Magnasense logotype

News

Brand Change Announcement: AegirBio AB has officially changed its name to Magnasense AB. The new website, www.magnasense.com, launched on 9 July 2024, with redirects from www.aegirbio.com.

Angående SVT:s inslag om Aegirbio och misstänkta i momsbedrägerihärva

Styrelsen för Aegirbio AB vill ge följande kommentarer och klarlägganden till uppgifterna i SVT:

Kommentar angående fraktbolaget:

Vår distributör har tecknat avtal med ett logistikbolag för distribution av våra produkter till Asien. Aegirbio har inte varit inblandat i tecknandet av detta avtal. I somras blev Aegirbio kontaktade av en journalist som upplyste oss om att logistikbolaget var ägt av personer som varit föremål för utredning kring momsbedrägeri. Vi tog omgående kontakt med distributören och krävde en förklaring. Bolaget hade varit ett tomt bolag som i mitten av april köptes av två personer, de som idag driver bolaget.

Vi krävde att få avtalet oss tillsänt och fick också detta omgående. Vidare gjorde vi bakgrundskontroll på de personer som för närvarande driver transportbolaget och kunde konstatera att de avslutat sina anställningar på större bolag och startat eget. Distributören hade arbetat med dessa två personer under pandemin då de var anställda på andra ställen och gick i godo för dessa.

Vi drev även frågan kring eventuell ytterligare involvering i logistikbolaget och fick svaret att kontakten varit en mindre underleverantör till distributionsbolagets ägare under pandemin samt är misstänkt men ej fälld för något brott. Detta kontrollerades också.

Efter dessa kontroller var vår bedömning att distributören och logistikbolaget inte var inblandade. Den nya information som idag har kommit till vår kännedom angående bolagsföreträdaren och dennes ytterligare kontakter föranleder oss givetvis till att själva dra igång en utredning för att säkerställa att allt gått korrekt till.

 

Kommentar angående den riktade emissionen:

Aegirbio har via ett emissionsbolag genomfört en riktad emission. Vid riktade emissioner är det praxis att dessa gör en bakgrundskontroll via kontrolltjänsten Know Your Customer, KYC. Vi har själva inte haft direkt kontakt med det utpekade bolaget utan det har gått via andra investerare och emissionsbolaget. Detta är normalt förfarande. Vi har således följt det regelverk som gäller för oss som bolag i samband med emissioner.

Vi vill betona att vi inte har tecknat några avtal direkt med de utpekade personerna och har följt gällande regelverk. Vi vill även framhålla att Aegirbio arbetar med fysiska produkter som exporteras, det vill säga inte momsbeläggs i Sverige. Aegirbio tar bestämt avstånt från kriminell verksamhet och vill inte på något sätt förknippas med sådan eller personer involverade i sådan verksamhet.

Aegirbio är ett svenskt diagnostikföretag som bildades för att via sin unika patenterade teknologiplattform erbjuda tester för att övervaka och optimera doseringen av biologiska läkemedel. Biologiska läkemedel är det segment inom läkemedelsindustrin där användningen växer snabbast – en fjärdedel av alla läkemedel förväntas vara biologiska under 2020. Samtidigt varierar läkemedelsnivåerna enormt (upp till 100 gånger) hos patienter som får standarddoser av biologiska läkemedel.

”One size fits all” resulterar i att patienter med låga läkemedelsnivåer inte svarar på behandlingen, medan överdrivna läkemedelsnivåer ökar risken för allvarliga biverkningar. Denna osäkerhet vid dosering leder i cirka 55% av fallen till över – eller underdosering, vilket resulterar i onödiga kostnader, bristfälliga resultat och högre andel patienter med svåra biverkningar.

Via genomförda förvärv har Bolaget långsiktig säkrat tillgången till nyckelteknologier samt öppnat upp för nya applikationsområden. Med dessa förvärv har Aegirbio, med avstamp i laboratorietester, på kort tid lagt teknologier och kompetens till Bolaget för att ta steget mot det multidiagnostikbolag som är målet. 

Aegirbio bygger nu sin verksamhet kring teknologier för

  • Snabbtester för indikativa och snabba resultat
  • Point of Need, kvantitativa hemtester för kroniska sjukdomar
  • Point of Care, kvantitativa patientnära tester för rutinkontroll på kliniker och vårdcentraler
  • Laboratorietester för uppföljning av patienter under behandling med biologiska läkemedel.

Förvärven ger Bolaget verktygen att utveckla ny diagnostik för att göra det möjligt och enkelt för människor att själva övervaka sina hälsoproblem där Bolagets ambition är, förutom att föra ut innovativ diagnostik-teknik på marknaden, att göra diagnostiken mer tillgänglig, lättare att använda samt ge exakta och enkla överförbara resultat. För mer information, se AegirBios hemsida www.aegirbio.com

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB | 08-684 211 00 | info@eminova.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 oktober 2021 kl. 18:35 CEST.
 

Related links:
Release
Cision