Magnasense logotype

News

Brand Change Announcement: AegirBio AB has officially changed its name to Magnasense AB. The new website, www.magnasense.com, launched on 9 July 2024, with redirects from www.aegirbio.com.

Aegirbio säkrar rörelsekapital för expansion och tecknar låneavtal om totalt 50 miljoner kronor

Aegirbio AB ("Aegirbio" eller "Bolaget") har idag ingått avtal med ett konsortium ("Långivaren") avseende låneavtal om totalt 50 miljoner kronor. Långivaren lämnar ett lån till Låntagaren om totalt 30 MSEK ("Lånet") samt ställer ut ett lånelöfte om totalt ytterligare 20 MSEK (”Lånelöftet”). Lånet utbetalas i två trancher om vardera 15 MSEK senast den 18 maj 2021 samt senast 8 juni 2021. Lånelöftet om 20 MSEK kan sedan nyttjas av Låntagaren från och med den 8 juni 2021 fram till den 31 december 2021 (”Förfallodatum”). Det utgår en månatlig ränta på kreditramens nyttjande om 1,0 procent per påbörjad månad, samt därutöver en uppläggningsavgift om 2 500 000 kronor vid ingående av Låneavtalet.

”Att kunna teckna ett offensivt låneavtal för att kunna uppfylla och utveckla de möjligheter som Covid-19 testerna har erbjudit oss på världsmarknaden är bra. Volymerna är stora och det behövs rörelsekapital för att bland annat säkerställa tillgången på råvaror. Låneavtalet utnyttjas bara till den nivå som är nödvändigt innan våra redan ingångna försäljningsavtal genererar intäkter till bolaget, vilket inte ligger särskilt långt borta”, säger Aegirbios VD Martin Linde  

Sammanfattning av låneavtalet
Aegirbio har idag ingått avtal med Långivaren avseende ett låneavtal om totalt 50 miljoner kronor.

Lånet utbetalas i två trancher om vardera 15 MSEK. Lånelöftet om ytterligare 20 MSEK kan utnyttjas från och med den 8 juni 2021 fram till den 31 december 2021.  Lånet löper tills att hela lånet har återbetalats, emellertid som längst till Förfallodatum. Det utgår en månatlig ränta på nyttjad kredit om 1,0 procent per påbörjad månad, samt därutöver en uppläggningsavgift om 2 500 000 kronor vid ingående av låneavtalet. Låntagarens rätt att kalla på tranch är villkorat av att Låntagarens aktie har ett dagligt volymviktat genomsnittspris (VWAP) på Nasdaq First North Growth Market under de senaste 15 handelsdagarna innan påkallandet som återspeglar ett marknadsvärde om minst sexhundra miljoner (600 000 000) kronor för Låntagaren.

Återbetalning av Lånet och eventuellt ytterligare medel under Lånelöftet ska erläggas kontant. Om det sker en nyemission av aktier i vilken Långivaren är teckningsberättigad kan Långivaren även välja att kvitta sin fordran mot aktier i emissionen.   


Denna information är sådan som AegirBio är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-05-11 17:44 CET.

Om Aegirbio

Aegirbio är ett svenskt diagnostikföretag som via sin unika patenterade teknologiplattform erbjuder tester för att övervaka och optimera doseringen av biologiska läkemedel. Biologiska läkemedel är det segment inom läkemedelsindustrin där användningen växer snabbast – en fjärdedel av alla läkemedel förväntas vara biologiska under 2020. Samtidigt varierar läkemedelsnivåerna enormt (upp till 100 gånger) hos patienter som får standarddoser av biologiska läkemedel.

”One size fits all” resulterar i att patienter med låga läkemedelsnivåer inte svarar på behandlingen, medan överdrivna läkemedelsnivåer ökar risken för allvarliga biverkningar. Denna osäkerhet vid dosering leder i cirka 55% av fallen till över – eller underdosering, vilket resulterar i onödiga kostnader och bristfälliga resultat.

Bolagets tester för optimerad dosering av biologiska läkemedel kommer vara fokuserade på sjukdomar inom neurologi, autoimmuna sjukdomar samt cancer. Aegirbio har under första kvartalet 2020 inlett försäljning i USA av testet MoNATor för läkemedlet Tysabri, som används för behandling av den neurologiska sjukdomen Multipel Skleros (MS). Totalt har Aegirbio som mål att lansera fyra tester innan 2023. Diagnostisering kommer dels att erbjudas genom ett laboratorietest, dels till den patientnära marknaden som ett så kallat POC (”Point-of-care”) för test på sjukhus och vårdcentraler. I planen finns även PON (”Point-of-need”) test för hemmabruk.

För mer information, se Aegirbios hemsida www.aegirbio.com

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkomission AB | 08-684 211 00 | info@eminova.se

Related links:
Release
Cision