Magnasense logotype

News

Brand Change Announcement: AegirBio AB has officially changed its name to Magnasense AB. The new website, www.magnasense.com, launched on 9 July 2024, with redirects from www.aegirbio.com.

Finansinspektionen begär yttrande från AegirBio AB

AegirBio AB (”AegirBio” eller ”Bolaget”) har idag mottagit en begäran om yttrande från Finansinspektionen, som preliminärt bedömer att AegirBio har överträtt artikel 17 MAR vid flera tillfällen.

Finansinspektionens preliminära bedömning är att AegirBio under perioden den 4 maj 2021 till den 27 oktober 2021 vid upprepade tillfällen har brustit i sina skyldigheter enligt artikel 17.1 i EU:s marknadsmissbruksförordning nr 596/2014 (MAR) genom att inte ge allmänheten snabb tillgång till informationen och möjlighet till en fullständig och korrekt bedömning i rätt tid. Bolaget bedöms även preliminärt vid ett flertal tillfällen ha brustit i sina skyldigheter enligt artikel 17.1 i MAR att offentliggöra insiderinformation till marknaden så snart som möjligt. 

AegirBio har beretts tillfälle att yttra sig över Finansinspektionens överväganden och ska inkomma med yttrande senast den 29 mars 2024.


Denna information är sådan som AegirBio är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-03-08 11:47 CET.

Om Aegirbio

Aegirbio är ett svenskt diagnostikföretag som via sin unika patenterade teknologiplattform erbjuder tester för att övervaka och optimera doseringen av biologiska läkemedel. Biologiska läkemedel är det segment inom läkemedelsindustrin där användningen växer snabbast – en fjärdedel av alla läkemedel förväntas vara biologiska under 2020. Samtidigt varierar läkemedelsnivåerna enormt (upp till 100 gånger) hos patienter som får standarddoser av biologiska läkemedel.

”One size fits all” resulterar i att patienter med låga läkemedelsnivåer inte svarar på behandlingen, medan överdrivna läkemedelsnivåer ökar risken för allvarliga biverkningar. Denna osäkerhet vid dosering leder i cirka 55% av fallen till över – eller underdosering, vilket resulterar i onödiga kostnader och bristfälliga resultat.

Bolagets tester för optimerad dosering av biologiska läkemedel kommer vara fokuserade på sjukdomar inom neurologi, autoimmuna sjukdomar samt cancer. Diagnostisering kommer dels att erbjudas genom ett laboratorietest, dels till den patientnära marknaden som ett så kallat POC (”Point-of-care”) för test på sjukhus och vårdcentraler. I planen finns även PON (”Point-of-need”) test för hemmabruk.

För mer information, se Aegirbios hemsida www.aegirbio.com

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkomission AB | 08-684 211 00 | info@eminova.se

Related link:
Cision