Magnasense logotype

News

Brand Change Announcement: AegirBio AB has officially changed its name to Magnasense AB. The new website, www.magnasense.com, launched on 9 July 2024, with redirects from www.aegirbio.com.

AegirBio AB genomför företrädesemission av units om cirka 50,5 MSEK

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. YTTERLIGARE RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA. SE AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

den 24 maj 2022

Styrelsen i AegirBio AB (”AegirBio” eller Bolaget”) har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 28 juni 2021, beslutat om en nyemission av högst 2 474 866 units bestående av aktier och teckningsoptioner med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). Vardera unit består av två (2) aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO2. Teckningskursen uppgår till 20,40 SEK per unit, vilket motsvarar 10,20 SEK per aktie. Initialt tillförs Bolaget en emissionslikvid om cirka 50,5 MSEK före emissionskostnader. För det fall de vidhängande teckningsoptionerna av serie TO2 utnyttjas för teckning av nya aktier kan Bolaget komma att erhålla en bruttoemissionslikvid om ytterligare högst cirka 50,5 MSEK. Emissionslikviden från Företrädesemissionen ska finansiera företagsutveckling, FoU, affärsutveckling samt försäljning och marknadsföring. Företrädesemissionen är garanterad till 80 procent genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

Sammanfattning

 • Styrelsen i AegirBio har, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 28 juni 2021, beslutat om en nyemission av högst 2 474 866 units bestående av aktier och teckningsoptioner med företrädesrätt för Bolagets aktieägare per avstämningsdagen den 9 juni 2022. Emissionslikviden uppgår till cirka 50,5 MSEK före emissionskostnader.
 • Emissionslikviden från Företrädesemissionen ska finansiera företagsutveckling, FoU, affärsutveckling samt försäljning och marknadsföring. Nettolikvid från inlösen av teckningsoptionerna av serie TO2 avses användas till utökade marknadsföringsaktiviteter för de två första Point-of-Care-testerna, påskyndande av forskning och utveckling för ytterligare tester, utveckling och marknadsföring av ytterligare salivbaserade hemtester samt affärsutveckling av hemtestplattformen.
 • Aktieägare som på avstämningsdagen den 9 juni 2022 är registrerade i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken erhåller en (1) uniträtt för varje innehavd aktie. Sju (7) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit. En (1) unit innehåller två (2) aktier och en (1) teckningsoption av serie TO2.
 • Teckningskursen har fastställts till 20,40 SEK per unit, vilket motsvarar 10,20 SEK per aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.
 • Teckningsperioden för Företrädesemissionen pågår mellan den 13 juni 2022 till och med den 27 juni 2022.
 • Företrädesemissionen är garanterad till 80 procent genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden.
 • En (1) teckningsoption av serie TO2 ger rätt att teckna en (1) ny aktie under perioden 2 januari 2023 till och med den 16 januari 2023 till en teckningskurs motsvarande 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen i Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under en period om tio (10) handelsdagar innan första dagen för teckning. Dock kan teckningskursen högst uppgå till 20,40 SEK och lägst kvotvärdet för Bolagets aktie. Teckningsoptionerna avses att tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market.

Bakgrund och motiv

AegirBio är sprunget ur diagnostik där kärnverksamheten fokuserar på att bistå patienter och samhälle med kvalitativa tester, bland annat för att övervaka och optimera doseringen av biologiska läkemedel. AegirBio har inlett den strategiska resan mot att etablera sig som en internationellt erkänd aktör inom områdena e-hälsa, kvalitativa snabbtester och individuellt anpassade medicinska behandlingar.

Rekrytering av såväl rätt som kompletterande kompetens tillsammans med en relevant och konkurrenskraftig produktutveckling utgör kritiska framgångsfaktorer för AegirBio inför den stundande tillväxtfasen. Motivet till Företrädesemissionen är primärt att möjliggöra tillväxtfrämjande aktiviteter, inbegripet att tillgodose stöd till organisationen i form av centrala resurser inom försäljning, marknadsföring och teknisk utveckling samt säkerställa kompetens för kommande kliniska insatser. Dessa kompletterande kompetenser och insatser bedöms påskynda färdigställandet av Bolagets nya teknologier och produkter, till gagn för såväl aktieägare som patienter och vårdgivare. Mot bakgrund av ovanstående har ledning och styrelse i AegirBio bedömt att det är en lämplig tidpunkt att genomföra en Företrädesemission.

Ovan nämnda tillväxtinitiativ ställer krav på förstärkning av rörelsekapitalet, vilket ligger till grund för motivet till Företrädesemissionen. Vid fulltecknad Företrädesemission erhåller Bolaget en emissionslikvid om cirka 50,5 MSEK före emissionskostnader. Nettolikviden avses fördelas enligt följande:

Användningsområde Andel av nettolikvid (%)
1. FöretagsutvecklingStärka ledningsgruppen, bevara och utöka IP-portföljen, M&A-aktiviteter och förbättra IR-kommunikation. ca 20
2. Forskning och utvecklingUtveckla plattform för att mäta biomarkörer i saliv, klinisk validering av Tysabri- och Remicade-test i PoC-format, expandera testportfölj baserad på Veritope-teknologin och validera salivbaserade tester inom terapeutisk läkemedelsövervakning. ca 40
3. AffärsutvecklingIdentifiera samarbetspartners inom terapeutisk läkemedelsövervakning och för Thyrolytics tekniska plattformar inom diagnostik / pharma samt se över avgiftspotential för service och skräddarsydda utvecklingsprojekt för tredjeparter. ca 15
4. Försäljning och marknadsföringInsatser för ViraspecTM Covid-19 antigentest nationellt och internationellt, LDT:s i USA, PoC-tester i Europa samt Covid Saliva Serology Test i USA. ca 25
Summa 100

I händelse av att de i Företrädesemissionen utgivna teckningsoptionerna av serie TO2 utnyttjas fullt ut under januari 2023 kan Bolaget högst komma att erhålla ytterligare cirka 50,5 MSEK. Nettolikvid från inlösen av teckningsoptionerna av serie TO2 avses användas till utökade marknadsföringsaktiviteter för de två första Point-of-Care-testerna, påskyndande av forskning och utveckling för ytterligare tester, utveckling och marknadsföring av ytterligare salivbaserade hemtester samt affärsutveckling av hemtestplattformen.

Preliminär tidplan

3 juni 2022 Beräknad dag för offentliggörande av EU-tillväxtprospekt
7 juni 2022 Sista dag för handel inklusive rätt till uniträtter
8 juni 2022 Första dag för handel exklusive rätt till uniträtter
9 juni 2022 Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen
13 juni - 27 juni 2022 Teckningsperiod för Företrädesemissionen
13 juni 2022 Första dag för handel i uniträtter och BTU
22 juni 2022 Sista dag för handel i uniträtter
29 juni 2022 Beräknad dag för offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen

Företrädesemissionen i sammandrag

Bolagets styrelse har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 28 juni 2021, beslutat om att genomföra Företrädesemissionen på följande villkor:

 • Bolaget kommer att emittera högst 2 474 866 units (motsvarande högst 4 949 732 aktier) till en teckningskurs om 20,40 SEK per unit, vilket motsvarar 10,20 SEK per aktie. Teckningskursen per aktie motsvarar en rabatt om cirka 36 procent jämfört med den teoretiska kursen efter avskiljandet av uniträtter (TERP), baserat på stängningskursen för AegirBios aktie den 24 maj 2022 på Nasdaq First North Growth Market. För det fall samtliga vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO2 som utges inom ramen för Företrädesemissionen utnyttjas fullt ut kommer ytterligare 2 474 866 aktier att emitteras.
 • Initialt tillförs Bolaget en emissionslikvid om cirka 50,5 MSEK före emissionskostnader. Vid utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO2 som emitteras inom ramen för Företrädesemissionen tillförs Bolaget ytterligare högst cirka 50,5 MSEK.
 • Rätt att teckna units ska med företrädesrätt tillkomma de som på avstämningsdagen för Företrädesemissionen är registrerade som aktieägare, varvid en (1) uniträtt erhålls för varje innehavd aktie. Sju (7) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit. En (1) unit innehåller två (2) aktier och en (1) teckningsoption av serie TO2.
 • Teckningsperioden för Företrädesemissionen löper från och med den 13 juni 2022 till och med den 27 juni 2022. Bolagets styrelse har rätt att förlänga teckningstiden.
 • Handel i uniträtter förväntas pågå mellan den 13 juni 2022 till och med den 22 juni 2022.
 • En (1) teckningsoption av serie TO2 ger rätt att teckna en (1) ny aktie under perioden 2 januari 2023 till och med den 16 januari 2023 till en teckningskurs motsvarande 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen i Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under en period om tio (10) handelsdagar innan första dagen för teckning. Dock kan teckningskursen högst uppgå till 20,40 SEK och lägst kvotvärdet för Bolagets aktie. Teckningsoptionerna avses att tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market.
 • I den utsträckning units inte tecknas med stöd av uniträtter ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning för teckning utan stöd av uniträtter. Tilldelning sker då i följande ordning:
 1. I första hand ska tilldelning ske till de som även tecknat units med stöd av uniträtter och som på anmälningssedeln angivit detta, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, i förhållande till det antal uniträtter som utnyttjats för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
 2. I andra hand ska tilldelning ske till andra som endast anmält sig för teckning av units utan stöd av uniträtter. För det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske i förhållande till det antal units som var och en har tecknat och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
 3. I tredje och sista hand ska eventuella återstående units tilldelas de parter som garanterat Företrädesemissionen, i förhållande till ställda garantiutfästelser.

Aktier och aktiekapital

Företrädesemissionen innebär att aktiekapitalet kan öka med högst 395 978,56 SEK från 1 385 924,96 SEK till 1 781 903,52 SEK och att antalet aktier kan öka med högst 4 949 732 aktier från 17 324 062 aktier till 22 273 794 aktier, vilket motsvarar en utspädning om cirka 22 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget efter registrering av de nya aktierna vid Bolagsverket.

Utnyttjas därtill samtliga teckningsoptioner av serie TO2 som emitteras inom ramen för Företrädesemissionen kan aktiekapitalet öka med ytterligare högst 197 989,28 SEK från 1 781 903,52 SEK till 1 979 892,80 SEK och antalet aktier kan öka med ytterligare högst 2 474 866 aktier från 22 273 794 aktier till 24 748 660 aktier. Vid fulltecknad Företrädesemission och fullt utnyttjande av de vidhängande teckningsoptionerna uppstår en total utspädning om cirka 30 procent.

Bolaget har 870 084 utestående teckningsoptioner av serie 2020/2022 som berättigar till teckning av 870 084 nya aktier och för vilka tiden för aktieteckning pågår. Aktieteckning med stöd av teckningsoptioner av serie 2020/2022 kommer inte kunna verkställas i sådan tid att aktie som tillkommit genom teckning ska medföra rätt att delta i förestående Företrädesemission varvid omräkning istället kommer ske i enlighet med teckningsoptionsvillkoren.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden

Företrädesemissionen omfattas till 80 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Teckningsförbindelserna och garantiåtagandena är inte säkerställda genom pantsättning, bankgaranti eller liknande arrangemang. Ersättning för lämnade garantiåtaganden uppgår till 14 procent av garanterat belopp i kontant ersättning, alternativt 16 procent av garanterat belopp i nyutgivna units. För det fall att garantiersättning erläggs i nyutgivna units emitteras aktierna i respektive unit till en teckningskurs motsvarande den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under teckningsperioden för Företrädesemissionen. Styrelsen kommer att besluta om en riktad emission av units till de garanter som väljer alternativet med ersättning i form av units med stöd av samma bemyndigande som används för Företrädesemissionen. Ersättningen har fastställts efter förhandlingar på armlängds avstånd med potentiella garanter och bedöms återspegla rådande marknadsförhållanden. För det fall Företrädesemissionen tecknas till 80 procent frånfaller garantiåtagandena. Ingen ersättning utgår till de som lämnat teckningsförbindelser.

Närmare uppgift om de parter som har ingått teckningsförbindelser och garantiåtaganden kommer att finnas i det EU-tillväxtprospekt som avses offentliggöras omkring den 3 juni 2022. Teckningsförbindelserna utgörs uteslutande av åtaganden från medlemmar i styrelse och ledning.

Rådgivare
Eminova Partners AB agerar finansiell rådgivare och Moll Wendén Advokatbyrå AB agerar legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen. Eminova Fondkommission AB agerar emissionsinstitut.


Denna information är sådan som AegirBio är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-05-24 20:36 CET.

Om AegirBio

AegirBio är ett svenskt diagnostikföretag som bildades för att via sin unika patenterade teknologiplattform erbjuda tester för att övervaka och optimera doseringen av biologiska läkemedel. Biologiska läkemedel är det segment inom läkemedelsindustrin där användningen växer snabbast. Samtidigt varierar läkemedelsnivåerna enormt (upp till 100 gånger) hos patienter som får standarddoser av biologiska läkemedel. ”One size fits all” resulterar i att patienter med låga läkemedelsnivåer inte svarar på behandlingen, medan överdrivna läkemedelsnivåer ökar risken för allvarliga biverkningar. Denna osäkerhet vid dosering leder i cirka 55% av fallen till över- eller underdosering, vilket resulterar i onödiga kostnader, bristfälliga resultat och högre andel patienter med svåra biverkningar. Via genomförda förvärv har Bolaget säkrat långsiktig tillgång till nyckelteknologier samt öppnat upp för nya applikationsområden. Med dessa förvärv har AegirBio, med avstamp i laboratorietester, på kort tid lagt teknologier och kompetens till Bolaget för att ta steget mot det multidiagnostikbolag som är målet. 

AegirBio bygger nu sin verksamhet kring teknologier för:

 • Laboratorietester, för uppföljning av patienter under behandling med biologiska läkemedel
 • Point-of-Care, kvantitativa patientnära tester för rutinkontroll på kliniker och vårdcentraler
 • Point-of-Need, kvantitativa hemtester för kroniska sjukdomar
 • Snabbtester, för indikativa och snabba resultat

Förvärven ger Bolaget verktygen att utveckla ny diagnostik för att göra det möjligt och enkelt för människor att själva övervaka sina hälsoproblem där Bolagets ambition är, förutom att föra ut innovativ diagnostik-teknik på marknaden, att göra diagnostiken mer tillgänglig, lättare att använda samt ge exakta och enkla överförbara resultat.

För mer information, se AegirBios hemsida www.aegirbio.com.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion, varken från Bolaget eller från någon annan.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Ett prospekt, motsvarande ett EU-tillväxtprospekt, kommer att upprättas av Bolaget och publiceras på Bolagets hemsida efter att prospektet har granskats och godkänts av Finansinspektionen.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA (innefattande dess territorier och provinser, varje stat i USA samt District of Columbia), Australien, Singapore, Nya Zeeland, Japan, Schweiz, Sydkorea, Kanada, Hongkong eller Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, "kvalificerade investerare" som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av "professionella investerare" i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern"); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt "relevanta personer"). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

Framåtriktade uttalanden

I den utsträckning detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden representerar sådana uttalanden inte fakta och kännetecknas av ord som "ska", "förväntas", "tror", "uppskattar", "avser", "ämnar", "antar" och liknande uttryck. Sådana uttalanden uttrycker AegirBios avsikter, åsikter eller nuvarande förväntningar eller antaganden. Sådana framåtriktade uttalanden är baserade på nuvarande planer, uppskattningar och prognoser som AegirBio har gjort efter bästa förmåga men som AegirBio inte påstår kommer vara korrekta i framtiden. Framåtriktade uttalanden är förenade med risker och osäkerheter som är svåra att förutse och generellt inte kan påverkas av AegirBio. Det bör hållas i åtanke att faktiska händelser eller utfall kan skilja sig väsentligt från vad som omfattas av, eller ges uttryck för, i sådana framåtriktade uttalanden.

Information till distributörer

I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, ("MiFID II"); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans "Produktstyrningskraven i MiFID II") samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon "tillverkare" (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har de erbjudna aktierna varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa värdepapper är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II ("Målmarknadsbedömningen"). Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på Bolagets aktier eller teckningsoptioner kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att Bolagets aktier och teckningsoptioner inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i Bolagets aktier eller teckningsoptioner endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av Företrädesemissionen.

Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende Bolagets aktier eller teckningsoptioner.

Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen Målmarknadsbedömning avseende Bolagets aktier samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.

Related links:
AegirBio AB genomför företrädesemission
Cision