Magnasense logotype

News

Brand Change Announcement: AegirBio AB has officially changed its name to Magnasense AB. The new website, www.magnasense.com, launched on 9 July 2024, with redirects from www.aegirbio.com.

Finansinspektionen startar utredning av AegirBios hantering av insiderinformation

Finansinspektionen har idag underrättat AegirBio AB (”AegirBio” eller ”Bolaget”) om att Finansinspektionen har beslutat att starta en utredning om Bolaget hanterat sin insiderinformation i enlighet med artiklarna 17 och 18 i EU:s marknadsmissbruksförordning nr 596/2014 (”Mar”) under perioden maj 2021 till och med februari 2022. Finansinspektionens utredning kommer bland annat omfatta de frågor som har utretts av Nasdaq. Om utredningen visar att bolaget överträtt artiklarna 17 och 18 Mar kan Finansinspektionen komma att ingripa mot Bolaget med stöd av 5 kap. 2 § 2–4 lagen (2016:1306) med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning.  

 

Denna information är sådan som AegirBio är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-04-13 12:32 CET.

 

Om Aegirbio

Aegirbio är ett svenskt diagnostikföretag som via sin unika patenterade teknologiplattform erbjuder tester för att övervaka och optimera doseringen av biologiska läkemedel. Biologiska läkemedel är det segment inom läkemedelsindustrin där användningen växer snabbast – en fjärdedel av alla läkemedel förväntas vara biologiska under 2020. Samtidigt varierar läkemedelsnivåerna enormt (upp till 100 gånger) hos patienter som får standarddoser av biologiska läkemedel.

”One size fits all” resulterar i att patienter med låga läkemedelsnivåer inte svarar på behandlingen, medan överdrivna läkemedelsnivåer ökar risken för allvarliga biverkningar. Denna osäkerhet vid dosering leder i cirka 55% av fallen till över – eller underdosering, vilket resulterar i onödiga kostnader och bristfälliga resultat.

Bolagets tester för optimerad dosering av biologiska läkemedel kommer vara fokuserade på sjukdomar inom neurologi, autoimmuna sjukdomar samt cancer. Diagnostisering kommer dels att erbjudas genom ett laboratorietest, dels till den patientnära marknaden som ett så kallat POC (”Point-of-care”) för test på sjukhus och vårdcentraler. I planen finns även PON (”Point-of-need”) test för hemmabruk.

För mer information, se Aegirbios hemsida www.aegirbio.com

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkomission AB | 08-684 211 00 | info@eminova.se

 

Related link:
Cision