Magnasense logotype

News

Brand Change Announcement: AegirBio AB has officially changed its name to Magnasense AB. The new website, www.magnasense.com, launched on 9 July 2024, with redirects from www.aegirbio.com.

Kommuniké från extra bolagsstämma i AegirBio AB (publ) den 26 april 2024

AegirBio AB (publ) höll den 26 april 2024 extra bolagsstämma. Stämman fattade i huvudsak följande beslut.

Val av styrelse

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av sex (6) styrelseledamöter utan suppleanter för tiden intill slutet av årsstämman 2024.

Stämman beslutade att omvälja Marco Witteveen, Fredrik Häglund och William Vickery samt att välja Bill Ferenczy, Jens Umehag och Michael Schwartz till nya styrelseledamöter, samtliga för tiden intill årsstämman 2024, samt att Anders Ingvarsson inte längre ska kvarstå i styrelsen. Stämman beslutade att välja Jens Umehag som styrelsens ordförande.

Beslut om ändring av villkor för konvertibler av serie 2023/2025

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om ändring av villkoren för bolagets konvertibler av serie 2023/2025 som beslutades på extra bolagsstämma den 20 januari 2023. De huvudsakliga ändringarna innebär att:

1. lånets förfallodag ändras till den 20 januari 2026

2. konvertering kan påkallas till och med den 2 januari 2026

3. ingen begäran för konvertering ska vara för mindre än 500 000.

För mer detaljerad information om innehållet i beslutet hänvisas till den fullständiga kallelsen till extra bolagsstämman.

Kallelse till extra bolagsstämman samt fullständigt förslag avseende extra bolagsstämmans beslut finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.aegirbio.com.

AegirBio i korthet

AegirBio är ett svenskt diagnostikföretag som grundades 2019 för att erbjuda tester för att övervaka och optimera doseringen av biologiska läkemedel via sin unika patenterade teknologiplattform. I juni 2020 noterades AegirBio på Nasdaq First North Growth Market. Bolagets ambition är, förutom att föra ut innovativ diagnostisk teknologi till marknaden, att göra diagnostik mer tillgänglig, enklare att använda och att ge korrekta och lätt överförbara resultat. För mer information, se Aegirbios hemsida www.aegirbio.com

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkomission AB; adviser@eminova.se

Related link:
Cision