Magnasense logotype

News

Brand Change Announcement: AegirBio AB has officially changed its name to Magnasense AB. The new website, www.magnasense.com, launched on 9 July 2024, with redirects from www.aegirbio.com.

Bokslutskommuniké 2022

AegirBio avger bokslutskommuniké och redogör för väsentliga händelser

SAMMANFATTNING AV BOKSLUTSKOMMUNIKÉN

Med ”Bolaget” eller ”AegirBio” avses AegirBio AB (publ) med organisationsnummer 559222–2953. Koncernens och moderbolagets jämförelsesiffror för samma period föregående år visas inom parentes.

FJÄRDE KVARTALET I KONCERNEN (2022-10-01 – 2022-12-31)

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 (2,8) MSEK.
 • Resultatet före skatt uppgick till -39,4 (-43,3) MSEK.
 • Resultatet per aktie* uppgick till -1,86 (-2,96) SEK.

ÅRETS RESULTAT I KONCERNEN (2022-01-01 – 2022-12-31)

 • Nettoomsättningen uppgick till 1,7 (13,3) MSEK.
 • Resultatet före skatt uppgick till -85,5 (-92,7) MSEK.
 • Resultatet per aktie* uppgick till -4,32 (-6,28) SEK.

FJÄRDE KVARTALET I MODERBOLAGET (2022-10-01 – 2022-12-31)

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 (0,1) MSEK.
 • Resultatet före skatt uppgick till -36,3 (-54,7) MSEK.
 • Resultatet per aktie* uppgick till -2,89 (-4,99) SEK.

ÅRETS RESULTAT I MODERBOLAGET (2022-01-01 – 2022-12-31)

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 (0,6) MSEK.
 • Resultatet före skatt uppgick till -67,8 (-93,7) MSEK.
 • Resultatet per aktie* uppgick till -4,85 (-7,58) SEK.
 • Soliditeten** uppgick per den 31 december 2022 till 98 (97) %.

* Resultat per aktie: Periodens resultat (för moderbolaget) respektive totalresultat (för koncernen) dividerat med vägt genomsnittligt antal aktier som för helåret 2022 uppgick till 19 200 892 aktier före utspädning. Motsvarande siffra för helåret 2021 var 15 029 500 aktier.

** Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER OCH EFTER PERIODENS UTGÅNG

Händelser under perioden

 • AegirBio inledde en första klinisk saliv-TDM-studie i USA för att utvärdera salivbaserade mätningar av natalizumab hos patienter med multipel skleros (MS). Studien bekräftade att AegirBios salivkalibreringsmetod kan användas för att noggrant mäta terapeutiska läkemedelsnivåer i saliv och korrelera dessa till nivåer i blod och resulterade i ett godkänt TDM-test för Natalizumab. Resultaten presenterades på ECTRIMS-kongressen världens största möte för neurologer och forskare med fokus på multipel skleros (MS).
 • Hållbarheten för Covid-19-antigentestet fick godkännande att förlängas till 24 månader.
 • AegirBios kvalitetscertiferingsbolag (Notified Body) genomförde en oanmäld revision av det medicintekniska kvalitetssystemet hos AegirBios underleverantör som producerar Covid-19-tester. Då avvikelser påträffades stoppades försäljning under de ca 3 månader det tog att åtgärda varefter försäljningen av Viraspec Covid-19 tester återupptogs.
 • Jonas Persson utsågs till interim CFO under pågående rekrytering av CFO.
 • Nils Paulsson tillträdde som COO.
 • AegirBio ingick avtal med Atlas Special Opportunities LLC avseende konvertibler om 55 MSEK med vidhängande teckningsoptioner för att intensifiera satsningar inom bl.a. TDM och salivprovtagning.
 • Nasdaq Stockholm (”Nasdaq” eller ”Börsen”) beslutade att överlämna pågående utredningsärende till Börsens disciplinnämnd för vidare handläggning med yrkande om avnotering av AegirBio.

Händelser efter perioden

 • AegirBio inledde och avslutade nyttjandeperioden (2 januari – 16 januari, 2023) för de teckningsoptioner (TO2) som var inkluderade i företrädesemissionen under andra kvartalet 2022. Utfallet av utnyttjandet av teckningsoptionerna blev cirka 33,9 procent
 • AegirBio höll en extra bolagsstämma som beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att uppta ett konvertibelt lån om nominellt högst 55 000 000 kronor genom en riktad emission av högst 550 konvertibler, en emission av högst 1 384 350 teckningsoptioner av serie TO3 berättigande till teckning av totalt 1 384 350 aktier, samt en emission av högst 1 200 650 teckningsoptioner av serie TO4 berättigande till teckning av totalt 1 200 650 aktier i Bolaget. Rätt att teckna konvertiblerna tillkom Atlas Special Opportunities, LLC.
 • AegirBio förlängde teckningstiden och tiden för betalning i den till Atlas Special Opportunities LLC riktade emissionen, till den 31:e maj, 2023.
 • AegirBio utsåg Niklas Andersson till ny CFO, som kort därefter beslutade lämna sin tjänst
 • AegirBio UK erhöll kvalitetscertifiering i enlighet med ISO 13485:2016.
 • Försäljningen av Viraspec Covid-19-tester återupptogs.
 • AegirBio publicerade arbetet kring” Use of Non-Invasive Saliva Samples to Determine Serum Concentrations of Biologic Drugs” på ACTRIMS forum, San Diego, USA.
 • Nasdaq Stockholms disciplinnämnd beslutade att inte avnotera AegirBio utan att i stället ålägga Bolaget ett vite om cirka 1,255 MSEK.
 • Atlas påkallade sin rätt till konvertering av konvertibler i Bolaget till en konverteringskurs om 2,55 SEK och till ett nominellt belopp om 10,00 MSEK, varvid totalt 3 921 568 nya aktier utges till Atlas.
 • AegirBio erhöll likvid från konvertibelfinansieringen från Atlas Special Opportunities, LLC, uppgåendes till cirka 55 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

 

CEO Bradley Messmer

The fourth quarter of 2022 brought new challenges and opportunities while we continue to resolve issues of the past. Most notably, Nasdaq Stockholm moved that the Disciplinary Committee ordered a delisting of our stock from the Nasdaq First North Growth Market trading platform for perceived deficiencies during the summer and fall of 2021. The company worked tirelessly with our attorneys to address and respond to the concerns raised by Nasdaq Stockholm. The Disciplinary Committee ordered a fine of  approx. MSEK 1.255. We are happy to put this matter behind us and focus on the future. I thank the entire AegirBio team for their extraordinary efforts and I feel confident that we have served the company and shareholder value to the best of our abilities. I want to especially thank the employees for sticking by the company and ensuring that we are poised to move forward without delay. The convertible debt financing arranged in December has now been implemented and we have secured working capital for the year and more.

Our plans to aggressively market the remaining Viraspec tests were sidelined when an unannounced audit of a critical supplier revealed quality system non-conformities. We worked continuously, both with the auditor and our supplier, to have these issues resolved but it took time. The corrective action plan has been approved and we are now able to sell those tests. However, as we have previously pointed out, the market for Covid-19 antigen tests has changed and the demand for such tests has dropped.  Our sales efforts have not been successful so far, as a result and as a matter of precaution, we are writing down the value of this stock of tests to zero. However, we will continue reasonable efforts to sell this stock.

Organizational restructuring and streamlining has continued with Dr. Paulsson leading these efforts. Our monthly burn rate has been decreased in the long term though the extraordinary costs associated with quality audits and legal expenses have largely offset those savings in the short term. However, we are heading towards a more viable spending rate in line with our priorities and further efficiencies and consolidations are being reviewed.

Our core therapeutic drug monitoring (TDM) business is developing. We presented at the ECTRIMS meeting and had good exposure to physicians in the field through our booth and our sponsored presentation. Our pioneering work on TDM in saliva continues and we presented our first data from our clinical study comparing natalizumab measurements from blood and saliva in Q1 2023 at the ACTRIMS conference in San Diego, USA. We have also developed a Veritope based assay method for measuring intact natalizumab in addition to total or scrambled natalizumab. Our search for business development partners was also progressing, though the threat of de-listing put many of these activities on hold as we ended the year.

I have never been more proud of the AegirBio team and I truly believe that we have put the past behind us, kept true to the original vision of the company, and done everything possible to align the organization with its objectives. “That which doesn’t kill you makes you stronger” seems an appropriate way to summarize Q4 2022.

Dr Bradley Messmer
CEO AegirBio AB

VD Bradley Messmer

Det fjärde kvartalet 2023 medförde nya utmaningar och möjligheter samtidigt som vi fortsätter att lösa tidigare utmaningar. Nasdaq Stockholm meddelade att man förordat disciplinnämnden att avnotera AegirBios aktie från Nasdaq First North Growth Markets handelsplattform med anledning av brister i rapporteringen till marknaden under sommar och höst 2021. Bolaget arbetade outtröttligt med våra advokater för att besvara de frågor som Nasdaq Stockholm inkommit med. Disciplinnämnden valde att utdela böter på cirka 1,255 MSEK. Jag tackar hela AegirBio-teamet för deras extraordinära insatser och känner mig säker på att vi har företrätt bolaget och aktieägarvärdet efter bästa förmåga. Jag vill särskilt tacka de anställda för att de håller fast vid företaget och ser till att vi är redo för nästa steg utan dröjsmål. Den konvertibelfinansiering som arrangerades i december har nu genomförts och vi har säkrat rörelsekapital för det kommande året och mer än så.

Våra planer på att aggressivt marknadsföra de återstående Viraspec-testerna åsidosattes när en oanmäld kvalitetsrevision av en kritisk underleverantör påvisade avvikelser i kvalitetssystemet. Vi arbetade kontinuerligt, både med kvalitetsrevisorn och vår leverantör, för att få dessa problem lösta men det tog tid. Åtgärdsplanen har godkänts och vi kan återigen sälja. Som vi tidigare påpekat har marknaden för covidantigentester förändrats och efterfrågan på tester har sjunkit.  Våra försäljningsinsatser har hittills inte varit framgångsrika och som ett resultat och som en försiktighetsåtgärd skriver vi ner värdet på detta lager av tester till noll. Vi kommer dock att fortsätta motiverade försäljningsinsatser för att sälja detta lager.

Organisatorisk omstrukturering och effektivisering har fortsatt med Dr. Paulsson som ansvarig för arbetet. Vår månatliga ”burn rate” har minskat på lång sikt, även om de extraordinära kostnaderna i samband med kvalitetsrevisioner och legala kostnader till stor del har vägt upp nedgången på kort sikt. Vi är på väg mot en utgiftsnivå i linje med våra prioriteringar och ytterligare effektivitetsvinster och konsolideringar ses över.

Vår kärnverksamhet inom TDM utvecklas. Vi presenterade resultat på ECTRIMS-mötet mot god exponering för läkare inom området i vår utställningsmonter och vid vår sponsrade presentation. För vårt banbrytande arbete med TDM i saliv med presenterades våra första kliniska data som jämförde natalizumab-mätningar från blod och saliv under Q1 2023 på ACTRIMS-konferensen i San Diego, USA. Vi har också utvecklat en Veritope-baserad analysmetod för att mäta intakt natalizumab utöver totalt eller biologiskt tillgängligt natalizumab. Vårt sökande efter affärsutvecklingspartners fortskred, även om hotet om avnotering satte många av dessa aktiviteter på paus när vi avslutade året.

Jag har aldrig varit mer stolt över AegirBio-teamet och jag hoppas och tror verkligen att vi har lagt det förflutna bakom oss, hållit fast vid företagets ursprungliga vision och gjort allt för att anpassa organisationen till dessa mål. "Det som inte dödar dig gör dig starkare" verkar vara ett lämpligt sätt att sammanfatta Q4.

Dr Bradley Messmer
VD AegirBio AB

 

Denna information är sådan som AegirBio är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-03-31 17:43 CET.

 

Om Aegirbio

Aegirbio är ett svenskt diagnostikföretag som via sin unika patenterade teknologiplattform erbjuder tester för att övervaka och optimera doseringen av biologiska läkemedel. Biologiska läkemedel är det segment inom läkemedelsindustrin där användningen växer snabbast – en fjärdedel av alla läkemedel förväntas vara biologiska under 2020. Samtidigt varierar läkemedelsnivåerna enormt (upp till 100 gånger) hos patienter som får standarddoser av biologiska läkemedel.

”One size fits all” resulterar i att patienter med låga läkemedelsnivåer inte svarar på behandlingen, medan överdrivna läkemedelsnivåer ökar risken för allvarliga biverkningar. Denna osäkerhet vid dosering leder i cirka 55% av fallen till över – eller underdosering, vilket resulterar i onödiga kostnader och bristfälliga resultat.

Bolagets tester för optimerad dosering av biologiska läkemedel kommer vara fokuserade på sjukdomar inom neurologi, autoimmuna sjukdomar samt cancer. Diagnostisering kommer dels att erbjudas genom ett laboratorietest, dels till den patientnära marknaden som ett så kallat POC (”Point-of-care”) för test på sjukhus och vårdcentraler. I planen finns även PON (”Point-of-need”) test för hemmabruk.

För mer information, se Aegirbios hemsida www.aegirbio.com

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkomission AB | 08-684 211 00 | info@eminova.se

 

Related links:
Q4_AegirBio_sv
Cision