Magnasense logotype

News

Brand Change Announcement: AegirBio AB has officially changed its name to Magnasense AB. The new website, www.magnasense.com, launched on 9 July 2024, with redirects from www.aegirbio.com.

Delårsrapport Aegirbio AB (publ) för perioden januari till september 2020

SAMMANFATTNING AV DELÅRSRAPPORTEN

Med ”Bolaget” eller ”Aegirbio” avses Aegirbio AB (publ) med organisationsnummer 559222–2953. Bolaget visar inga jämförelse siffor för perioden eftersom bolaget startades 2019-10-14.

Årets första nio månader (2020-01-01 – 2020-09-30)

 • Intäkterna uppgick till 14 KSEK.
 • Resultatet före skatt uppgick till -7 969 KSEK.
 • Resultatet per aktie* uppgick till -0,77 SEK.
 • Soliditeten** uppgick per den 30 juni 2020 till 93 %.

Tredje kvartalet (2020-07-01 – 2020-09-30)

 • Intäkterna uppgick till 0 KSEK.
 • Resultatet före skatt uppgick till -2 464 KSEK.
 • Resultatet per aktie* uppgick till -0,24 SEK.

* Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 10 314 869 aktier, vilket är registrerat antal aktier per 2020-09-30.

** Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital. Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2020

 • Den 27 juli meddelar bolaget att man sjösätter en ny strategi ”från precisionsdiagnostik till precisionsmedicinering” med långsiktigt mål att noteras på större lista.

 • Den 4 augusti meddelar bolaget att man tillförts cirka 3,6 MSEK genom inlösen av teckningsoption TO1
 • Den 27 augusti publicerar Bolaget halvårsrapporten för januari – juni 2020.
 • Den 28 augusti meddelar Aegirbio att man ökar takten på produktutvecklingen genom ökade investeringar och att man startar projekt för att placera Remicade och Retuximab på MagniaReader POC-plattformen.
 • Den 28 augusti meddelar bolaget att man ökar takten på försäljningen genom att omgående sätta igång processen för att hitta en kvalificerad ”Head of Sales” i USA.
 • Den 1 september meddelar bolaget att man tillförts cirka 6,7 MSEK före emissionskostnader genom inlösen av teckningsoption TO1
 • Den 8 september meddelas att Aegirbio stärker sin satsning på Covid-19 och förvärvar Viraspec AB. Viraspec AB är ett bolag med spetsteknologi kring att detektera om patienten är smittad med Covid -19.
 • Den 21 september tecknar det nyförvärvade bolaget Viraspec avtal med kund för sluttest.
 • Den 22 september meddelar bolaget att man fortsätter sin förvärvsresa och förvärvar diagnostikbolaget Thyrolytics AB.
 • Den 25 september publiceras en intervju med Aegirbios VD Martin Linde som berättar om nyförvärven och vad som väntar härnäst för bolaget.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Den 5 oktober meddelar bolaget att man tillförts cirka 830 KSEK genom inlösen av teckningsoption TO1

 • Den 5 oktober meddelar Bolaget att det nyförvärvade dotterbolaget Thyrolytics AB är ISO-certifierade
 • Den 6 oktober meddelas att Bolaget ska delta vid Öresunds kapitalmarknadsfrukost.
 • Den 13 oktober meddelar Bolaget att man signerat ett forsknings- och utvecklingsavtal med MediaPharma

 • Den 15 oktober meddelar Bolaget att man förbereder sig för en övergång till IFRS redovisningsstandard.
 • Den 23 oktober meddelar styrelsen att man beslutar om apportemissioner av aktier i samband med tillträde i förvärven av Viraspec AB och Thyrolytics AB.
 • Den 4 november meddelar bolaget att man tillförts cirka 183 KSEK genom inlösen av teckningsoption TO1
 • Den 12 november meddelas att Aegirbios Covid-19 test levererar övertygande resultat i Italiensk och Svensk studie.

 

VD MARTIN LINDE

Årets tredje kvartal har varit otroligt händelserikt för Aegirbio AB. För att nå våra mål att bli ett världsledande multidiagnostikbolag så har tempot varit högt med flera bolagsförvärv, arbete med att få igång försäljning i USA samt en snabb produktutveckling av Covid-19 tester. Under Q3 har vi varit mycket aktiva på förvärvsfronten och vi har förvärvat två kompletterande bolag, ViraSpec och Thyrolytics. Detta kommer att leda till att bolagens tekniker används tillsammans och att vi då kommer att kunna snabba på vår produktutveckling, sälja ännu mer tjänster och med det, ökade intäkter.

Som vi har kommunicerat tidigare så är Viraspec AB i full gång med en salivtest för Covid-19. Efter kvartalets utgång så meddelade vi om övertygande resultat i en Italiensk/Svensk studie kring Covid-testerna och produktionen håller på att skalas upp och vi kommer att vara redo att leverera en snabb och säker produkt redan i Q1 2021. Vi har också startat processen att få produkten godkänd i USA via FDA och vi tror att processen kommer gå snabbt. De indikationer vi har på marknaden är att det är stor efterfrågan!  I Viraspec finns stor kompetens inom den teknologi som är basen i våra tester på MagniaReader.  Det andra förvärvade bolaget, Thyrolytics, arbetar redan med vårt team i Finland för att dra nytta av deras erfarenheter från arbetet med MagniaReader både vad gäller mjuk och hårdvara i utvecklingen av deras handhållna instrument. Thyrolytics nådde även en viktig milstolpe under kvartalet genom att certifieras enligt ISO 13485.

Syftet med bolagsförvärven var framför allt att komplettare bolagens tekniker, men icke att förglömma så bygger vi också ett team av värdefulla nyckelpersoner. I samband med dessa förvärv så fick vi fantastiska medarbetare som harmoniserar väldigt bra med övriga organisationen. Dedikerade, positiva och helt enkelt härliga människor.

Under det tredje kvartalet har även produktutvecklingen tagit stora steg framåt. Under kvartalet så har vi bland annat skrivit ett forsknings- och utvecklingsavtal med MediaPharma Srl, ett italienskt bioteknikbolag som fokuserar på nya läkemedel för att bota cancer. Genom detta avtal avser Aegirbio att utveckla dessa läkemedel tillsammans med MediaPharma inom onkologi och andra områden. Detta är ett stort steg för oss där vi öppnar upp ett nytt affärsområde kring ”Companion Diagnostics” Vi är övertygade om att detta kommer att bli en standard för läkemedelsbolagen när man tar fram läkemedel, att man har både monitoreringen och läkemedlet i fokus hela tiden.

För ett lyckat företagande är försäljningen av största vikt. Vi kan konstatera att Aegirbio fick en tidig försäljningsstart i förra kvartalet, men pandemin i världen gör tyvärr att även vi blir fördröjda i vår försäljning. Vi hoppas så klart på att vi relativt snart ska kunna återgå till det normala och för att inte tappa tempot så jobbar vi hårt på att slipa på vår försäljningsorganisation i USA. 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att bolagets första kvartal som noterat bolag har verkligen varit ett kvartal med högt tempo och många aktiviteter. En del motgångar men framför allt mycket och många framgångar. Att kunna erbjuda marknaden ett Covid test med stor säkerhet och snabbt är intressant och om vi lyckas dessutom att ta produkten till USA så är det en rejäl framgång.

Vi ser framtiden an med stor tillförsikt och hoppas att när vi sammanfattar året så har ytterligare några pusselbitar fallit på plats och framför allt att vi fått genombrott vad det gäller försäljning

Martin Linde, VD, AegirBio AB

 

AEGIRBIO AB

Aegirbio är ett svenskt diagnostikföretag som via sin unika patenterade teknologiplattform erbjuder tester för att övervaka och optimera doseringen av biologiska läkemedel. Biologiska läkemedel är det segment inom läkemedelsindustrin där användningen växer snabbast – en fjärdedel av alla läkemedel förväntas vara biologiska under 2020. Samtidigt varierar läkemedelsnivåerna enormt (upp till 100 gånger) hos patienter som får standarddoser av biologiska läkemedel.”One size fits all” resulterar i att patienter med låga läkemedelsnivåer inte svarar på behandlingen, medan överdrivna läkemedelsnivåer ökar risken för allvarliga biverkningar. Denna osäkerhet vid dosering leder i cirka 55% av fallen till över – eller underdosering, vilket resulterar i onödiga kostnader och bristfälliga resultat.Bolagets tester för optimerad dosering av biologiska läkemedel kommer vara fokuserade på sjukdomar inom neurologi, autoimmuna sjukdomar samt cancer. Aegirbio har under första kvartalet 2020 inlett försäljning i USA av testet MoNATor för läkemedlet Tysabri, som används för behandling av den neurologiska sjukdomen Multipel Skleros (MS). Totalt har Aegirbio som mål att lansera fyra tester innan 2023. Diagnostisering kommer dels att erbjudas genom ett laboratorietest, dels till den patientnära marknaden som ett så kallat POC (”Point-of-care”) för test på sjukhus och vårdcentraler. I planen finns även PON (”Point-of-need”) test för hemmabruk.

 

UTVECKLINGEN I SIFFROR

Intäkter

Bolaget redovisar en nettoomsättning på 14 KSEK för årets första nio månader. Motsvarande siffra för tredje kvartalet är 0 KSEK, vilket till stor del beror på den rådande pandemin och svårigheten att utföra säljaktiviteter. Bolaget jobbar mycket aktivt för att överkomma problemen och att få fart på försäljningen inom kort.

Resultat

Rörelseresultat för Bolaget uppgick för årets första nio månader till -7 969 KSEK. Det tredje kvartalets rörelseresultat uppgick till -2 464 KSEK.Övriga externa kostnader är bolagets betydande kostnader och uppgick för perioden januari till september till 7 536 KSEK. Kostnaderna avser framför allt konsultkostnader inför bolagets börsnotering och IPO. Övriga externa kostnader för det tredje kvartalet uppgår till 2 017 KSEK. Personalkostnaderna uppgick för tredje kvartalet till 447 KSEK vilket är samma belopp som för årets första nio månader.Resultat före skatt för perioden januari till september 2020 uppgick till -7 969 KSEK. Motsvarande siffra för tredje kvartalet uppgår till -2 464 KSEK.

Transaktioner med närstående

Under tredje kvartalet har bolaget haft transaktioner med närstående om totalt 1 885 KSEK som fakturerats från LifeAssays AB. Denna huvudägare bedriver bolagets produktutveckling och därav har 680 KSEK av dessa kostnader aktiverats såsom investering i immateriella anläggningstillgångar.

 

FINANSIELL STÄLLNING

Soliditeten för Aegirbio var 93 procent den 30 september 2020 och det egna kapitalet uppgick till 22 231 KSEK. Bolagets likvida medel uppgick till 19 937 KSEK. Totala tillgångar för Bolaget uppgick vid samma tidpunkt till 23 981 KSEK.

 

KASSAFLÖDE OCH INVESTERINGAR

Aegirbios kassaflöde för perioden januari till september 2020 var 19 888 KSEK. Investeringarna uppgick till 2 419 KSEK, vilket avsåg immateriella anläggningstillgångar. För tredje kvartalet 2020 var motsvarande siffror 19 359 gällande kassaflödet och 680 KSEK i investeringar.

 

AKTIEN

Aktien i Aegirbio AB (publ) noterades den 22 juni 2020 på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm och handlas under kortnamnet AEGIR. First North Growth Market är en alternativ marknadsplats som drivs av en börs inom NASDAQ OMX-koncernen. Bolag på First North Growth Market är inte underställda samma regler som bolag på den reglerade huvudmarknaden. I stället är de underställda ett mindre långtgående regelverk anpassat för små tillväxtbolag. Risken vid en investering i ett bolag på First North Growth Market kan därför vara högre än vid en investering i ett bolag på huvudmarknaden. Alla bolag med aktier som handlas på First North Growth Market har en Certified Adviser som övervakar att reglerna följs. Börsen prövar ansökan om upptagande till handel.Aegirbios Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Eminova Fondkommission AB, +46 8 684 211 00, info@eminova.sePer den 30 september 2020 uppgick antalet aktier till 10 314 869. Det finns ett aktieslag. Varje aktie medför lika rätt till andel i Bolagets tillgångar och resultat samt berättigar till en röst på bolagsstämma.

 

 

Jan-sept 2020

Antal aktier före full utspädning

10 314 869

Antal aktier efter full utspädning

12 490 962

Resultat per aktie före full utspädning

-0,77

Genomsnittligt antal aktier före full utspädning

7 709 135

Genomsnittligt antal aktier efter full utspädning

8 995 108

 

FINANSIELL RAPPORTERING I ENLIGHET MED K3

Aegirbio har upprättat denna finansiella rapport i enlighet med Bokföringsnämndens Allmänna Råd 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3) och Årsredovisningslagen. Samma principer har även tillämpats vid årsredovisningen 2019. Den 15 oktober togs beslut att övergå till IFRS redovisningsstandard vilket kommer att genomföras till årsredovisningen 2020.

 

GRANSKNING AV REVISOR

Delårsrapporten har ej granskats av Bolagets revisor.

 

KOMMANDE FINANSIELLA RAPPORTER

Bokslutskommuniké 2020                                     2021-02-26

 

RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER

Begränsade resurser

Aegirbio AB är ett litet företag med begränsade resurser vad gäller ledning, administration och kapital. För genomförandet av strategin är det av vikt, att resurserna disponeras på ett för Bolaget optimalt sätt. Det finns en risk att Bolagets resurser inte räcker till och därmed drabbas av finansiellt och operativt relaterade problem. Styrelsen arbetar kontinuerligt med att säkerställa verksamhetens behov av finansiering utifrån olika scenarier, inklusive intäkter från licensiering och partnerskap samt extern finansiering.

Beroende av nyckelpersoner och medarbetare

Aegirbio AB baserar sin framgång på ett fåtal personers kunskap, erfarenhet och kreativitet. Bolaget är beroende av att i framtiden kunna finna kvalificerade medarbetare. Bolaget arbetar hårt med att minska beroendet genom en god dokumentation av rutiner och arbetsmetoder.

Försäljningsrisk

Det går inte att med säkerhet fastslå att de produkter som Bolaget utvecklar får det positiva mottagande på marknaden som förespeglats i den här delårsrapporten. Kvantiteten av sålda produkter kan bli lägre och tiden det tar att etablera sig på marknaden kan vara längre än vad Bolaget i dagens skede har anledning att tro.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Ingvarsson, SO Aegirbio AB

Epost: aingvarsson@aegirbio.com
Telefon: +46 706 791 878

Martin Linde, VD Aegirbio AB
Epost: mlinde@aegirbio.com
Telefon: +46 706 730 968

Om Aegirbio

Aegirbio är ett svenskt diagnostikföretag som via sin unika patenterade teknologiplattform erbjuder tester för att övervaka och optimera doseringen av biologiska läkemedel. Biologiska läkemedel är det segment inom läkemedelsindustrin där användningen växer snabbast – en fjärdedel av alla läkemedel förväntas vara biologiska under 2020. Samtidigt varierar läkemedelsnivåerna enormt (upp till 100 gånger) hos patienter som får standarddoser av biologiska läkemedel.

”One size fits all” resulterar i att patienter med låga läkemedelsnivåer inte svarar på behandlingen, medan överdrivna läkemedelsnivåer ökar risken för allvarliga biverkningar. Denna osäkerhet vid dosering leder i cirka 55% av fallen till över – eller underdosering, vilket resulterar i onödiga kostnader och bristfälliga resultat.

Bolagets tester för optimerad dosering av biologiska läkemedel kommer vara fokuserade på sjukdomar inom neurologi, autoimmuna sjukdomar samt cancer. Aegirbio har under första kvartalet 2020 inlett försäljning i USA av testet MoNATor för läkemedlet Tysabri, som används för behandling av den neurologiska sjukdomen Multipel Skleros (MS). Totalt har Aegirbio som mål att lansera fyra tester innan 2023. Diagnostisering kommer dels att erbjudas genom ett laboratorietest, dels till den patientnära marknaden som ett så kallat POC (”Point-of-care”) för test på sjukhus och vårdcentraler. I planen finns även PON (”Point-of-need”) test för hemmabruk.

För mer information, se Aegirbios hemsida www.aegirbio.com

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkomission AB | 08-684 211 00 | info@eminova.se

Denna information är sådan information som Aegirbio AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 november 2020 kl. 08:25 CET.