Magnasense logotype

News

Brand Change Announcement: AegirBio AB has officially changed its name to Magnasense AB. The new website, www.magnasense.com, launched on 9 July 2024, with redirects from www.aegirbio.com.

Kommuniké från extra bolagsstämma i AegirBio AB (publ) den 20 januari 2023

AegirBio AB (publ) höll den 20 januari 2023 extra bolagsstämma varvid i huvudsak följande beslut fattades.

Beslut om ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra bolagsordningen. Ändringen gjordes i syfte att ändra gränserna för aktiekapitalet respektivet antalet aktier.

Beslut om riktad emission av konvertibler och teckningsoptioner 

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att uppta ett konvertibelt lån om nominellt högst 55 000 000 kronor genom en riktad emission av högst 550 konvertibler, en emission av högst 1 384 350 teckningsoptioner av serie TO3 berättigande till teckning av totalt 1 384 350 aktier, samt en emission av högst 1 200 650 teckningsoptioner av serie TO4 berättigande till teckning av totalt 1 200 650 aktier i Bolaget.

De nya konvertiblerna och teckningsoptionerna ska ges ut i enheter (s.k. units). En unit består av en (1) konvertibel med ett nominellt belopp om 100 000 kronor, eller multiplar därav, 2 517 teckningsoptioner av serie TO3 och 2 183 teckningsoptioner av serie TO4. Teckningskursen per unit är 100 000 kronor, motsvarande ett nominellt belopp om 100 000 kronor per konvertibel. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt.

Rätt att teckna konvertiblerna tillkommer Atlas Special Opportunities, LLC. Syftet med emissionen och anledningen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget har ett behov av att säkra finansiering av försäljning och marknadsföring inkluderande affärsutveckling, produktutveckling inom TDM och bolagets plattformar för salivprovtagning och datahantering samt medel för fortsatta effektivitetshöjande åtgärder. Bolagets styrelse har planerat för och sonderat möjligheterna att ta in nödvändigt kapital genom en företrädesemission men har i samråd med finansiella rådgivare gjort en samlad bedömning och kommit fram till slutsatsen att det finns en väsentlig risk att bolaget inte kan tillgodose sitt kapitalbehov med en sådan emission. Med tanke på volatiliteten i rådande marknadsklimat har styrelsen bedömt att en företrädesemission också skulle kräva betydande garantiåtaganden, vilket skulle föranleda merkostnader och/eller ytterligare utspädning beroende på vilken typ av vederlag som erläggs för sådana garantiåtaganden. Med beaktande av ovanstående och efter noga överväganden, där styrelsen särskilt beaktat att den nyligen genomförda företrädesemissionen under sommaren 2022 tecknades till cirka 47,1 procent med stöd av företrädesrätt, är det styrelsens bedömning att konvertibelemissionen med tillhörande teckningsoptioner är det mest fördelaktiga finansieringsalternativet för AegirBio AB (publ) och i såväl aktieägares som bolagets intresse och därför också motiverar en avvikelse från huvudregeln om aktieägarnas företrädesrätt.

Konvertering till aktier kan ske under perioden från och med datumet för registrering av emissionsbeslutet hos Bolagsverket till och med den 20 januari 2025. Konverteringskursen per konvertibel beräknas i enlighet med de kompletta konvertibelvillkoren, dock ska konverteringskursen inte understiga det högsta av (i) 1,00 kronor och (ii) kvotvärdet för aktien. Överkurs ska tillföras den fria överkursfonden.

En (1) teckningsoption av serie TO3 berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie i bolaget. Teckning av aktier i bolaget med stöd av teckningsoptioner av serie TO3 ska ske i enlighet med villkoren

för teckningsoptionerna under perioden från och med tidpunkten för registrering vid Bolagsverket till och med den 20 januari 2024 eller vid sådan tidigare dag/period som följer av de fullständiga teckningsoptionsvillkoren. Teckningskursen per aktie ska vara 5,96 kronor. Teckningskursen får dock aldrig understiga aktiens kvotvärde. Den del av teckningskursen som vid teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna överstiger kvotvärdet ska föras till den fria överkursfonden.

En (1) teckningsoption av serie TO4 berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie i bolaget. Teckning av aktier i bolaget med stöd av teckningsoptioner av serie TO4 ska ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna under perioden från och med tidpunkten för registrering vid Bolagsverket till och med den 20 januari 2025 eller vid sådan tidigare dag/period som följer av de fullständiga teckningsoptionsvillkoren. Teckningskursen per aktie ska vara 6,87 kronor. Teckningskursen får dock aldrig understiga aktiens kvotvärde. Den del av teckningskursen som vid teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna överstiger kvotvärdet ska föras till den fria överkursfonden.

Vid full konvertering av konvertiblerna kommer aktiekapitalet öka med högst 4 400 000 kronor och vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO3 och serie TO4 som emitteras kommer aktiekapitalet att öka med ytterligare högst 206 800 kronor.

_____________

För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till det pressmeddelande som offentliggjordes den 20 december 2022 och den fullständiga kallelsen till stämman. Kallelse till stämma samt fullständiga förslag avseende stämmans beslut finns tillgängliga på bolagets hemsida, www.aegirbio.com.

AegirBio i korthet

AegirBio är ett svenskt diagnostikföretag som bildades för att via sin unika patenterade teknologiplattform erbjuda tester för att övervaka och optimera doseringen av biologiska läkemedel. Biologiska läkemedel är det segment inom läkemedelsindustrin där användningen växer snabbast. Samtidigt varierar läkemedelsnivåerna enormt (upp till 100 gånger) hos patienter som får standarddoser av biologiska läkemedel.

”One size fits all” resulterar i att patienter med låga läkemedelsnivåer inte svarar på behandlingen, medan överdrivna läkemedelsnivåer ökar risken för allvarliga biverkningar. Denna osäkerhet vid dosering leder i cirka 55% av fallen till över – eller underdosering, vilket resulterar i onödiga kostnader, bristfälliga resultat och högre andel patienter med svåra biverkningar.

Via genomförda förvärv har bolaget långsiktig säkrat tillgången till nyckelteknologier samt öppnat upp för nya applikationsområden. Med dessa förvärv har AegirBio, med avstamp i laboratorietester, på kort tid lagt teknologier och kompetens till bolaget för att ta steget mot det multidiagnostikbolag som är målet.

AegirBio bygger nu sin verksamhet kring teknologier för

· Snabbtester för indikativa och snabba resultat

· Point of Need, kvantitativa hemtester för kroniska sjukdomar

· Point of Care, kvantitativa patientnära tester för rutinkontroll på kliniker och vårdcentraler

· Laboratorietester för uppföljning av patienter under behandling med biologiska läkemedel.

Förvärven ger bolaget verktygen att utveckla ny diagnostik för att göra det möjligt och enkelt för människor att själva övervaka sina hälsoproblem där bolagets ambition är, förutom att föra ut innovativ diagnostik-teknik på marknaden, att göra diagnostiken mer tillgänglig, lättare att använda samt ge exakta och enkla överförbara resultat. För mer information, se AegirBios hemsida www.aegirbio.com

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB | 08-684 211 10 | Adviser@eminova.se

Related link:
Cision