Magnasense logotype

News

Brand Change Announcement: AegirBio AB has officially changed its name to Magnasense AB. The new website, www.magnasense.com, launched on 9 July 2024, with redirects from www.aegirbio.com.

Bradley Messmer tillträder som VD för AegirBio förutsatt Bolagsverkets godkännande

AegirBios styrelse har idag har utsett styrelseledamoten Bradley Messmer till ny VD för AegirBio. Han tillträder förutsatt att Bolagsverket beviljar dispens från kravet på bosättning inom ESS.

Bradley Messmer planeras tillträda som VD den 1 mars 2022. Martin Linde, som har varit sjukskriven sedan den 11 oktober 2021, har träffat en överenskommelse med bolaget om att utan avgångsvederlag avsluta sin anställning som VD för att kunna fokusera på sin hälsa. Den tillförordnade VD:n Patrik Elfwing kommer att återgå till att ansvara för den operativa verksamheten och affärsutvecklingen i bolaget, inom ramen för sitt uppdrag som COO.

Bradley Messmer är för närvarande bosatt i USA och Bolagsverkets registrering av honom som VD förutsätter att Bolagsverket meddelar dispens från kravet att VD måste vara bosatt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet enligt 8 kap. 30 § aktiebolagslagen (2005:551). För det fall Bolagsverket nekar dispensansökan, kommer styrelsen överväga möjliga alternativa åtgärder. Patrik Elfwing kommer att fortsätta i sin roll som tillförordnad VD tills Bradley Messmer registreras som VD hos Bolagsverket.

Bradley Messmer innehar idag rollen som CSO i AegirBio och är tillika styrelseledamot i bolaget. Han är verkställande direktör för, samt grundare av, Abreos Biosciences LLC., som är ett helägt dotterbolag till AegirBio. Utöver ovanstående roller har Bradley Messmer inga andra pågående uppdrag. Bradley Messmer har tidigare innehaft uppdraget som styrelseordförande i Abreos Sweden AB. Bradley Messmer har en PhD i molekylär biologi från Rockefeller University och har spenderat de två första decennierna av sin karriär som forskare, inledningsvis vid Feinstein Institute for Medical Research i New York och sedan vid Moores UCSD Cancer Center i San Diego, CA.

”Genom att utse Bradley Messmer till VD tydliggör vi bolagets fokus på kärnverksamheten: rätt medicin, till rätt person och i rätt mängd. Samtidigt fortsätter vi självklart försäljningsinsatserna avseende det salivbaserade covid-19-testet Viraspec. Vi tackar Martin för det arbete han gjort för att bygga upp AegirBio, och önskar honom god bättring och lycka till i framtiden. Samtidigt tackar vi Patrik för den gedigna insats som han har gjort under Martins sjukskrivning med att sätta upp strukturen för den nya försäljningsorganisationen och skapa reda i den oreda som vår tidigare distributör har lämnat efter sig”, säger Anders Ingvarsson, styrelseordförande i AegirBio.

“Jag är hedrad över att få ta på mig den här rollen i företaget. Vi grundade AegirBio med en vision om personligt anpassad medicin. Denna vision är idag viktigare än någonsin, och nu när världen börjar gå vidare från pandemin är det dags att tydliggöra bolagets fokus på detta uppdrag. Jag ser fram emot att fortsätta arbeta med Patrik och det fantastiska teamet han byggt upp i Sverige samt att utnyttja de tekniska möjligheterna vi har utvecklat kring våra olika tekniska plattformar”, säger Bradley Messmer.


Denna information är sådan som AegirBio är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-02-22 08:17 CET.

AegirBio är ett svenskt diagnostikföretag som bildades för att via sin unika patenterade teknologiplattform erbjuda tester för att övervaka och optimera doseringen av biologiska läkemedel. Biologiska läkemedel är det segment inom läkemedelsindustrin där användningen växer snabbast. Samtidigt varierar läkemedelsnivåerna enormt (upp till 100 gånger) hos patienter som får standarddoser av biologiska läkemedel.

”One size fits all” resulterar i att patienter med låga läkemedelsnivåer inte svarar på behandlingen, medan överdrivna läkemedelsnivåer ökar risken för allvarliga biverkningar. Denna osäkerhet vid dosering leder i cirka 55% av fallen till över – eller underdosering, vilket resulterar i onödiga kostnader, bristfälliga resultat och högre andel patienter med svåra biverkningar.

Via genomförda förvärv har Bolaget långsiktig säkrat tillgången till nyckelteknologier samt öppnat upp för nya applikationsområden. Med dessa förvärv har AegirBio, med avstamp i laboratorietester, på kort tid lagt teknologier och kompetens till Bolaget för att ta steget mot det multidiagnostikbolag som är målet. 

AegirBio bygger nu sin verksamhet kring teknologier för

  • Snabbtester för indikativa och snabba resultat
  • Point of Need, kvantitativa hemtester för kroniska sjukdomar
  • Point of Care, kvantitativa patientnära tester för rutinkontroll på kliniker och vårdcentraler
  • Laboratorietester för uppföljning av patienter under behandling med biologiska läkemedel.

Förvärven ger Bolaget verktygen att utveckla ny diagnostik för att göra det möjligt och enkelt för människor att själva övervaka sina hälsoproblem där Bolagets ambition är, förutom att föra ut innovativ diagnostik-teknik på marknaden, att göra diagnostiken mer tillgänglig, lättare att använda samt ge exakta och enkla överförbara resultat. För mer information, se AegirBios hemsida www.aegirbio.com

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB | 08-684 211 00 | info@eminova.se

Related links:
Release
Cision