Magnasense logotype

News

Brand Change Announcement: AegirBio AB has officially changed its name to Magnasense AB. The new website, www.magnasense.com, launched on 9 July 2024, with redirects from www.aegirbio.com.

AegirBio senarelägger bokslutskommunikén för 2022 och meddelar samtidigt att Bolagets CFO Niklas Andersson lämnar sin tjänst

AegirBio har beslutat att senarelägga sin bokslutskommuniké till den 15 mars 2023, anledningen är förseningar i bokslutsarbetet. Vidare kommer Niklas Andersson att lämna sin tjänst den 14 mars 2023. Niklas kommer att slutföra arbetet med bokslutskommunikén under sin uppsägningstid. Arbetet med att rekrytera ny CFO påbörjas omedelbart.

AegirBio är ett svenskt diagnostikföretag som bildades för att via sin unika patenterade teknologiplattform erbjuda tester för att övervaka och optimera doseringen av biologiska läkemedel. Biologiska läkemedel är det segment inom läkemedelsindustrin där användningen växer snabbast. Samtidigt varierar läkemedelsnivåerna enormt (upp till 100 gånger) hos patienter som får standarddoser av biologiska läkemedel. ”One size fits all” resulterar i att patienter med låga läkemedelsnivåer inte svarar på behandlingen, medan överdrivna läkemedelsnivåer ökar risken för allvarliga biverkningar. Denna osäkerhet vid dosering leder i cirka 55% av fallen till över- eller underdosering, vilket resulterar i onödiga kostnader, bristfälliga resultat och högre andel patienter med svåra biverkningar. Via genomförda förvärv har Bolaget säkrat långsiktig tillgång till nyckelteknologier samt öppnat upp för nya applikationsområden. Med dessa förvärv har AegirBio, med avstamp i laboratorietester, på kort tid lagt teknologier och kompetens till Bolaget för att ta steget mot det multidiagnostikbolag som är målet.  

AegirBio bygger nu sin verksamhet kring teknologier för: 

  • Laboratorietester, för uppföljning av patienter under behandling med biologiska läkemedel 

  • Point-of-Care, kvantitativa patientnära tester för rutinkontroll på kliniker och vårdcentraler 

  • Point-of-Need och snabbtester, kvantitativa hemtester för kroniska sjukdomar och snabbtester för indikativa och snabba testresultat 

Förvärven ger Bolaget verktygen att utveckla ny diagnostik för att göra det möjligt och enkelt för människor att själva övervaka sina hälsoproblem där Bolagets ambition är, förutom att föra ut innovativ diagnostik-teknik på marknaden, att göra diagnostiken mer tillgänglig, lättare att använda samt ge exakta och enkla överförbara resultat. 

För mer information, se AegirBios hemsida www.aegirbio.com. 

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB | 08-684 211 10 | Adviser@eminova.se

Related link:
Cision