Magnasense logotype

News

Brand Change Announcement: AegirBio AB has officially changed its name to Magnasense AB. The new website, www.magnasense.com, launched on 9 July 2024, with redirects from www.aegirbio.com.

New business area: Aegirbio's technology can demonstrate immunity to Corona virus

Aegirbio's technology opens up new possibilities in the control of immunity after infection or vaccination against viruses. The Veritope molecules that are a part of Aegirbio's activity in the precise dosing of biological drugs can be used as a basis in tests of patients' immunity (antibodies). One example is immunity to Coronavirus.

With its Veritope molecules, Aegirbio can mimic the proteins that biological drugs bind to and thus detect, in a simple blood test, concentrations of these drugs. Similarly, Veritopes can very accurately mimic the proteins that the body's own immune system binds to in immunity to, for example, Coronavirus after an infection or vaccination.

Aegirbio now has the opportunity to open up a whole new business area in antibody testing against bacteria and viruses by offering accurate tests based on Veritoper's ability to copy the parts of viruses and bacteria that the immune system's antibodies bind to and thus demonstrate genuine immunity to the disease. In the long term, this will be an important part of the basic tests that will be needed globally.

"We have since discussed the outbreak of the Coronavirus, the power of Aegirbio in being able to offer tests of people's immunity where Veritope, with its ability to precisely mimic the naturally occurring binding sites on viruses and bacteria, has the opportunity to give more accurate results than today's test methods. The combination of our key technologies Veritope ™ and MagniaReader MIA allows us to open very secure immunity testing even outside the Central Laboratory. The speed with which we have succeeded in investigating and deciding how to proceed is enormous. It is also gratifying that we will be able to contribute to global health in a decisive way," says Anders Ingvarsson, acting CEO of Aegirbio.

"A fundamental challenge facing us during this pandemic is to determine who has already had the virus, even if they were asymptomatic. Public health decisions will need this information, and it can be gleaned from the antibodies in the blood after viral infection. Detecting those antibodies with Veritopes is essentially the same scientific problem we deal with when therapeutic dose monitoring antibody drugs. The technology platforms that we have assembled in Aegirbio are perfect for this challenge and may well provide greater accuracy than the first wave of tests being rushed to market. Getting it right is of utmost importance. To this end, Abreos Biosciences has submitted proposals to the US government to accelerate the early Veritope discovery work and its integration to the MagniaReader platform." says Dr Bradley Messmer, CEO and main owner of Abreos Biosciences. \nAegribios tekonlogi öppnar nya möjligheter inom kontroll av immunitet efter smitta eller vaccinering mot virus. De Veritopmolekyler som är en bärande del i Aegirbios verksamhet inom precis dosering av biologiska läkemedel kan användas som bas i tester av patienters immunitet (antikroppar). Ett exempel är immunitet mot Coronavirus.

Aegirbio kan med sina Veritop molekyler efterlikna de proteiner som biologiska läkemedel binder till och på så sätt detektera, i ett enkelt blodprov, koncentrationer av dessa läkemedel. På samma sätt kan Veritoper på ett mycket exakt sätt efterlikna de proteiner som kroppens egna immunförsvar binder till vid immunitet mot exempelvis Coronavirus efter en infektion eller vaccinering.

Aegirbio har nu möjlighet att öppna ett helt nytt affärsområde inom antikroppstester mot bakterier och virus genom att erbjuda exakta tester baserade på Veritopers förmåga att kopiera de delar av virus och bakterier som immunsystemets antikroppar binder till och på så sätt påvisa äkta immunitet mot sjukdomen. Långsiktigt kommer detta vara en viktig del av det grundläggande tester som man globalt kommer att behöva.

"Vi har sedan utbrottet av Coronaviruset diskuterat styrkan för Aegirbio i att kunna erbjuda tester av personers immunitet där Veritoper, med sin förmåga att precist efterlikna de naturligt förekomma bindningsställena på virus och bakterier, har möjligheten att ge mer precisa resultat än dagens testmetoder. Kombinationen av våra nyckelteknologier Veritope™ och MagniaReader MIA gör att vi kan öppna för mycket säkert testande av immunitet även utanför det Centrala laboratoriet. Snabbheten som vi har lyckats utreda och bestämma hur vi skall gå till väga är oerhörd. Det är dessutom glädjande att vi kommer att kunna bidra till den globala hälsan på ett avgörande sätt", säger Anders Ingvarsson, tillförordnad CEO i Aegirbio

"En grundläggande utmaning som vi står inför under denna pandemi är att avgöra vem som redan har haft viruset, även om de var asymptomatiska. Beslut om folkhälsa kommer att behöva denna information, och den kan hämtas från antikropparna i blodet efter virusinfektion. Detektering av dessa antikroppar med Veritopes är i huvudsak samma vetenskapliga problem som vi hanterar när terapeutisk dosövervakning av antikroppsläkemedel. De teknologiplattformar som vi har satt ihop i Aegirbio är perfekta för den här utmaningen och kan mycket väl ge större noggrannhet än den första vågen av tester som rusade på marknaden. Att få det rätt är av största vikt. För detta ändamål har Abreos Biosciences lämnat in en ansökan till den amerikanska regeringen för att påskynda utvecklingen av en Veritope baserad test och dess integration i MagniaReader-plattformen." säger Dr Bradley Messmer CEO och huvudägare i Abreos Biosciences

För ytterligare information kontakta VD för LifeAssays AB, Anders Ingvarsson 46 46 286 54 00 eller email: info@lifeassays.com

Om LifeAssays®. NGM-listade LifeAssays® ABs affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja diagnostiska system baserade på bolagets egna och patenterade teknologiplattform, MagnetoImmunoAssay (MIA). Företaget levererar säkra och robusta system för snabba och tillförlitliga analyser inom human- och veterinärmedicin. För mer detaljer se www.lifeassays.com\nFor additional information please contact the CEO of LifeAssays AB, Anders Ingvarsson 46 46 286 54 00 or email: info@lifeassays.com

About LifeAssays®. NGM-listed LifeAssays® ABs business idéa is to develop, manufature and sell diagnostic systems based on the Company proprietary and patented technology platform, MagnetoImmunoAssay (MIA). The Company delivers safe and robust systems for quick and reliable analysis in human- and veterinay medicin. For more details please go to www.lifeassays.com