Magnasense logotype

News

Brand Change Announcement: AegirBio AB has officially changed its name to Magnasense AB. The new website, www.magnasense.com, launched on 9 July 2024, with redirects from www.aegirbio.com.

Kallelse till extra bolagsstämma i AegirBio AB (publ)

AegirBio AB (publ), org.nr 559222-2953, håller extra bolagsstämma den 20 januari 2023 kl. 11.00 på Scheelevägen 27 i Lund.

Anmälan m.m.

Den som önskar delta i stämman ska:

 1. vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållanden på avstämningsdagen som är den 12 januari 2023 och
 2. anmäla sin avsikt att delta i stämman till bolaget senast den 16 januari 2023. Anmälan om deltagande ska göras skriftligen, i första hand per e-post till info@aegirbio.com och i andra hand per post till AegirBio AB, Scheelevägen 27, 223 70 Lund. Vid anmälan vänligen uppge namn eller företagsnamn, personnummer eller organisationsnummer, adress och telefonnummer. Anmälan ska även innehålla uppgift om det antal biträden (högst två) som aktieägaren eventuellt avser medföra vid stämman.

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, genom bank eller annan förvaltare, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB så att aktieägaren blir införd i aktieboken per den 12 januari 2023. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast den andra bankdagen efter den 12 januari 2023 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Fullmakter m.m.

Den som inte är personligen närvarande vid stämman får utöva sin rätt vid stämman genom ombud med skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Fullmaktsformulär tillhandahålls aktieägare på begäran och kommer att finnas tillgängligt på bolagets webbplats www.aegirbio.com. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda under ovanstående adress i god tid före stämman.

Förslag till dagordning

 1. Stämman öppnas
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Val av en eller två justeringspersoner
 4. Upprättande och godkännande av röstlängd
 5. Godkännande av dagordning
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Beslut om ändring av bolagsordningen
 8. Beslut om riktad emission av konvertibler och teckningsoptioner
 9. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Punkt 2: Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att advokat Henric Stråth, Moll Wendén Advokatbyrå, ska väljas till ordförande vid stämman.

Punkt 7: Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att ändra bolagsordningen i huvudsak i enlighet med nedan.

Nuvarande lydelse Föreslagen ändrad lydelse
§ 4 Aktiekapital och antal aktier Aktiekapitalet utgör lägst 900 000 kronor och högst 3 600 000 kronor. Antalet aktier ska vara lägst 11 250 000 stycken och högst 45 000 000 stycken. § 4 Aktiekapital och antal aktier Aktiekapitalet utgör lägst 1 702 640 kronor och högst 6 810 560 kronor. Antalet aktier ska vara lägst 21 283 000 stycken och högst 85 132 000 stycken.

VD, styrelsen, eller den de utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar som kan visa sig nödvändiga i samband med registreringen vid Bolagsverket.

Beslut enligt denna punkt är endast giltigt om det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Punkt 8: Beslut om riktad emission av konvertibler och teckningsoptioner

Styrelsen i AegirBio AB (”Bolaget”) förslår att bolagsstämman beslutar att Bolaget ska uppta ett konvertibelt lån om nominellt högst 55 000 000 kronor genom en riktad emission av högst 550 konvertibler, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid full konvertering av konvertiblerna med högst 4 400 000 kronor, en emission av högst 1 384 350 teckningsoptioner av serie TO3 berättigande till teckning av totalt 1 384 350 aktier i Bolaget, varmed aktiekapitalet kan komma att öka med högst 110 748 kronor genom utnyttjande av de utgivna teckningsoptionerna av serie TO3, samt en emission av högst 1 200 650 teckningsoptioner av serie TO4 berättigande till teckning av totalt 1 200 650 aktier i Bolaget, varmed aktiekapitalet kan komma att öka med högst 96 052 kronor genom utnyttjande av de utgivna teckningsoptionerna av serie TO4. Högst kan aktiekapitalet öka med 4 606 800 kronor vid full konvertering av konvertiblerna samt vid fullt utnyttjande av de utgivna teckningsoptionerna av serie TO3 och TO4.

Emissionerna ska behandlas som ett beslut och genomföras genom utgivande av så kallade units. I övrigt ska följande villkor gällande:

 1. De nya konvertiblerna och teckningsoptionerna ska ges ut i enheter (s.k. units). En unit består av en (1) konvertibel med ett nominellt belopp om 100 000 kronor, eller multiplar därav, 2 517 teckningsoptioner av serie TO3 och 2 183 teckningsoptioner av serie TO4.
 2. Bolaget ska emittera högst 550 units.
 3. Rätt att teckna units ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Atlas Special Opportunities, LLC. Syftet med emissionen och anledningen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget har ett behov av att säkra finansiering av försäljning och marknadsföring inkluderande affärsutveckling, produktutveckling inom TDM och bolagets plattformar för salivprovtagning och datahantering samt medel för fortsatta effektivitetshöjande åtgärder. Bolagets styrelse har planerat för och sonderat möjligheterna att ta in nödvändigt kapital genom en företrädesemission men har i samråd med finansiella rådgivare gjort en samlad bedömning och kommit fram till slutsatsen att det finns en väsentlig risk att bolaget inte kan tillgodose sitt kapitalbehov med en sådan emission. Med tanke på volatiliteten i rådande marknadsklimat har styrelsen bedömt att en företrädesemission också skulle kräva betydande garantiåtaganden, vilket skulle föranleda merkostnader och/eller ytterligare utspädning beroende på vilken typ av vederlag som erläggs för sådana garantiåtaganden. Med beaktande av ovanstående och efter noga överväganden, där styrelsen särskilt beaktat att den nyligen genomförda företrädesemissionen under sommaren 2022 tecknades till cirka 47,1 procent med stöd av företrädesrätt, är det styrelsens bedömning att Konvertibelemissionen med tillhörande Teckningsoptioner är det mest fördelaktiga finansieringsalternativet för AegirBio och i såväl aktieägares som bolagets intresse och därför också motiverar en avvikelse från huvudregeln om aktieägarnas företrädesrätt.
 4. Teckning och betalning av units ska ske senast den 20 februari 2023. Teckning ska ske på en särskild teckningslista. Betalning för tecknade units ska erläggas genom kontant betalning. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning.
 5. Teckningskursen per unit är 100 000 kronor, motsvarande ett nominellt belopp om 100 000 kronor per konvertibel. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt.
 6. Konvertering till aktier kan ske under perioden från och med datumet för registrering av emissionsbeslutet hos Bolagsverket till och med den 20 januari 2025. Konverteringskursen per konvertibel beräknas i enlighet med de kompletta konvertibelvillkoren enligt punkt 11, dock ska konverteringskursen inte understiga det högsta av (i) 1,00 kronor och (ii) kvotvärdet för aktien. Överkurs ska tillföras den fria överkursfonden.
 7. En (1) teckningsoption av serie TO3 berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie i bolaget. Teckning av aktier i bolaget med stöd av teckningsoptioner av serie TO3 ska ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna under perioden från och med tidpunkten för registrering vid Bolagsverket till och med den 20 januari 2024 eller vid sådan tidigare dag/period som följer av punkt 12 nedan. Teckningskursen per aktie ska vara 5,96 kronor. Teckningskursen får dock aldrig understiga aktiens kvotvärde. Den del av teckningskursen som vid teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna överstiger kvotvärdet ska föras till den fria överkursfonden.
 8. En (1) teckningsoption av serie TO4 berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie i bolaget. Teckning av aktier i bolaget med stöd av teckningsoptioner av serie TO4 ska ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna under perioden från och med tidpunkten för registrering vid Bolagsverket till och med den 20 januari 2025 eller vid sådan tidigare dag/period som följer av punkt 13 nedan. Teckningskursen per aktie ska vara 6,87 kronor. Teckningskursen får dock aldrig understiga aktiens kvotvärde. Den del av teckningskursen som vid teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna överstiger kvotvärdet ska föras till den fria överkursfonden.
 9. Aktie som tillkommit på grund av konvertering medför en rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att konvertering verkställts.
 10. Aktie som utges efter teckning med stöd av teckningsoptionerna av serie TO3 respektive TO4 berättigar till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att utnyttjande av teckningsoptionerna verkställts.
 11. Tillämpliga omräkningsvillkor samt övriga villkor för konvertiblerna framgår av ”Villkor för konvertibler i AegirBio AB (publ), serie 2023/2025”.
 12. Tillämpliga omräkningsvillkor samt övriga villkor för teckningsoptionerna av serie TO3 framgår av ”Villkor för teckningsoptioner i AegirBio AB (publ), serie TO3”.
 13. Tillämpliga omräkningsvillkor samt övriga villkor för teckningsoptionerna av serie TO4 framgår av ”Villkor för teckningsoptioner i AegirBio AB (publ), serie TO4”.
 14. Teckning kan enbart ske i units och således inte av konvertibler eller teckningsoptioner var för sig. Tilldelning får enbart ske i units. Efter emissionens genomförande kommer dock konvertiblerna och teckningsoptionerna att skiljas åt.
 15. Beslutet förutsätter och är villkorat av ändring av bolagsordningen.
 16. VD, styrelsen, eller den de utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar som kan visa sig nödvändiga i samband med registreringen vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Beslut enligt denna punkt är endast giltigt om det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Handlingar

Styrelsens fullständiga beslutsförslag samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer finnas tillgängliga hos bolaget samt på bolagets hemsida www.aegirbio.com tre veckor innan stämman. Kopior av samtliga handlingar kommer genast och utan kostnad skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Upplysningsplikten omfattar även bolagets förhållande till annat koncernföretag samt sådana förhållanden beträffande dotterföretag som avses i föregående mening.

Aktieägare som vill skicka in frågor i förväg kan göra det med post till AegirBio AB, Att: ”Upplysningar extra bolagsstämma 2023”, Scheelevägen 27, 223 70 Lund eller via e-post till egm@aegirbio.com (märk ämnesraden ”Upplysningar extra bolagsstämma 2023”). Inskickade frågor bör inkludera aktieägarens namn inklusive aktieägarens person- eller organisationsnummer. Det rekommenderas också att inskickade frågor inkluderar aktieägares postadress, e-postadress och telefonnummer.

Antalet aktier och röster

Det totala antalet aktier och röster i bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 21 283 848. Bolaget innehar inga egna aktier.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

_______________

Lund i december 2022

AegirBio AB (publ)

Styrelsen

Om AegirBio

AegirBio är ett svenskt diagnostikföretag som bildades för att via sin unika patenterade teknologiplattform erbjuda tester för att övervaka och optimera doseringen av biologiska läkemedel. Biologiska läkemedel är det segment inom läkemedelsindustrin där användningen växer snabbast. Samtidigt varierar läkemedelsnivåerna enormt (upp till 100 gånger) hos patienter som får standarddoser av biologiska läkemedel. ”One size fits all” resulterar i att patienter med låga läkemedelsnivåer inte svarar på behandlingen, medan överdrivna läkemedelsnivåer ökar risken för allvarliga biverkningar. Denna osäkerhet vid dosering leder i cirka 55 procent av fallen till över- eller underdosering, vilket resulterar i onödiga kostnader, bristfälliga resultat och högre andel patienter med svåra biverkningar. Via genomförda förvärv har Bolaget säkrat långsiktig tillgång till nyckelteknologier samt öppnat upp för nya applikationsområden. Med dessa förvärv har AegirBio, med avstamp i laboratorietester, på kort tid lagt teknologier och kompetens till Bolaget för att ta steget mot det multidiagnostikbolag som är målet. 

AegirBio bygger nu sin verksamhet kring teknologier för:

 • Laboratorietester, för uppföljning av patienter under behandling med biologiska läkemedel
 • Point-of-Care, kvantitativa patientnära tester för rutinkontroll på kliniker och vårdcentraler
 • Point-of-Need och snabbtester, kvantitativa hemtester för kroniska sjukdomar och snabbtester för indikativa och snabba testresultat

Förvärven ger Bolaget verktygen att utveckla ny diagnostik för att göra det möjligt och enkelt för människor att själva övervaka sina hälsoproblem där Bolagets ambition är, förutom att föra ut innovativ diagnostik-teknik på marknaden, att göra diagnostiken mer tillgänglig, lättare att använda samt ge exakta och enkla överförbara resultat.

För mer information, se AegirBios hemsida www.aegirbio.com.

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB | 08-684 211 10 | Adviser@eminova.se

Related links:
Release
Cision