Magnasense logotype

News

Brand Change Announcement: AegirBio AB has officially changed its name to Magnasense AB. The new website, www.magnasense.com, launched on 9 July 2024, with redirects from www.aegirbio.com.

AegirBio har idag informerats om att Nasdaq Stockholm beslutat att överlämna pågående utredningsärende till disciplinnämnden med yrkande om avnotering

AegirBio AB (”AegirBio” eller ”Bolaget”) är noterat på Nasdaq First North Growth Market sedan 2020.

AegirBio har idag mottagit besked att Nasdaq Stockholm (”Nasdaq” eller ”Börsen”) beslutat att överlämna pågående utredningsärende till Börsens disciplinnämnd för vidare handläggning med yrkande om avnotering.

För det fall disciplinnämndens beslut innebär avnotering kommer den konvertibelfinansiering som avtalats med Atlas Special Opportunities, LLC avseende konvertibler om 55 MSEK med vidhängande teckningsoptioner och som offentliggjordes den 20 december 2022 inte att fullföljas.

Bolaget har till och med den 2 januari 2023 på sig att meddela om det vill yttra sig i skrift eller begära ett muntligt sammanträde. Bolaget har dessförinnan ingen möjlighet att kommentera ärendet ytterligare.


Denna information är sådan som AegirBio är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-12-22 20:35 CET.

AegirBio är ett svenskt diagnostikföretag som bildades för att via sin unika patenterade teknologiplattform erbjuda tester för att övervaka och optimera doseringen av biologiska läkemedel. Biologiska läkemedel är det segment inom läkemedelsindustrin där användningen växer snabbast. Samtidigt varierar läkemedelsnivåerna enormt (upp till 100 gånger) hos patienter som får standarddoser av biologiska läkemedel.

”One size fits all” resulterar i att patienter med låga läkemedelsnivåer inte svarar på behandlingen, medan överdrivna läkemedelsnivåer ökar risken för allvarliga biverkningar. Denna osäkerhet vid dosering leder i cirka 55% av fallen till över – eller underdosering, vilket resulterar i onödiga kostnader, bristfälliga resultat och högre andel patienter med svåra biverkningar.

Via genomförda förvärv har Bolaget långsiktig säkrat tillgången till nyckelteknologier samt öppnat upp för nya applikationsområden. Med dessa förvärv har AegirBio, med avstamp i laboratorietester, på kort tid lagt teknologier och kompetens till Bolaget för att ta steget mot det multidiagnostikbolag som är målet. 

AegirBio bygger nu sin verksamhet kring teknologier för:

1. Laboratorietester för uppföljning av patienter under behandling med biologiska läkemedel

2. Point of Care, kvantitativa patientnära tester för rutinkontroll på kliniker och vårdcentraler.

3. Point of Need, kvantitativa hemtester för sjukdomar och behandlingar.

4. Snabbtester för indikativa och snabba resultat.Förvärven ger Bolaget verktygen att utveckla ny diagnostik för att göra det möjligt och enkelt för människor att själva övervaka sina hälsoproblem där Bolagets ambition är, förutom att föra ut innovativ diagnostik-teknik på marknaden, att göra diagnostiken mer tillgänglig, lättare att använda samt ge exakta och enkla överförbara resultat. För mer information, se AegirBios hemsida www.aegirbio.com

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB | 08-684 211 10 | Adviser@eminova.se

Related links:
Release
Cision