Magnasense logotype

News

Brand Change Announcement: AegirBio AB has officially changed its name to Magnasense AB. The new website, www.magnasense.com, launched on 9 July 2024, with redirects from www.aegirbio.com.

Kommuniké från Aegirbios årsstämma 2021

Idag hölls årsstämma i Aegirbio AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av den beslut som fattades. Samtliga beslut fattades enhälligt.

Utdelning
Årsstämman beslutade att ingen utdelning för räkenskapsåret 2020 lämnas.

Ansvarsfrihet
Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

Styrelsen och arvode
Det beslutades att styrelsen ska bestå av fyra styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter. Till styrelseledamöter omvaldes Anders Ingvarsson, Fredrik Häglund, Seppo Mäkinen och Bradley Messmer. Anders Ingvarsson omvaldes till styrelseordförande.
Det beslöts att styrelsearvode ska utgå med tre prisbasbelopp till styrelseordförande och med två prisbasbelopp vardera till övriga styrelseledamöter.

Revisor
Till revisorsbolag omvaldes KPMG AB. Beslut fattades om att revisorsarvode utgår enligt godkänd räkning.

Bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, konvertibler eller teckningsoptioner med eller utan företrädesrätt för bolagets aktieägare

Årsstämman godkände styrelsens förslag om att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner. Emission ska kunna ske mot kontant betalning, apport eller kvittning eller i annat fall på villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen.

Övrigt

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen eller den styrelsen utser, att vidta de mindre justeringar som visar sig erforderliga vid registrering av besluten.

Aegirbio är ett svenskt diagnostikföretag som bildades för att via sin unika patenterade teknologiplattform erbjuda tester för att övervaka och optimera doseringen av biologiska läkemedel. Biologiska läkemedel är det segment inom läkemedelsindustrin där användningen växer snabbast – en fjärdedel av alla läkemedel förväntas vara biologiska under 2020. Samtidigt varierar läkemedelsnivåerna enormt (upp till 100 gånger) hos patienter som får standarddoser av biologiska läkemedel.

”One size fits all” resulterar i att patienter med låga läkemedelsnivåer inte svarar på behandlingen, medan överdrivna läkemedelsnivåer ökar risken för allvarliga biverkningar. Denna osäkerhet vid dosering leder i cirka 55% av fallen till över – eller underdosering, vilket resulterar i onödiga kostnader, bristfälliga resultat och högre andel patienter med svåra biverkningar.

Via genomförda förvärv har Bolaget långsiktig säkrat tillgången till nyckelteknologier samt öppnat upp för nya applikationsområden. Med dessa förvärv har Aegirbio, med avstamp i laboratorietester, på kort tid lagt teknologier och kompetens till Bolaget för att ta steget mot det multidiagnostikbolag som är målet. 

Aegirbio bygger nu sin verksamhet kring teknologier för

  • Snabbtester för indikativa och snabba resultat
  • Point of Need, kvantitativa hemtester för kroniska sjukdomar
  • Point of Care, kvantitativa patientnära tester för rutinkontroll på kliniker och vårdcentraler
  • Laboratorietester för uppföljning av patienter under behandling med biologiska läkemedel.

Förvärven ger Bolaget verktygen att utveckla ny diagnostik för att göra det möjligt och enkelt för människor att själva övervaka sina hälsoproblem där Bolagets ambition är, förutom att föra ut innovativ diagnostik-teknik på marknaden, att göra diagnostiken mer tillgänglig, lättare att använda samt ge exakta och enkla överförbara resultat. För mer information, se AegirBios hemsida www.aegirbio.com

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB | 08-684 211 00 | info@eminova.se

Denna information är sådan information som AegirBio AB är skyldigt att offentliggöra enligt Nasdaq First North Growth Markets regelverk. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 juni 2021 kl. 10:00 CEST.
 

Related links:
Release
Cision