Magnasense logotype

News

Brand Change Announcement: AegirBio AB has officially changed its name to Magnasense AB. The new website, www.magnasense.com, launched on 9 July 2024, with redirects from www.aegirbio.com.

Bolagsverket har idag registrerat fusionen mellan Aegirbio och LifeAssays

Bolagsverket har idag registrerat fusionen mellan Aegirbio AB (”Aegirbio”) och LifeAssays AB (publ) (”LifeAssays”). Fusionen mellan Aegirbio och LifeAssays är därmed slutförd och LifeAssays har upplösts.

Fusionen har genom registreringen fått slutlig rättsverkan och LifeAssays samtliga tillgångar och skulder har övergått till Aegirbio. Det sammanslagna bolaget behåller namnet Aegirbio AB och har även fortsättningsvis sitt säte i Lund.

I samband med registreringen av fusionen har Bolagsverket idag registrerat emissionen av 1 734 287 nya aktier i Aegirbio som del av det totala fusionsvederlaget om 4 859 287 aktier i Aegirbio. Aegirbio har således totalt 14 845 200 utestående aktier efter registreringen av fusionen.

För varje aktie i LifeAssays erhålls cirka 0,0616 aktier i Aegirbio.[1] LifeAssays aktieägare erhåller preliminärt aktier i Aegirbio, dvs. fusionsvederlaget mellan den 14-16 juni 2021 och kontanter från försäljningen av fraktioner mellan den 16-21 juni 2021. Handel i Aegirbios aktie sker som vanligt och kommer inte att påverkas av fusionsprocessen.

 

[1] Antalet fusionsvederlagsaktier, dvs. 4 859 287 dividerat med antalet utestående aktier i LifeAssays.

Aegirbio är ett svenskt diagnostikföretag som bildades för att via sin unika patenterade teknologiplattform erbjuda tester för att övervaka och optimera doseringen av biologiska läkemedel. Biologiska läkemedel är det segment inom läkemedelsindustrin där användningen växer snabbast – en fjärdedel av alla läkemedel förväntas vara biologiska under 2020. Samtidigt varierar läkemedelsnivåerna enormt (upp till 100 gånger) hos patienter som får standarddoser av biologiska läkemedel.

”One size fits all” resulterar i att patienter med låga läkemedelsnivåer inte svarar på behandlingen, medan överdrivna läkemedelsnivåer ökar risken för allvarliga biverkningar. Denna osäkerhet vid dosering leder i cirka 55% av fallen till över – eller underdosering, vilket resulterar i onödiga kostnader, bristfälliga resultat och högre andel patienter med svåra biverkningar.

Via genomförda förvärv har Bolaget långsiktig säkrat tillgången till nyckelteknologier samt öppnat upp för nya applikationsområden. Med dessa förvärv har Aegirbio, med avstamp i laboratorietester, på kort tid lagt teknologier och kompetens till Bolaget för att ta steget mot det multidiagnostikbolag som är målet. 

Aegirbio bygger nu sin verksamhet kring teknologier för

  • Snabbtester för indikativa och snabba resultat
  • Point of Need, kvantitativa hemtester för kroniska sjukdomar
  • Point of Care, kvantitativa patientnära tester för rutinkontroll på kliniker och vårdcentraler
  • Laboratorietester för uppföljning av patienter under behandling med biologiska läkemedel.

Förvärven ger Bolaget verktygen att utveckla ny diagnostik för att göra det möjligt och enkelt för människor att själva övervaka sina hälsoproblem där Bolagets ambition är, förutom att föra ut innovativ diagnostik-teknik på marknaden, att göra diagnostiken mer tillgänglig, lättare att använda samt ge exakta och enkla överförbara resultat.

Related links:
Release
Cision