Magnasense logotype

News

Brand Change Announcement: AegirBio AB has officially changed its name to Magnasense AB. The new website, www.magnasense.com, launched on 9 July 2024, with redirects from www.aegirbio.com.

AegirBio AB offentliggör utfallet av utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO2

AegirBio AB (”AegirBio” eller ”Bolaget”) offentliggör idag utfallet av utnyttjandet av teckningsoptioner av serie TO2 (”Teckningsoptionerna”) som inkluderades i de units som emitterades i samband med Bolagets företrädesemission under andra kvartalet 2022. Totalt tecknades 671 456 aktier med stöd av Teckningsoptionerna, innebärande en nyttjandegrad om cirka 33,9 procent. AegirBio tillförs cirka 1,27 MSEK före emissionskostnader. 

Antalet utestående Teckningsoptioner uppgick till 1 979 893. En (1) Teckningsoption berättigade till teckning av en (1) ny aktie i AegirBio till en teckningskurs om 1,89 SEK per aktie, vilken motsvarar 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen i Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market beräknad under en period om tio (10) handelsdagar innan första dagen för teckning. Nyttjandeperioden för Teckningsoptionerna pågick från och med den 2 januari 2023 till och med den 16 januari 2023. Det slutgiltiga utfallet visar att nyttjandegraden uppgick till cirka 33,9 procent, motsvarande 671 456 Teckningsoptioner för teckning av lika många aktier. Nyttjade Teckningsoptioner ersätts med interimsaktier i väntan på registrering vid Bolagsverket. 

Genom nyttjande av Teckningsoptionerna ökar det totala antalet aktier i AegirBio med 671 456 från  
21 283 848 till 21 955 304. Aktiekapitalet i AegirBio ökar med 53 716,48 SEK från 1 702 707,84 SEK till 1 756 424,32 SEK. 

 

Rådgivare 

Eminova Partners Corporate Finance AB agerar finansiell rådgivare och Moll Wendén Advokatbyrå AB agerar legal rådgivare i samband med inlösen av Teckningsoptionerna. Eminova Fondkommission AB agerar emissionsinstitut. 

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkomission AB | 08-684 211 10 | adviser@eminova.se

Om AegirBio  

AegirBio är ett svenskt diagnostikföretag som bildades för att via sin unika patenterade teknologiplattform erbjuda tester för att övervaka och optimera doseringen av biologiska läkemedel. Biologiska läkemedel är det segment inom läkemedelsindustrin där användningen växer snabbast. Samtidigt varierar läkemedelsnivåerna enormt (upp till 100 gånger) hos patienter som får standarddoser av biologiska läkemedel. ”One size fits all” resulterar i att patienter med låga läkemedelsnivåer inte svarar på behandlingen, medan överdrivna läkemedelsnivåer ökar risken för allvarliga biverkningar. Denna osäkerhet vid dosering leder i cirka 55% av fallen till över- eller underdosering, vilket resulterar i onödiga kostnader, bristfälliga resultat och högre andel patienter med svåra biverkningar. Via genomförda förvärv har Bolaget säkrat långsiktig tillgång till nyckelteknologier samt öppnat upp för nya applikationsområden. Med dessa förvärv har AegirBio, med avstamp i laboratorietester, på kort tid lagt teknologier och kompetens till Bolaget för att ta steget mot det multidiagnostikbolag som är målet.  

AegirBio bygger nu sin verksamhet kring teknologier för: 

  • Laboratorietester, för uppföljning av patienter under behandling med biologiska läkemedel 

  • Point-of-Care, kvantitativa patientnära tester för rutinkontroll på kliniker och vårdcentraler 

  • Point-of-Need och snabbtester, kvantitativa hemtester för kroniska sjukdomar och snabbtester för indikativa och snabba testresultat 

Förvärven ger Bolaget verktygen att utveckla ny diagnostik för att göra det möjligt och enkelt för människor att själva övervaka sina hälsoproblem där Bolagets ambition är, förutom att föra ut innovativ diagnostik-teknik på marknaden, att göra diagnostiken mer tillgänglig, lättare att använda samt ge exakta och enkla överförbara resultat. 

För mer information, se AegirBios hemsida www.aegirbio.com. 

Related link:
Cision