Magnasense logotype

News

Brand Change Announcement: AegirBio AB has officially changed its name to Magnasense AB. The new website, www.magnasense.com, launched on 9 July 2024, with redirects from www.aegirbio.com.

Aegirbio genomför förvärvet av Abreos genom apportemission

AegirBio AB (”AegirBio”) ingick den 25 januari 2021 ett avtal med Abreos Sweden AB (”Abreos Sweden”) om att förvärva Abreos Biosciences, LLC, och dess franska helägda dotterbolag Abreos France, genom förvärv av samtliga aktier i holdingbolaget AegirbioUS Inc., baserat i Delaware, USA (gemensamt ”Abreos”). Villkoren i aktieöverlåtelseavtalet är nu uppfyllda vilket innebär att förvärvet av Abreos idag har genomförts och aktierna i Abreos har tillträtts av AegirBio. Köpeskillingen erlades genom den tidigare offentliggjorda apportemissionen beslutad av extra bolagsstämma den 9 mars 2021.

Bakgrund och motiv

Skälet till att AegirBio har förvärvat Abreos är att AegirBio vill säkra den teknik som är grunden för bolaget och dess framtida expansion. AegirBios ledning vill framför allt lyfta fram samarbetet med Abreos och LifeAssays i framtagandet av ”proof of principle” för patientnära tester. Abreos Veritopes-molekyler har under arbetet med covid-19 visat sig vara en nyckelreagens och visat på viktiga tillämpningar även utanför affärsområdet Biologiska läkemedel. Här ser AegirBios ledning framtida tillväxtmöjligheter.

En ytterligare viktig strategisk fördel med förvärvet av Abreos är att kunna använda den produktionskapacitet och de säljkanaler som Abreos har inför lanseringen av AegirBios test för covid-19 i USA samt för lanseringen av andra tester och på andra marknader. Därmed dras maximal nytta av bolagens nuvarande nätverk av distributörer och samarbetspartners även utanför dagens möjliga antikroppstester. Detta gäller även den betydande investering som AegirBio för närvarande gör i produktion av s.k. lateral flow-tester och i sitt kvalitetssystem. Förvärvet kommer påverka AegirBios verksamhet genom att de nyckelpersoner från Abreos som AegirBio använt i sin verksamhet under hösten 2020 kommer att ingå fullt ut i den nya verksamheten. Dessutom öppnas möjligheter till synergier genom snabbare produktutveckling med ett effektivare forsknings- och utvecklingsarbete. Samtidigt effektiviseras framtida insatser inom försäljning och marknadsföring.

Köpeskillingen och apportemissionen

På extra bolagsstämma den 9 mars 2021 beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, om en apportemission i syfte att erlägga betalning i förvärvet.

Hela köpeskillingen har erlagts genom en apportemission till Abreos Sweden av 1 988 862 aktier i AegirBio. Baserat på öppningskursen 75,00 kronor för AegirBios aktie den 23 juni 2021 uppgick värdet på transaktionen till 149 164 650,00 kronor.

Apportemissionen medför en utspädningseffekt om cirka 11,81 procent av antalet aktier och röster i AegirBio. Genom apportemissionen ökar antalet aktier och röster i AegirBio med 1 988 862 stycken. Det innebär att antalet aktier och röster ökar från 14 845 200 till 16 834 062. Bolagets aktiekapital ökar med 159 108,96 kronor från 1 187 616,00 kronor till 1 346 724,96 kronor.

Teckning av aktier och upptagande till handel

Samtliga nyemitterade aktier har den 23 juni 2021 tecknats av Abreos Sweden. Styrelsen för AegirBio har samma dag beslutat att tilldela samtliga tecknade aktier. Aktierna förväntas tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market i anslutning till att Bolagsverket registrerar dessa.

Aegirbio är ett svenskt diagnostikföretag som bildades för att via sin unika patenterade teknologiplattform erbjuda tester för att övervaka och optimera doseringen av biologiska läkemedel. Biologiska läkemedel är det segment inom läkemedelsindustrin där användningen växer snabbast – en fjärdedel av alla läkemedel förväntas vara biologiska under 2020. Samtidigt varierar läkemedelsnivåerna enormt (upp till 100 gånger) hos patienter som får standarddoser av biologiska läkemedel.

”One size fits all” resulterar i att patienter med låga läkemedelsnivåer inte svarar på behandlingen, medan överdrivna läkemedelsnivåer ökar risken för allvarliga biverkningar. Denna osäkerhet vid dosering leder i cirka 55% av fallen till över – eller underdosering, vilket resulterar i onödiga kostnader, bristfälliga resultat och högre andel patienter med svåra biverkningar.

Via genomförda förvärv har Bolaget långsiktig säkrat tillgången till nyckelteknologier samt öppnat upp för nya applikationsområden. Med dessa förvärv har Aegirbio, med avstamp i laboratorietester, på kort tid lagt teknologier och kompetens till Bolaget för att ta steget mot det multidiagnostikbolag som är målet. 

Aegirbio bygger nu sin verksamhet kring teknologier för

  • Snabbtester för indikativa och snabba resultat
  • Point of Need, kvantitativa hemtester för kroniska sjukdomar
  • Point of Care, kvantitativa patientnära tester för rutinkontroll på kliniker och vårdcentraler
  • Laboratorietester för uppföljning av patienter under behandling med biologiska läkemedel.

Förvärven ger Bolaget verktygen att utveckla ny diagnostik för att göra det möjligt och enkelt för människor att själva övervaka sina hälsoproblem där Bolagets ambition är, förutom att föra ut innovativ diagnostik-teknik på marknaden, att göra diagnostiken mer tillgänglig, lättare att använda samt ge exakta och enkla överförbara resultat.
För mer information, se AegirBios hemsida www.aegirbio.com

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB | 08-684 211 00 | info@eminova.se

Denna information är sådan information som AegirBio AB är skyldigt att offentliggöra enligt Nasdaq First North Growth Markets regelverk. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 juni 2021 kl. 09:30 CEST.
 

Related links:
Release
Cision