Magnasense logotype

News

Brand Change Announcement: AegirBio AB has officially changed its name to Magnasense AB. The new website, www.magnasense.com, launched on 9 July 2024, with redirects from www.aegirbio.com.

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA i AEGIRBIO AB

Aktieägarna i Aegirbio AB, org. nr. 559222-2953, kallas härmed till årsstämma måndagen den 28 juni 2021 kl. 09.00 i bolagets lokaler på Ideongatan 3A i Lund.

Information med anledning av coronaviruset

På grund av utvecklingen av coronaviruset är målsättningen att årsstämman ska bli kort och effektiv med minsta risk för smittspridning. Aktieägare bör noga överväga att använda sig av möjligheten att delta genom ombud. Aktieägare som uppvisar symptom på smitta (torrhosta, feber, andningsbesvär, halsont, huvudvärk, muskel- och ledvärk), har varit i kontakt med personer som uppvisar symptom, har vistats i ett riskområde eller tillhör en riskgrupp, uppmanas särskilt att nyttja sig av sådan möjlighet. Bolagets styrelse har beslutat om följande åtgärder för att minimera risken för spridning av coronaviruset vid årsstämman:

 • Inpassering börjar kl. 08.40 och avbryts när stämman öppnas.
 • Externa gäster bjuds inte in.
 • Ingen förtäring kommer att serveras.
 • Bolagsstämman hålls i en större lokal

Rätt till deltagande

Rätt att delta i årsstämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena torsdagen den 17 juni 2021, dels senast måndagen den 21 juni 2021 till bolaget anmäler sin avsikt att delta i årsstämman. Anmälan kan ske skriftligt under adress Aegirbio AB, Ideongatan 3A, 223 70 Lund eller via e-post till gtelhammar@aegirbio.com. Vid anmälan ska anges namn, adress, person- eller organisationsnummer, telefon dagtid, samt, i förekommande fall, gärna uppgift om antal biträden (högst två).

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 17 juni 2021. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som har gjorts av relevant förvaltare senast måndagen den 21 juni 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Fullmakt

Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud ska fullmakt utfärdas för ombudet. Fullmakten ska vara skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller, om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling bifogas anmälan. Handlingen ska styrka rätten hos den som undertecknat fullmakten att utse ombud för den juridiska personen. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget till handa under ovanstående adress i god tid före stämman. Om fullmakt och övriga behörighetshandlingar inte insänts i förväg ska fullmakt i original samt övriga behörighetshandlingar kunna uppvisas vid stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats, www.aegirbio.com, och sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Förslag till dagordning

 1. Val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Godkännande av dagordning
 4. Val av en eller två justeringspersoner att underteckna protokollet
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Anförande av verkställande direktören
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 8. Beslut om:
  1. fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
  2. disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
  3. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
 9. Beslut om antal styrelseledamöter, revisorer och revisorssuppleanter
 10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
 11. Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer
 12. Beslut om bemyndigande till styrelsen att emittera aktier, konvertibler eller teckningsoptioner med eller utan företrädesrätt för bolagets aktieägare
 13. Avslutning

Beslutsförslag

Val av stämmoordförande, styrelse, styrelseordförande och revisor samt fastställande av arvoden (punkt 1, 9-11)

Förslag föreligger

att Martin Linde väljs till stämmoordförande,
att styrelsen ska bestå av fyra styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter,

att ett registrerat revisionsbolag utses till revisor,

att styrelsearvode ska utgå med tre prisbasbelopp till styrelseordförande och med två prisbasbelopp vardera till övriga styrelseledamöter.

att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning,

att omval sker av styrelseledamöterna Anders Ingvarsson, Fredrik Häglund, Seppo Mäkinen och Bradley Messmer.

att Anders Ingvarsson omväljs till styrelseordförande, samt

att KPMG AB omväljs till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen (punkt 8b)

Styrelsen föreslår att utdelning för räkenskapsåret 2020 inte lämnas och att samtliga till årsstämmans förfogande stående medel överförs i ny räkning.

Bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, konvertibler eller teckningsoptioner med eller utan företrädesrätt för bolagets aktieägare (punkt 12)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner. Emission ska kunna ske mot kontant betalning, apport eller kvittning eller i annat fall på villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen.

Det föreslås även att styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket.

Beslut enligt denna punkt förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Övrig information

Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse kommer att finnas tillgängliga hos bolaget samt på bolagets webbplats www.aegirbio.com enligt ABL. Styrelsens fullständiga beslutsförslag kommer att finnas tillgängliga på motsvarande sätt. Kopior av samtliga handlingar kommer genast och utan kostnad skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas se

www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Lund i maj 2021

Aegirbio AB (publ)

Styrelsen

Aegirbio är ett svenskt diagnostikföretag som bildades för att via sin unika patenterade teknologiplattform erbjuda tester för att övervaka och optimera doseringen av biologiska läkemedel. Biologiska läkemedel är det segment inom läkemedelsindustrin där användningen växer snabbast – en fjärdedel av alla läkemedel förväntas vara biologiska under 2020. Samtidigt varierar läkemedelsnivåerna enormt (upp till 100 gånger) hos patienter som får standarddoser av biologiska läkemedel.

”One size fits all” resulterar i att patienter med låga läkemedelsnivåer inte svarar på behandlingen, medan överdrivna läkemedelsnivåer ökar risken för allvarliga biverkningar. Denna osäkerhet vid dosering leder i cirka 55% av fallen till över – eller underdosering, vilket resulterar i onödiga kostnader, bristfälliga resultat och högre andel patienter med svåra biverkningar.

Via genomförda förvärv har Bolaget långsiktig säkrat tillgången till nyckelteknologier samt öppnat upp för nya applikationsområden. Med dessa förvärv har Aegirbio, med avstamp i laboratorietester, på kort tid lagt teknologier och kompetens till Bolaget för att ta steget mot det multidiagnostikbolag som är målet. 

Aegirbio bygger nu sin verksamhet kring teknologier för

 • Snabbtester för indikativa och snabba resultat
 • Point of Need, kvantitativa hemtester för kroniska sjukdomar
 • Point of Care, kvantitativa patientnära tester för rutinkontroll på kliniker och vårdcentraler
 • Laboratorietester för uppföljning av patienter under behandling med biologiska läkemedel.

Förvärven ger Bolaget verktygen att utveckla ny diagnostik för att göra det möjligt och enkelt för människor att själva övervaka sina hälsoproblem där Bolagets ambition är, förutom att föra ut innovativ diagnostik-teknik på marknaden, att göra diagnostiken mer tillgänglig, lättare att använda samt ge exakta och enkla överförbara resultat.

Related links:
Release
Cision