Magnasense logotype

News

Brand Change Announcement: AegirBio AB has officially changed its name to Magnasense AB. The new website, www.magnasense.com, launched on 9 July 2024, with redirects from www.aegirbio.com.

AEGIRBIO-studie publicerad i tidskriften Multiple Sclerosisand Related Disorders

Lund den 16 maj  2024. AegirBio AB, ledande inom salivbaserade diagnostiska lösningar, tillkännager idag att resultaten av bolagets senaste studie har publicerats i tidskriften Multiple Sclerosis and Related Disorders. Forskningen belyser vikten av att förstå interaktionen mellan ett läkemedel som heter natalizumab och ett protein i kroppen som kallas IgG4 hos patienter som genomgår behandling av MS.

"Vår studie ger inte bara värdefulla insikter om hur effektiv natalizumabbehandlingen är för MS-patienter, utan fungerar också som ett bevis på att vår övervakningsteknik är effektiv. Det här genombrottet öppnar dörren för läkemedelsföretag att mer noggrant utvärdera effekten av sina biologiska läkemedel. Genom att utnyttja precisionsdiagnostik och övervakningstekniker kan vi öka vår förståelse för hur dessa läkemedel interagerar med kroppen, vilket leder till förbättrade behandlingsstrategier och bättre resultat för patienterna", säger Marco Witteveen, VD för AegirBio

Natalizumab används för att behandla skovvis förlöpande multipel skleros (MS), ett tillstånd som drabbar det centrala nervsystemet. Studien, som genomfördes i samarbete med Rocky Mountain Multiple Sclerosis Center vid University ofColorado, fokuserade på hur nivåerna av IgG4 hos patienter påverkar effekten av natalizumab.

I studien undersöktes blodserum- och salivprover från en liten grupp MS-patienter. Forskarna mätte nivåerna av intakt natalizumab, totalt natalizumab, IgG och IgG4. Resultaten visade att när IgG4-nivåerna är höga ökar den hastighet med vilken natalizumab interagerar med andra molekyler i kroppen. Denna interaktion minskar mängden intakt natalizumab som finns tillgängligt, vilket kan försvaga läkemedlets effektivitet vid behandling av MS.

Intressant nog visade studien också att salivprover kan vara ett användbart icke-invasivt verktyg för att övervaka natalizumabnivåerna hos MS-patienter. Resultaten från salivprover stämde väl överens med resultaten från blodserumprover, vilket stöder idén om att använda saliv för att övervaka behandlingens effektivitet.

Att förstå dessa interaktioner är avgörande för att optimera behandlingsresultaten för MS-patienter. Studien visade till exempel att patienter med lägre nivåer av IgG4 kan ha högre koncentrationer av intakt natalizumab, även om deras totala natalizumabnivåer är lägre. Denna insikt kan bidra till att förklara varför vissa patienter drabbas av en sällsynt hjärninfektion som kallas progressiv multifokal leukoencefalopati (PML) under behandling med natalizumab.

Artikeln finns på:
https://www.msard-journal.com/article/S2211-0348(24)00244-X/abstract

AegirBio i korthet

AegirBio är ett svenskt diagnostikföretag som grundades 2019 för att erbjuda tester för att övervaka och optimera doseringen av biologiska läkemedel via sin unika patenterade teknologiplattform. I juni 2020 noterades AegirBio på Nasdaq First North Growth Market. Bolagets ambition är, förutom att föra ut innovativ diagnostisk teknologi till marknaden, att göra diagnostik mer tillgänglig, enklare att använda och att ge korrekta och lätt överförbara resultat. För mer information, se Aegirbios hemsida www.aegirbio.com

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB, adviser@eminova.se

Related link:
Cision