Magnasense logotype

News

Brand Change Announcement: AegirBio AB has officially changed its name to Magnasense AB. The new website, www.magnasense.com, launched on 9 July 2024, with redirects from www.aegirbio.com.

Förtydligande avseende Aegirbios aktiepris och premie i förvärvet av Dynamic Code AB

AegirBio AB (”AegirBio”) har idag ingått avtal med aktieägare representerande cirka 52,1 procent av samtliga aktier i Dynamic Code AB (publ) (”Dynamic Code”) om förvärv av aktier och teckningsoptioner i Dynamic Code. Köpeskillingen uppgår till 172 kronor per aktie i Dynamic Code, varav 15 kronor betalas kontant och 157 kronor med aktier i AegirBio.

Sista handel på Pepins plattform i Dynamic Code var 160 kronor per aktie och aktiepriset på Aegirbio i apportemissionen kommer sättas till 260 kronor, dvs. samma kurs som i den riktade emissionen. Totalt innebär det att ägarna i Dynamic Code får en premie om cirka 20 procent.

Teckningsoptionsinnehavare erhåller ett vederlag i aktier i AegirBio motsvarande respektive teckningsoptions genomsynsvärde (172 kronor minus relevant teckningskurs per aktie för teckningsoptionen). Detta medför en sammanlagd köpeskilling om cirka 1,5 miljarder kronor under förutsättning att samtliga aktieägare i Dynamic Code genomför aktieförsäljningen samt att samtliga teckningsoptioner förvärvas.

 

Rådgivare

Eminova Partners AB tillhandahåller finansiell rådgivning och Moll Wendén Advokatbyrå AB agerar legal rådgivare till AegirBio AB i samband med förvärvet.

Aegirbio är ett svenskt diagnostikföretag som bildades för att via sin unika patenterade teknologiplattform erbjuda tester för att övervaka och optimera doseringen av biologiska läkemedel. Biologiska läkemedel är det segment inom läkemedelsindustrin där användningen växer snabbast – en fjärdedel av alla läkemedel förväntas vara biologiska under 2020. Samtidigt varierar läkemedelsnivåerna enormt (upp till 100 gånger) hos patienter som får standarddoser av biologiska läkemedel.

”One size fits all” resulterar i att patienter med låga läkemedelsnivåer inte svarar på behandlingen, medan överdrivna läkemedelsnivåer ökar risken för allvarliga biverkningar. Denna osäkerhet vid dosering leder i cirka 55% av fallen till över – eller underdosering, vilket resulterar i onödiga kostnader, bristfälliga resultat och högre andel patienter med svåra biverkningar.

Via genomförda förvärv har Bolaget långsiktig säkrat tillgången till nyckelteknologier samt öppnat upp för nya applikationsområden. Med dessa förvärv har Aegirbio, med avstamp i laboratorietester, på kort tid lagt teknologier och kompetens till Bolaget för att ta steget mot det multidiagnostikbolag som är målet. 

Aegirbio bygger nu sin verksamhet kring teknologier för

  • Snabbtester för indikativa och snabba resultat
  • Point of Need, kvantitativa hemtester för kroniska sjukdomar
  • Point of Care, kvantitativa patientnära tester för rutinkontroll på kliniker och vårdcentraler
  • Laboratorietester för uppföljning av patienter under behandling med biologiska läkemedel.

Förvärven ger Bolaget verktygen att utveckla ny diagnostik för att göra det möjligt och enkelt för människor att själva övervaka sina hälsoproblem där Bolagets ambition är, förutom att föra ut innovativ diagnostik-teknik på marknaden, att göra diagnostiken mer tillgänglig, lättare att använda samt ge exakta och enkla överförbara resultat. För mer information, se AegirBios hemsida www.aegirbio.com

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB | 08-684 211 00 | info@eminova.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 september 2021 kl. 18:05 CEST.
 

Related links:
Release
Cision