller AegirBio AB avses AegirBio AB med organisationsnummer 559222-2953

Första kvartalet i koncernen jämfört med samma period 2023

 • Totala intäkter uppgick till 1,6 (0) MSEK.
 • Resultatet före skatt uppgick till -5,2 (-15,6) MSEK.
 • Kassabehållningen var vid slutet av kvartalet 0,2 (-47,9) MSEK.
 • Resultat per aktie* -0,16 (-0,69) SEK.
 • Soliditeten uppgick** per den 31 mars 2024 till -21 (42) %.

 

Första kvartalet i moderbolaget jämfört med samma period 2023

 • Totala intäkter uppgick till 4,0 (0)MSEK.
 • Resultatet före skatt uppgick till -0,2 (-5,7) MSEK.
 • Kassabehållningen var vid slutet av kvartalet 0,0 (44,7).

 

Marco Witteveen – CEO

As we analyse our Q1 report, it's imperative to acknowledge the substantial progress we've achieved, and the valuable insights gleaned from the data.

I'd like to highlight a significant entry in our financials: the invoicing to RADx in March, which has been properly documented as other income. This transaction underscores our dedication to diversifying revenue streams and nurturing strategic partnerships, including potential grants, to fortify our foundation for future expansion.

Addressing a potentially concerning point: our cash balance on March 31st was 0.2 MSEK. While this figure may raise questions, it doesn't fully reflect our financial standing. We've taken measures to reduce costs while simultaneously enhancing effectiveness and efficiency. Additionally, we're proactively managing cash flow, leveraging our RADx project and our financing deal with Atlas to mitigate short-term fluctuations.

Shifting focus to operational accomplishments, I'm pleased to announce the successful completion of our first milestone in April. This achievement signifies a significant advancement in our journey, showcasing our capacity to execute our strategic roadmap and deliver tangible outcomes.

Looking ahead, I am eager to collaborate with our newly appointed board members, Jens Umehag (chairman), Michael Schwartz, and William Ferenczy, alongside our esteemed existing board members Fredrik Häglund and William Vickery. Their extensive experience in business, diagnostic business, and oral health will undoubtedly enrich our strategic discussions and decision-making processes.

As we navigate the intricacies of the business landscape, let's maintain our steadfast commitment to our objectives and strive for excellence. With our collective dedication and resilience, I'm confident that we'll continue charting a path toward sustainable success.

 

Denna information är sådan som AegirBio är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-05-17 08:22 CET.

 

AegirBio i korthet

AegirBio är ett svenskt diagnostikföretag som grundades 2019 för att erbjuda tester för att övervaka och optimera doseringen av biologiska läkemedel via sin unika patenterade teknologiplattform. I juni 2020 noterades AegirBio på Nasdaq First North Growth Market. Bolagets ambition är, förutom att föra ut innovativ diagnostisk teknologi till marknaden, att göra diagnostik mer tillgänglig, enklare att använda och att ge korrekta och lätt överförbara resultat. För mer information, se Aegirbios hemsida www.aegirbio.com

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Marco Wiktteveen, CEO Aegirbio AB
Epost: ir@aegirbio.com

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkomission AB; adviser@eminova.se

Related links:
AegirBio_Q1 2024
Cision