Magnasense logotype

News

Brand Change Announcement: AegirBio AB has officially changed its name to Magnasense AB. The new website, www.magnasense.com, launched on 9 July 2024, with redirects from www.aegirbio.com.

AegirBio avger delårsrapport och redogör för väsentliga händelser

Väsentliga händelser under och efter KVARTALETS utgång

 • Bolaget CE-märkte två av sina produkter inom ”Therapeutic Drug Monitoring”, (TDM) för professionellt bruk på bolagets Point of Care (PoC) plattform MagniaReader.
 • Viraspec godkändes och CE-märktes för självtest. Bolaget hade sedan tidigare ett CE-märke för försäljning av Covid-19 antigentest avsedd för professionell användning.
 • Bolaget lämnade in en prioritetsskapande patentansökan till Europeiska patentverket (EPO). Ansökan syftar till att skydda terapeutisk användning av så kallade rekombinanta humana ”Iodothyronine Deiodinases” (DIOs).
 • Bolaget genomförde en företrädesemission som tillförde bolaget 40,4 MSEK före emissionskostnader och 31,3 MSEK efter emissionskostnader. Företrädesemissionen innebar att aktiekapitalet i bolaget kommer att öka med 316 782,88 SEK och antalet aktier kommer att öka med 3 959 786 aktier från 17 324 062 aktier till 21 283 848 aktier när den har registrerats hos Bolagsverket. Utnyttjas därtill samtliga teckningsoptioner av serie TO2 som emitterades inom ramen för företrädesemissionen kan aktiekapitalet öka med ytterligare högst 158 391,44 SEK från 1 702 707,84 SEK till 1 861 099,28 SEK och antalet aktier kan öka med ytterligare högst 1 979 893 aktier från 21 283 848 aktier till 23 263 741 aktier. Varje teckningsoption av serie TO2 som emitterades med anledning av företrädesemissionen ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i bolaget under perioden 2 januari 2023 till och med den 16 januari 2023. Per bokslutsdatum 30 juni 2022 är företrädesemissionen pågående såtillvida att emissionslikviden ännu inte är erhållen och de tecknade aktierna ännu inte är registrerade hos Bolagsverket.
 • Årsstämman omvalde, i enlighet med aktieägargruppens förslag, Bradley Messmer, Fredrik Häglund, Seppo Mäkinen och Anders Ingvarsson till ordinarie styrelseledamöter. Vidare beslutade stämman att nyvälja William Vickery och Sofia Bertling som ordinarie styrelseledamöter. Till styrelsens ordförande omvaldes, i enlighet med aktieägargruppens förslag, Anders Ingvarsson.
 • Patrik Gotthardt utsågs till interim CFO.

SAMMANFATTNING AV DELÅRSRAPPORTEN

Med bolaget eller AegirBio avses AegirBio AB med organisationsnummer 559222–2953.

andra KVARTALET I KONCERNEN (2022-04-01 – 2022-06-30)

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 (5,3) MSEK.
 • Resultatet före skatt uppgick till -18,0 ( -12,5) MSEK.
 • Resultatet per aktie* uppgick till -0,99 (-0,96) SEK.

Årets fÖRSTA sex månader i koncernen (2022-01-01 – 2022-06-30)

 • Nettoomsättningen uppgick till 1,4 (5,3) MSEK.
 • Resultatet före skatt uppgick till -32,3 (-24,7) MSEK.
 • Resultatet per aktie* uppgick till -1,73 (-1,91) SEK.

andra KVARTALET I moderbolaget (2022-04-01 – 2022-06-30)

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) MSEK.
 • Resultatet före skatt uppgick till -11,9 (-11,5) MSEK.
 • Resultatet per aktie* uppgick till -0,69 (-0,89) SEK.

Årets fÖRSTA sex månader I MODERBOLAGET (2022-01-01 – 2022-06-30)

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) MSEK.
 • Resultatet före skatt uppgick till -21,4 (-21,7) MSEK.
 • Resultatet per aktie* uppgick till -1,24 (-1,68) SEK.
 • Soliditeten ** uppgick per den 30 juni 2022 till 94 (86) procent.

Koncernens och moderbolagets jämförelsesiffror för samma period föregående år visas inom parentes.

* Resultat per aktie: Periodens resultat (för moderbolaget) respektive totalresultat (för koncernen) dividerat med vägt genomsnittligt antal aktier som för både andra kvartalet och årets första sex månader 2022 uppgick till 17 324 062 aktier före utspädning. Motsvarande siffra för årets första sex månader föregående år var 12 914 779 aktier.

** Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.

VD BRADLEY MESSMER

Vi har nu avslutat andra kvartalet 2022, och mitt första hela kvartal som VD, i en mycket starkare position än tidigare. Flera viktiga milstolpar nåddes detta kvartal, framför allt CE-märkningen av våra två första TDM-punktanalyser (Therapeutic Drug Monitoring) och godkännandet av Viraspec-testerna för hemmabruk. Vi genomförde en emission av units som tillförde nödvändiga medel för att vidareutveckla vår verksamhet och vid årsstämman i juni förstärktes styrelsen med val av två högt kvalificerade nya ledamöter. Våra investeringar i salivbaserad testning har skapat en större potential att göra många mätningar i saliv snarare än blod, och vi har lämnat en preliminär patentansökan för detta. Jag är mycket tacksam för de betydande insatserna som gjorts från hela AegirBio-teamet under kvartalet, och våra lojala aktieägare som fortsätter att tro på AegirBio och våra kommersiella möjligheter inom våra produktområden.

Godkännandet av våra två första TDM-analyser är en viktig milstolpe för företaget. Point of care-testet för natalizumab är det första i sitt slag och bygger på vår övertygelse om att personlig dosering är vägen till de bästa resultaten i behandlingen av patienter med multipel skleros. Vi bygger nu förlanserings- och lanseringsaktiviteter för att marknadsföra denna produkt och öka dess synlighet bland både patienter och läkare. Detta inkluderar kliniska studier i rutinmiljö och en betydande närvaro vid ECTRIMS-konferensen under hösten. Vårt test för infliximab finns i en mer konkurrensutsatt terapeutisk nisch, men vi är övertygade om att enkelheten och noggrannheten hos vår Magnia-läsarbaserade plattform kommer att ge oss framgång. Viktigt är att vi validerar vårt test inte bara med infliximab, utan många andra anti-TNF biologiska läkemedel och deras biosimilarer. Tester för rituximab och trastuzumab fortsätter att utvecklas och kommer att ytterligare öka vår närvaro i TDM-marknadssegmentet.

Salivtestplattformen fortsätter att utvecklas i två parallella spår. Vetenskaplig validering av salivens jämförbarhet med blodbaserade mätningar med hjälp av våra nya tekniker har gjorts för Covid-19-serologi, och det arbetet kommer att lämnas in för granskad publicering. Andra biomarkörer, inklusive TDM-analyser, är under utvärdering. Parallellt lanserade vi designfasen för en omarbetad provinsamling och magnetisk LFA-avläsning och går över till teknisk utvecklingsfas. Vi tror att detta tillvägagångssätt skulle kunna ta Quretest-konceptet mot en mycket större marknadspotential eftersom Quretest ursprungligen utvecklades för att använda blodbaserade analyser som kräver att konsumenten tar ett blodprov med fingerstick.

Marknadsförhållandena är fortfarande utmanande för covid-tester i allmänhet, eftersom den övergripande acceptansen av covid som en del av det dagliga livet har minskat efterfrågan. Den befintliga efterfrågan fylls till stor del av lager som byggts upp under de tidigare covid-vågorna och marknadsmättnaden har sänkt priserna. Vi har kommit fram till att denna marknad på lång sikt är för osäker för oss för att det skall vara rimligt att fortsätta ägna betydande resurser åt den. Vi kommer dock att vidta ytterligare åtgärder för att återetablera en marknadsnärvaro på en rimlig nivå.

Även om vi fortfarande måste hantera en viss del av vår historik, särskilt i samband med mediaförfrågningar, har vi slutfört alla interna utredningar och analyser och åtgärdat det vi kan. Jag är övertygad om att vi har lärt oss av denna erfarenhet och blivit ett bättre företag. Det är en besvikelse att vi inte kunde utnyttja marknadspotentialen för Covid-tester fullt ut, men med det sagt vill jag addera att vi har dragit nytta av våra investeringar i denna sektor på två viktiga sätt. För det första har vi utvecklat ett robust kvalitetssystem som nu smidigare kan slussa produkter genom regulatorisk granskning fram till godkännande. För det andra har fokus på saliv och salivtestning gjort det möjligt för oss att introducera ny teknik och tillvägagångssätt för ökad användning av denna metod för provtagning.

Styrelsen och ledningen har noggrant analyserat och prioriterat i vår portfölj av potentiella produkter, baserat på att vi inte har tillräckliga resurser för att exploatera alla produktområden. Med det betydligt svårare finansieringsklimatet som verkar bestå, är det avgörande att vara fokuserad, strategisk och eftertänksam i hur vi använder våra resurser. Därför fokuserar vi majoriteten av vår FoU och kommersiella aktiviteter kring TDM-produkterna och utökar salivtestplattformen. När det gäller projekt där vi inte har råd att investera erforderliga medel för FoU och kommersialisering, kommer vi genom affärsutveckling överföra dessa till partnerskap eller licenser. Vi har bildat ett internt affärsutvecklingsteam som leds av mig själv och stöds av teammedlemmar i hela organisationen, externa konsulter vid behov samt styrelsemedlemmar. Vi planerar att delta på flera partnerkonferenser under hösten.

Vi har som synes många mycket intressanta projekt. Sammantaget är jag helt övertygad om att AegirBio har en ljus framtid och jag och vårt team är mycket entusiastiska och kommer att arbeta extremt hårt för att nå bolagets mål.

Dr. Bradley Messmer
VD AegirBio AB

AEGIRBIO AB

AegirBio är ett svenskt diagnostikföretag som bildades 2019 för att via sin unika patenterade teknologiplattform erbjuda tester för att övervaka och optimera doseringen av biologiska läkemedel. I juni 2020 noterades AegirBio på Nasdaq First North Growth Market.

Bolagets ambition är, förutom att föra ut innovativ diagnostik-teknik på marknaden, att göra diagnostiken mer tillgänglig, lättare att använda samt ge exakta och enkla överförbara resultat.

Via förvärv har bolaget långsiktig säkrat tillgången till nyckelteknologier samt öppnat upp för nya applikationsområden för att göra det möjligt och enkelt för människor att själva övervaka sin hälsa. Med dessa förvärv har AegirBio, med avstamp i laboratorietester, på kort tid lagt teknologier och kompetens till verksamheten för att ta steget mot det hälsoövervakning- och diagnostikbolag som är målet.

AegirBio bygger nu sin verksamhet kring teknologier för:

 1. Laboratorietester för uppföljning av patienter under behandling med biologiska läkemedel
 2. Point of Care, kvantitativa patientnära tester för rutinkontroll på kliniker och vårdcentraler
 3. Point of Need, kvantitativa hemtester för sjukdomar och behandlingar.
 4. Snabbtester för indikativa och snabba resultat.


Denna information är sådan som AegirBio är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-08-25 08:31 CET.

Related links:
AegirBio Q2 2022 final
Cision