Magnasense logotype

News

Brand Change Announcement: AegirBio AB has officially changed its name to Magnasense AB. The new website, www.magnasense.com, launched on 9 July 2024, with redirects from www.aegirbio.com.

AegirBio offentliggör preliminär finansiell information för räkenskapsåret 2020

Viktig information Detta pressmeddelande är inte en kallelse till en extra bolagsstämma eller ett fusionsdokument. Detta pressmeddelande är inte heller ett erbjudande att sälja, eller en anfordran eller en inbjudan om att lämna ett erbjudande att köpa, förvärva eller teckna sig för, värdepapper, eller en uppmuntran att göra någon investering, och det kommer inte att ske någon försäljning av värdepapper i jurisdiktioner där ett sådant erbjudande, anfordran eller försäljning skulle vara otillåten utan registrering eller kvalifikation enligt sådan jurisdiktions värdepappersrättsliga lagar. Beslut avseende den föreslagna aktiebolagsrättsliga fusionen mellan AegirBio AB (”AegirBio”) och LifeAssays AB (publ) (”LifeAssays”) (”Fusionen”) ska uteslutande fattas på grundval av information som anges i de faktiska kallelserna till AegirBios och LifeAssays extra bolagsstämmor och fusionsdokumentet beträffande Fusionen, samt på självständiga analyser av informationen däri. Ni bör läsa fusionsdokumentet, vilket kommer att tillgängliggöras i ett separat pressmeddelande, för att få mer fullständig information om Fusionen. Ni bör även göra en självständig analys av informationen däri och fusionsdokumentet innan ett investeringsbeslut fattas.

AegirBio offentliggör preliminär finansiell information för räkenskapsåret 2020

AegirBio AB (”AegirBio”) offentliggjorde den 25 januari 2021 att styrelserna för AegirBio och LifeAssays AB (publ) (”LifeAssays”) gemensamt antagit en fusionsplan för att genomföra en fusion i vilken AegirBio absorberar LifeAssays. Kallelse till extra bolagsstämma i både AegirBio och LifeAssays för att bland annat godkänna fusionsplanen offentliggjordes den 9 februari 2021 och stämmorna avses att hållas den 9 mars 2021 på bolagens kontor i Lund.

AegirBio kommer idag att offentliggöra ett fusionsdokument avseende samgåendet med LifeAssays i enlighet med Takeover-regler för vissa handelsplattformar utgivna av Kollegiet för svensk bolagsstyrning. Fusionsdokumentet innehåller en proformaresultat- och balansräkning för den framtida koncernen bestående av AegirBio, LifeAssays och Abreos Biosciences LLC vilket baserar sig på finansiell information för räkenskapsåret 2020.

Den preliminära finansiella informationen har framtagits enligt sedvanlig ordning inför den kommande bokslutskommunikén och bygger således inte på några antaganden avseende exempelvis framtida förhållanden.

AegirBios preliminära finansiella information för räkenskapsåret 2020

RESULTATRÄKNING (KSEK)
Nettoomsättning 14
Övriga rörelseintäkter -
Summa rörelsens intäkter 14
Forsknings- och utvecklingskostnader -10 501
Försäljningskostnader -808
Administrationskostnader -7 224
Övriga rörelseintäkter- och kostnader 0
Summa rörelsens kostnader -18 533
Rörelseresultat -18 519
Finansiellt netto -6
Resultat före skatt -18 525
Skatt 0
Periodens resultat -18 525
BALANSRÄKNING (KSEK)
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella tillgångar 3 220
Materiella tillgångar 0
Finansiella tillgångar 35 013
Summa anläggningstillgångar 38 233
Kundfordringar och andra fordringar 3 501
Likvida medel 10 277
Summa omsättningstillgångar 13 778
Totala tillgångar 52 011
Eget kapital och skulder
Eget kapital 47 730
Summa eget kapital 47 730
Upplupen skatt 0
Avsättningar och skulder
Långfristiga skulder 0
Kortfristiga skulder 4 281
Summa avsättningar och skulder 4 281
Totalt eget kapital och skulder 52 011

Rådgivare

AegirBio har anlitat Advokatfirman Lindahl KB som legal rådgivare och Mangold Fondkommission AB har upprättat fairness opinions till AegirBios och LifeAssays styrelser. Eminova Fondkommission AB har utsetts till emissionsinstitut av AegirBio.

För mer information, vänligen kontakta:

AegirBio AB

Martin Linde, VD Aegirbio AB, +46 706 730 968 eller e-post: mlinde@aegirbio.com.

Detta är information som AegirBio AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersons försorg, den 23 februari 2021, klockan 21:15 CET.

Kort om AegirBio

AegirBio AB är ett joint-venture bolag mellan LifeAssays AB (publ) och Abreos Biosciences Inc i USA som är noterat på Nasdaq First North. AegirBio är ett diagnostikföretag som via sin unika patenterade teknologiplattform erbjuder tester för att övervaka och optimera doseringen av biologiska läkemedel. Biologiska läkemedel är det segment inom läkemedelsindustrin där användningen växer snabbast – en fjärdedel av alla läkemedel förväntas vara biologiska under 2020. Samtidigt varierar läkemedelsnivåerna enormt (upp till 100 gånger) hos patienter som får standarddoser av biologiska läkemedel.

”One size fits all” resulterar i att patienter med låga läkemedelsnivåer inte svarar på behandlingen, medan överdrivna läkemedelsnivåer ökar risken för allvarliga biverkningar. Denna osäkerhet vid dosering leder i cirka 55 % av fallen till över – eller underdosering, vilket resulterar i onödiga kostnader och bristfälliga resultat.

Kort om LifeAssays

LifeAssays AB (publ) är ett svenskt diagnostikföretag som fokuserar på att tillhandahålla korrekta och prisvärda diagnostiska test för veterinärer, vårdcentraler och primärläkare baserat på vår unika, patenterade vårdteknikplattform. LifeAssays® AB grundades 2000.

Tekniken utvecklades vid Lunds universitet och baseras på små magnetiska partiklar i nanostorlek och deras efterföljande tillämpning inom bioteknologisk och medicinsk forskning. Den unika patenterade point-of-care-tekniken består av magnetiska partiklar i nanostorlek och ett detektorsystem för identifiering av biologiska markörer som använder tekniken. Denna vårdplattform är grunden för diagnostikföretaget LifeAssays®.

Related links:
Release
Cision