Magnasense logotype

News

Brand Change Announcement: AegirBio AB has officially changed its name to Magnasense AB. The new website, www.magnasense.com, launched on 9 July 2024, with redirects from www.aegirbio.com.

Kommuniké från fortsatt årsstämma i AegirBio AB (publ) den 25 augusti 2023

AegirBio AB (publ) höll den 25 augusti 2023 fortsatt årsstämma varvid i huvudsak följande beslut fattades.

Resultat- och balansräkningar

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2022.

Resultatdisposition

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2022 och att bolagets medel till förfogande överförs i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Stämman beslutade att bevilja samtliga som under 2022 innehaft uppdrag som styrelseledamot eller verkställande direktör ansvarsfrihet för 2022 års förvaltning.

Arvode till styrelsen och revisor

Stämman beslutade, i enlighet med en aktieägargrupps förslag, att styrelsearvode, per stämmovalda ledamöter som inte är anställda i bolaget, ska utgå enligt följande: tre (3) prisbasbelopp till styrelsens ordförande samt två (2) prisbasbelopp till ordinarie ledamot. 

Stämman beslutade, i enlighet med en aktieägargrupps förslag, att arvode till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse och revisor 

Stämman beslutade, i enlighet med en aktieägargrupps förslag, att styrelsen ska bestå av fyra (4) ordinarie ledamöter utan suppleanter och att ett registrerat revisionsbolag utses till revisor. 

Stämman beslutade, i enlighet med en aktieägargrupps förslag, att omvälja Fredrik Häglund, Anders Ingvarsson och William Vickery som styrelseledamöter samt att välja Marco Witteveensom ny styrelseledamot. Till styrelsens ordförande omvaldes, i enlighet med en aktieägargrupps förslag, Anders Ingvarsson.

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att välja det registrerade revisionsbolaget Göteborgs Revision KB till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Göteborgs Revision har meddelat att auktoriserade revisorn Stefan Kylebäck kommer att vara huvudansvarig revisor.

Beslut om ändring av bolagsordningen 

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra bolagsordningens § 4 så att gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier i bolaget ändras.

Incitamentsprogram för ledande befattningshavare och övriga nyckelpersoner genom riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om inrättande av det teckningsoptionsbaserade incitamentsprogrammet Teckningsoptionsprogram 2023/2026 genom beslut om (A) riktad emission av teckningsoptioner till bolaget, eller av bolaget anvisat dotterbolag, samt (B) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner från bolaget, eller av bolaget anvisat dotterbolag, till ledande befattningshavare och övriga nyckelpersoner i koncernen (”Deltagarna”).

Programmet innebär att högst 750 000 teckningsoptioner ges ut till bolaget, eller av bolaget anvisat dotterbolag, för att senare överlåtas till Deltagarna. Överlåtelse ska ske den 1 september 2023, eller det senare datum som styrelsen beslutar, till marknadsmässigt värde vid respektive överlåtelsetidpunkt, och tilldelning ska ske enligt de principer som anges i styrelsens förslag. Teckning av aktie med stöd av teckningsoptionerna ska kunna äga rum under perioden från och med den 1 september 2026 till och med den 30 september 2026. Teckningskursen per aktie ska motsvara 200 procent av den volymvägda genomsnittskursen enligt Nasdaq First North Growth Markets officiella kurslista för aktie i bolaget under den period om tio (10) handelsdagar som slutar den 28 juli 2023, dock inte under aktiens kvotvärde. Överkurs ska tillföras den fria överkursfonden. Den maximala utspädningseffekten av programmet är cirka 2,82 procent.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att öka bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller emission av konvertibler. Emission ska få ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan bestämmelser om apport, eller kvittning, utöver kontant betalning. Antalet aktier som ska kunna emitteras (alternativt tillkomma genom utnyttjande av teckningsoptioner eller konvertering av konvertibler) får sammanlagt högst motsvara 20 procent av det totala antalet aktier i bolaget vid tidpunkten för stämmans beslut om bemyndigande. Emission som beslutas med stöd av bemyndigandet och som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ske till marknadsmässiga villkor, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall. Antalet aktier som därvid ska kunna emitteras, antalet aktier som ska kunna tillkomma genom utnyttjande av teckningsoptioner och/eller konvertering av konvertibler emitterade med stöd av bemyndigandet, ska vara inom ramen för bolagets bolagsordning. Övriga villkor får beslutas av styrelsen. Emission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske i syfte att tillföra bolaget rörelsekapital, öka bolagets finansiella flexibilitet och/eller att möjliggöra förvärv. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att tillföra bolaget rörelsekapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter.

AegirBio i korthet

AegirBio är ett svenskt diagnostikföretag som grundades 2019 för att erbjuda tester för att övervaka och optimera doseringen av biologiska läkemedel via sin unika patenterade teknologiplattform. I juni 2020 noterades AegirBio på Nasdaq First North Growth Market. Bolagets ambition är, förutom att föra ut innovativ diagnostisk teknologi till marknaden, att göra diagnostik mer tillgänglig, enklare att använda och att ge korrekta och lätt överförbara resultat. För mer information, se Aegirbios hemsida www.aegirbio.com

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkomission AB | 08-684 211 10 | adviser@eminova.se

Related link:
Cision